Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Vuurvlinder is een veilige thuishaven. Leren is leven, dus school is leven. Daar mag je zijn wie je bent, heb je inspraak en raak je intrinsiek gemotiveerd. We halen de wereld in school en gaan met de school de wereld in. Uitgangspunt daarbij is: ‘If a child feels happy, it learns better’. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich bij ons veilig en geborgen voelt. Vanuit nieuwsgierigheid binnen een betekenisvolle leeromgeving komen de leerlingen tot zelfontplooiing. Op de Vuurvlinder leer je dat kennis rijkdom is en samenwerking centraal staat. Daarbij bieden we de structuur die daarvoor nodig is en leren we stapsgewijs zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan. We sluiten daarbij zo gepersonaliseerd mogelijk aan bij het niveau van het kind. Door kinderen op niveau en niet op leeftijd te koppelen, kunnen we hier beter op aansluiten. We vormen een Kindcentrum en samenwerkingsverband met 2Samen, Jongleren en het Diamant College. Op de lange termijn willen we tot één organisatie komen voor kinderen van 0-18 jaar en hun ouders.

Onderwijsconcept

De Vuurvlinder is een school met sterke aandacht voor het individuele niveau van de leerling. We sluiten daar zo goed mogelijk bij aan om het maximale uit ieder kind te halen. We werken in Domeinen, waarin verschillende leeftijden samengevoegd worden en ook op verschillende niveau's kunnen worden ingedeeld.

De Vuurvlinder is een veilig thuis voor de hele wereld. Leren is leven, dus school is leven. Daar mag je zijn wie je bent, heb je inspraak en raak je intrinsiek gemotiveerd. We halen de wereld in school en gaan met de school de wereld in.

Uitgangspunt daarbij is: ‘If a child feels happy, it learns better’. Wij vinden het belangrijk dat het kind zich veilig en geborgen voelt op de Vuurvlinder. Zeker nieuwkomers hebben tijd nodig om te wennen in een nieuw land, nieuwe school en nieuwe omgeving.

Vanuit nieuwsgierigheid binnen een betekenisvolle leeromgeving komen de leerlingen tot zelfontplooiing. Daarom werken wij Ontwikkelings Gericht (OGO) Op de Vuurvlinder leer je dat kennis rijkdom is en samenwerking centraal staat.

Daarbij bieden we de structuur die daarvoor nodig is en leren we stapsgewijs zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan.

We sluiten daarbij zo gepersonaliseerd mogelijk aan bij het niveau van het kind en werken in domeinen om daar op maat op in te kunnen spelen. Door kinderen op niveau en niet op leeftijd te koppelen kunnen we hier beter op aansluiten.

We zetten daarbij ieder in zijn kracht. De expertise van leerkrachten, kinderen en ouders wordt gewaardeerd en ingezet.

We zorgen dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind en betrekken hen onder andere  door middel van ouder-kind gesprekken.  We organiseren ruimte voor ontmoetingen en zorgen ervoor dat iedereen, ook ouders, zich veilig en welkom voelt binnen de school.

Je mag op de Vuurvlinder laten zien wie je bent. De volgende vragen voor de leerling staan daarbij centraal: Wie ben ik? Wie ben jij? En wat betekent dat voor de samenleving. Op die manier komt iedereen op de Vuurvlinder tot zijn/haar recht.

We vormen een Kindcentrum en samenwerkingsverband met 2Samen, Jongleren en het Diamant College. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk doorlopende (leer)lijnen met elkaar te hebben. Samenwerking en gebruik maken van elkaars expertise maakt de leeromgeving voor onze kinderen rijker, zinvoller en natuurlijker. In ons Kindcentrum zijn Talentontwikkeling, Taal, Gezondheid en Veiligheid de pijlers van onze gemeenschappelijke agenda. Onze ambitie is om op de lange termijn vanuit samenwerking te komen tot 1 organisatie voor kinderen van 0-18 jaar en hun ouders.

Bijzonderheden

The school is a reception school for children from other countries. In these classes we have children from 4 - 12 years old whom we help to integrate into the Dutch schoolsystem. It takes 3-4 years to fully integrate. 

 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Vuurvlinder gebruikt WMK-PO voor de kwaliteitszorg. WMK-PO is een systeem dat de school helpt om de kwaliteit te toetsen en te verbeteren. We betrekken daar regelmatig de ouders en de leerlingen bij. De Vuurvlinder is gewend om kritisch te kijken naar haar onderwijs en staat open voor nieuwe manieren om het onderwijs aan uw kind te verbeteren.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een oudercoördinator om verschillende activiteiten te organiseren. De school heeft een actieve ouder- en medezeggenschapsraad. Binnen de school zijn ook vrijwilligers uit de wijk betrokken om leerlingen te helpen hun taalvaardigheid te vergroten. Ook ouders kunnen hun eigen Nederlandse taalvaardigheid vergroten door een stage op school. De school organiseert ook wekelijks taalcursussen voor ouders.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Ieder jaar organiseert De Vuurvlinder voor alle kinderen uit Mariahoeve de zomerschool. Kinderen die zich hiervoor opgeven hoeven dus niet op onze school te zitten. Het is de eerste 3 weken van de zomervakantie. Op onze website vindt u meer informatie en een inschrijfformulier. www.totaalschool.nl
Verlengde schooldag  
De Vuurvlinder biedt 6 extra uur per week. Dat doen we door het inzetten van vakleerkrachten voor Sport, Engels, Mediawijsheid/programmeren, Techniek, Tekenen en Muziek.
Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Leerorkest

Onze school biedt d.m.v. het leerorkest 'the residents' kinderen de mogelijkheid een klassiek instrument te leren bespelen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

De Vuurvlinder is een school voor nieuwkomers uit het buitenland, maar ook voor kinderen uit de wijk. We kunnen goed aansluiten bij alle verschillende niveaus. Bel de school voor een afspraak en we leggen u uit hoe wij werken. Please call the school for an appointment and we'll explain how we do this.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 4 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.