Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool De Wissel is een openbare school waar diversiteit vooropstaat. We hebben kinderen met verschillende achtergronden, leefstijlen en religies. Dit maakt onze school heel bijzonder, in de omgang van kinderen onder elkaar, met de schoolmedewerkers en de ouders. Ook hebben we ruimte voor kinderen die nog niet zo lang in Nederland zijn. Taal is in deze groep het belangrijkst. 
Wij werken intensief samen met Peuterleerplek Wildebras van JongLeren, kinderopvang Dion DAK, Mehr voor sport en spel en Hkv/Ons Eibernest. Met elkaar vormen wij  een Haags Kind Centrum, waarin gewerkt wordt vanuit één pedagogische visie en waarin het kind optimaal de kans krijgt om zich te ontwikkelen. 
Na schooltijd bieden wij verschillende activiteiten aan, zoals sport, dans en kunst. 

Onderwijsconcept

Op OBS De Wissel werken wij met een systeem dat uitgaat van jaargroepen en geven wij extra onderwijs aan kinderen die dat nodig hebben. Daarbij besteden we veel aandacht aan taal, woordenschat en rekenen. In de onderbouw werken we samen met de peuterleerplek Wildebras en gebruiken de methode Peuterplein en Kleuterplein. In de midden en bovenbouw hebben wij extra aandacht voor taal, woordenschat en begrijpend lezen. 

De inrichting van het onderwijs op De Wissel kenmerkt zich door handelingsgerichte, resultaatgerichte, opbrengstgerichte onderwijsactiviteiten en maatwerk. We differentiëren in tijd om een taak te maken en in hoeveelheid/ inhoud van werk. Maar we differentiëren ook in de mate waarin we begeleiding bieden al naar gelang de behoefte van het kind.

Bijzonderheden

De Wissel is een ‘Taalschool’ en een ‘Kanjerschool’. Een Kanjerschool omdat we werken met een Kanjerprotocol maar ook omdat we zoveel kanjers van verschillende afkomst in huis hebben.

We maken gebruik van de methode ‘De Kanjertraining’. Deze methode leert de kinderen hoe ze op een respectvolle manier met elkaar, met de leerkracht en met volwassenen om kunnen gaan. De training bestaat uit lessen en oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden. Daarnaast leren ze hoe ze conflicten zelf het best kunnen oplossen. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De leerkrachten van De Wissel stellen het kind centraal. Wij werken met de cyclische 1-zorgroute. Tweemaal per jaar vinden er groeps-, opbrengsten- en leerlingbesprekingen plaats. In november van het lopende schooljaar worden specifiek de Zorgleerlingen besproken. Om te kijken of de kinderen vooruit gaan, gebruiken we het Cito leerlingvolgsysteem, methodegebonden toetsen en de observatiemethode KIJK! voor de kleuters. Als een kind extra begeleiding nodig heeft, bespreken we het plan van aanpak eerst met de ouders. Voor ieder kind bepalen we wat het aankan. Zo weten we goed wat kinderen zouden kunnen bereiken. En daardoor hebben we een grotere kans om de resultaten te verbeteren. Er is een speciale medewerker die ondersteuning biedt bij het lezen in het kader van het dyslexie-protocol en er worden medewerkers ambulant gemaakt om remedial teaching te geven. Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van alle kinderen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied kunnen we extra zorg geven die moet leiden tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, gerelateerd aan de mogelijkheden van de kinderen en de school.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Op vele wijzen wordt er met ouders gecommuniceerd, via rapportages, Social Schools, telefonisch, email, Nieuwsbrief, koffieochtenden, ouderavonden, tevredenheidspeilingen, leerlingenraad, ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR).
We hebben een actieve ouderraad die bij alle schoolactiviteiten betrokken is. Ook neemt deze groep ouders een deel van de organisatie rondom die activiteiten op zich.

De Nederlandse les en fietslessen worden door veel ouders bezocht. Persoonlijk contact is belangrijk voor ons. Onze school vindt het belangrijk dat er op een goede en plezierige manier wordt gecommuniceerd met ouders. Warme contacten maken het namelijk makkelijker om de voortgang van een kind vanuit verschillende zienswijzen te volgen.

Officiële momenten van communicatie en informatiedeling met de ouders zijn als volgt ingedeeld:

1.        In – en uitschrijvingen

2.        Kennismaking- en rapportgesprekken (online via Teams)

3.        Social Schools

4.        Wekelijkse nieuwsbrief

5.        De OR (ouderraad) vergadert regelmatig met korte overleggen o.l.v. de oudercoördinator.

6.        De MR (medezeggenschapsraad) vergadert minimaal 6 maal per jaar.

7.        Kanjertrainingsbijeenkomsten

8.       Overige ouderavonden

 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool De Peuterleerplek verbonden aan onze school heet 'Wildebras'. Wij hebben een nauwe en intensieve samenwerking waarbij wij zorgen voor een warme overdracht van peuterleerplek naar de basisschool.
Zomerschool  
De school biedt in de zomer een educatief programma. Dit bieden wij aan in samenwerking met MEHR. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school. Naast de zomerschool worden er ook in de andere vakanties vakantieactiviteiten georganiseerd.
Verlengde schooldag  
Op De Wissel krijgen de leerlingen de mogelijkheid om na schooltijd deel te nemen aan diverse sportactiviteiten onder verantwoording van de gymleerkracht. De achterliggende gedachte van deze lessen is om de kinderen na schooltijd te laten bewegen en kennis te laten maken met de verschillende sporten, met als uiteindelijk doel leerlingen lid te laten worden van een sportvereniging. De activiteiten worden in periodes van 10 weken aangeboden. Het gaat hierbij om sport maar ook dans en kunst.
Met leerlingplafond  
Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Het maximum aantal plaatsen is evenredig verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school. We hanteren de volgende voorrangsregels: - Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus) zit al op onze school. - Het kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterleerplek Wildebras.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Om uw kind of kinderen bij ons op school aan te melden, vinden wij het prettig als u hiervoor een afspraak maakt. In principe is elk kind welkom, met uitzondering van een kind met een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Een enkele keer komt het voor dat een groep te vol is om een kind aan te nemen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 50 plaatsen
 • 2021 / 2022 50 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  14

  14

  6

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  11

  11

  5

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  14

  14

  4

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  11

  11

  15

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 30

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2021. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2021 / 2022

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  20 dec '21 t/m 14 jan '22

  13

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 2

  21 mrt t/m 1 apr '22

  12

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 3

  Samenvoeging met periode 4

  6

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 4

  12 t/m 30 sept '22

  19

  nog niet bekend

  nog niet bekend

*Aanmeldperiode 3 en 4 worden dit aanmeldjaar samengevoegd i.v.m. de vroege zomervakantie.

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2021/2022 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2022/2023 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk PLP De Wildebras
 3. U werkt zelf op onze school

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een deeltijd variant. Op dit moment hebben wij 2 opvanggroep(en) en zijn er 2 plaatsen beschikbaar.