Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool Wonnebald is een vrije school waar kinderen en ouders zich thuis voelen. Het onderwijs wordt gegeven in een licht en speels schoolgebouw. De school is in het gelukkige bezit van een 'groen' schoolplein aan de voorzijde en een echte 'speeldernis' aan de achterzijde. Deze natuurspeeltuin vormt een onderdeel van het lesaanbod op Wonnebald en wordt volop benut om in de pauze even lekker te ravotten. Kinderen leren op Wonnebald in een omgeving die aansluit bij hun belevingswereld en ontwikkelingsfasen. Kennis is essentieel. Sociale vaardigheden zijn zeker zo belangrijk. De ander op waarde kunnen schatten en op een goede manier tegemoet treden zijn vaardigheden waar onze samenleving om vraagt. Kunstzinnigheid en creativiteit dragen daaraan bij, omdat je daarmee leert te denken en handelen in het moment. Dat is een waardevolle competentie in een maatschappij die snel en continu verandert en complexer wordt. Daardoor staan kinderen stevig in hun schoenen en kunnen ze hun eigen talenten blijven ontwikkelen. Met een brede basis sta je sterker en kom je verder.

Onderwijsconcept

Basisschool Wonnebald is een hedendaagse vrijeschool, die zich niet alleen van "buur" scholen, maar ook van de meer traditionele vrijescholen in Den Haag onderscheidt. Er wordt gewerkt met een leerplan. Dit laat ten opzichte van een methode meer ruimte voor "passend onderwijs". Met deze pedagogische benadering willen we een brede ontwikkeling van denken (hoofd), voelen (handen) en willen (hart) verzorgen. Naast taal en rekenen is er iedere dag ruimte voor het kunstzinnige. ICT is ook een onderdeel van ons onderwijs.

Bijzonderheden

In het verwerven van nieuwe inzichten en vaardigheden neemt het periodeonderwijs een speciale plaats in. De kinderen houden zich 's ochtends intensief bezig met de nieuwe leerstof in een gezamenlijk proces van 'kunstzinnig' verkennen en verwerken. Differentiatie van de werkvormen, coöperatieve leerstijlen en een continurooster ondersteunen dit proces.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Bij de leerlingen worden twee keer per jaar Cito of BOOM-toetsen afgenomen zoals op iedere basisschool en ook nemen we in groep 8 de IEP-eindtoets af. Er zijn twee intern begeleiders, een remedial teacher, een onderwijsassistente en een zorg-begeleidingsteam dat samen met de ouders en de ambulant begeleiders volgens een zorg-route leerlingen ondersteunt die wat extra's nodig hebben. Uitstroom- en ontwikkelingsprofielen kunnen daar deel van uit maken. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders is bij het vrije schoolonderwijs heel belangrijk. Er is volop aandacht voor communicatie tussen leerkrachten en ouders. We doen dit via ouderavonden, oudergesprekken en nieuws- en klassenbrieven. Ouders zijn daarnaast op verschillende manieren betrokken bij de school (als klassenouder, in werkgroepen of bij de organisatie van jaarfeesten). Via de MedezeggenschapsRaad en het KlassenOuderOverleg kunnen ouders het hele jaar door hun stem laten horen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Om een goede indruk te krijgen van onze school en het onderwijs, bent u van harte welkom op een van de informatiemomenten. Zie voor data, jaarkalender en schoolgids onze website.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 28 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  7

  0

  5

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  7

  0

  8

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  7

  0

  6

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  7

  7

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 21

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Olles Huis