Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Zuidwester is een moderne school midden in de wijk Bouwlust. Een enthousiast team zet zich in om alle kinderen hun talenten te laten ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de vaardigheden van uw kind. Professionele leerkrachten geven kwalitatief goed onderwijs met moderne methoden en leermiddelen. Taal is de basis voor denken en leren. Op de Zuidwester wordt daarom aandacht besteed aan woordenschat, begrijpend luisteren en lezen. Samen met rekenen en wereldoriëntatie leggen we zo een brede basis. Wanneer kinderen met plezier naar school gaan, ontwikkelen ze zich beter. We werken aan een open sfeer waarin ouders, leerkrachten en kinderen samenwerken aan een goede toekomst. Regels, sociale vaardigheden en respect zijn daarbij belangrijk.

Kinderen kunnen zich inschrijven voor naschoolse activiteiten. Dit zijn korte cursussen, onder andere sportieve en creatieve acitiviteiten. De kinderen krijgen twee keer per week gym van een vakdocent. We doen ook regelmatig mee aan sportwedstrijden en toernooien.

Onderwijsconcept

Wij zijn een opbrengstgerichte school. Onze school biedt de lesstof per leerjaar aan. We letten daarbij op de verschillen binnen de klas, er wordt op drie niveaus gedifferienteerd (Signaal-, Basis- en Plusgroep). Door inzet van zelfstandig werken en het directe instructiemodel kunnen we onderwijs op maat bieden. Ook wanneer kinderen het juist heel goed doen, passen we het lesprogramma aan.

Bijzonderheden

Voorzieningen: een gymzaal, speellokalen, meerdere speelplaatsen, touchscreen schoolborden, vakleerkracht gym, bezoek aan musea en theater, naschoolse activiteiten, de Escamp University en een nieuwkomersgroep.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Regelmatig toetsen wij ons eigen onderwijs op kwaliteit. Wij zijn een lerende school die professionaliteit heel belangrijk vindt. Leerkrachten leren regelmatig bij en blijven zo op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We richten ons op goede resultaten om zo de onderwijskansen van de kinderen te vergroten. Dit doen wij onder andere door onze lesmethoden up-to-date te houden.

Wij streven naar hoogwaardig onderwijs. Daarom volgen wij, leerkrachten en intern begeleiders, de vorderingen van onze leerlingen nauwgezet. Bij de kleuters volgen wij de kinderen met het observatieprogramma KIJK!. Naast de methodetoetsen gebruiken wij vanaf groep 3 Cito om de kinderen op cognitief gebied te volgen. Ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen wij kinderen optimaal ondersteunen. Bij ons op school is een schoolmaatschappelijk werkster aanwezig. Leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, krijgen in de klas extra aandacht van de leerkracht aan de instructietafel.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Als ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, heeft dat een positief effect op kinderen. Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel van de Zuidwester. Wij organiseren maandelijkse themaochtenden over uiteenlopende onderwerpen. Ook is er elke maand een ouderinloop waar u samen met uw kind aan het werk gaat. Twee keer per week is er (gratis) Nederlands les voor ouders.

Drie keer per jaar spreken wij met de ouders over de voortgang van hun kinderen, hierbij is de input van ouders een belangrijk onderdeel.

Daarnaast werken wij sinds kort met klassenouders. Deze klassenouders kunnen de leerkracht helpen bij diverse zaken in de klas en bij uitstapjes. Ook kunnen zij samen met de ouderraad hulp bieden bij schoolbrede activiteiten. 

Via Social Schools houden wij de ouders van allerlei praktische zaken op de hoogte. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Een van de uitgangspunten van de Voorschool is de doorlopende ontwikkeling voor kinderen van 2½ tot 12 jaar. Leerlingen komen als ze 2½ jaar zijn in de peuterklas. Daar wordt dan een begin gemaakt met het Piramideproject. Dit project is erop gericht dat allochtone leerlingen en leerlingen met een taalachterstand snel vorderingen maken. Dit project loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Er wordt veel aandacht besteed aan voorbereidend lezen en rekenen.
Zomerschool  
Jaarlijks wordt de Zomerschool georganiseerd. Hier krijgen kinderen twee weken lang (gratis) extra taalonderwijs. Dit wordt afgewisseld met sportieve en uitdagende workshops.
Weekendschool  
Excellente leerlingen van de Erasmusschool, Petrus Donderschool en de Zuidwester kunnen elke zaterdag bijleren op de Escamp University in Brede Buurtschool Kleurrijk. ln Escamp University worden kinderen begeleidt in hun ontwikkeling tot excellente en talentvolle mensen in de maatschappij van de toekomst. Daarom wordt geprobeerd om meer uit hun eigen ontwikkeling te halen dan binnen hun huidige mogelijkheden ligt. De Escamp University is gericht op de toekomst, als het gaat om de arbeidsmarkt, maar ook als het gaat om de eisen van de samenleving van straks. In het kort wordt op de Escamp University gewerkt aan: 1. efficiënt samenwerken 2. zelf problemen oplossen 3. ICT geletterdheid 4. creatief denken en handelen 5. kritisch denken 6. effectief communiceren 7. overbruggen van culturele verschillen
Verlengde schooldag  
Na schooltijd is er de mogelijk voor de kinderen om deel te nemen aan diverse workshops: * atletiek * dans * handbal * voetbal * kunst * proefjes en experimenten * braingym * Engels * Frans

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor aanmelding voor de samenspelgroep, de peuteropvang of de basisschool kunt u contact opnemen met de school. Wij geven u graag een rondleiding. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.