Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool is een christelijke basisschool, met een open karakter. Wij hechten veel waarde aan elkaar ontmoeten, betrokkenheid en respect voor elkaars mening en visie.

We zijn onderdeel van Kindcentrum Kosmos en werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie. Kinderen leren bij ons eigen keuzes te maken, inbreng te hebben en vragen te stellen. Ook samen werken en leren, zorg voor elkaar en respect voor de omgeving vinden wij belangrijk.

We sluiten door middel van Onderwijs op Maat aan bij de behoeften van kinderen. In een veilige omgeving komen zij tot ontwikkeling. Door met ouders en organisaties die van belang zijn samen te werken, zorgen we ervoor dat kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen en vol vertrouwen de toekomst ingaan.

Onderwijsconcept

Op onze school bieden wij 'Onderwijs op Maat'. Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door en hier komen wij aan tegemoet. Dit doen we bijvoorbeeld door kinderen, al vanaf de kleutergroepen, te leren omgaan met eigen taken. We bieden de lesstof op verschillende niveaus en manieren aan. Dit geeft kinderen de mogelijkheid om op eigen niveau de leerstof te doorlopen. 

Bijzonderheden

Binnen Kindcentrum Kosmos wordt intensief samengewerkt met David DAK (kinderopvang en voor- en naschoolse opvang) en de Hummelhoek (peuterleerplek). Wij bieden gratis naschoolse sport- en spelactiviteiten (Cool en Scool). Wij zijn een 'Gezonde School'  en organiseren activiteiten rondom een gezonde leefstijl.  

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Door het werken met verschillende niveaus proberen we het beste uit ieder kind te halen. Als het kind toch extra hulp nodig heeft, dan heeft de school in overleg met ouders een goed werkend zorgsysteem. De Intern Begeleiders hebben hierin een centrale rol. De school werkt met een leerlingvolgsysteem waarin de gegevens van toetsen, observaties en alle andere relevante informatie verwerkt worden. Hiermee kunnen we ieder kind volgen in zijn/haar ontwikkeling en waar nodig extra helpen. We vernieuwen onze methoden steeds. Zo bieden wij actueel onderwijs van een goed niveau.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Contact tussen school en gezin vinden we erg belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat een kind zich goed kan ontwikkelen. Wij zien ouders als educatief partner.

We organiseren verschillende activiteiten in het kader van ouderbetrokkenheid. Zo is er een werkgroep Ouderbetrokkenheid, die als doel heeft de ouderbetrokkenheid nog verder te vergroten. Hierin zijn naast ouders ook leerkrachten, medewerkers van de opvang DavidDAK en van de peuterleerplek de Hummelhoek vertegenwoordigd. De werkgroep maakt o.a. gebruik van de theorie van Ouderbetrokkenheid 3.0.

Er zijn verder specifieke ouderochtenden waarin we informatie geven over zaken die bij ouders leven. Denk bijvoorbeeld aan informatiebijeenkomsten over geschikt speelgoed, voorlezen of EHBO.

We hebben een taalklas voor ouders en er is een oudercoach bij ons op school aanwezig, die ook ouderactiviteiten organiseert en fungeert als aanspreekpunt voor ouders.

Ouders worden regelmatig geïnformeerd over hoe het met hun kind gaat, dit gebeurt d.m.v. gesprekken met ouders en leerlingen. Verder zijn er informatiebijeenkomsten en een maandelijkse nieuwsbrief.

De medezeggenschapsraad denkt op het gebied van beleid met de school mee. De ouderraad verleent tenslotte allerlei hand- en spandiensten bij verschillende schoolactiviteiten en feesten.
 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Onze peuterleerplek de Hummelhoek en het kinderdagverblijf David Dak verzorgen binnen ons kindcentrum de voorschoolse educatie. Er is een intensieve samenwerking, zodat er een goede doorgaande lijn is van de peuterschool en kinderdagverblijf naar de basisschool.
Verlengde schooldag  
Wij werken samen met SCOOL, deze organisatie zorgt voor diverse sport- en spelactiviteiten na schooltijd waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven op vrijwillige basis.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Mocht u belangstelling hebben voor onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek en een rondleiding.  Als uw kind ouder dan 4 jaar is, winnen wij informatie in bij de vorige school en volgt er mogelijk een toelatingsonderzoek. Ook hebben wij elk jaar een aantal informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders. Voor de data kunt u terecht op onze website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2020 / 2021 56 plaatsen
 • 2021 / 2022 54 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  14

  14

  11

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  14

  14

  22

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  14

  14

  12

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  14

  14

  9

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 48

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2021. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2021 / 2022

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  20 dec '21 t/m 14 jan '22

  14

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 2

  21 mrt t/m 1 apr '22

  13

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 3

  Samenvoeging met periode 4

  14

  nog niet bekend

  nog niet bekend

 • Periode 4

  12 t/m 30 sept '22

  13

  nog niet bekend

  nog niet bekend

*Aanmeldperiode 3 en 4 worden dit aanmeldjaar samengevoegd i.v.m. de vroege zomervakantie.

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2021/2022 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2022/2023 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Hummelhoek en David Dak