Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Samen met kinderopvang 2Ridders, onze peuterschool, zijn wij Kindcentrum Wondersteboven: een Kindcentrum met een hoge mate van wederzijdse betrokkenheid dat inspireert vanuit een ander onderwijsconcept. Wij werken niet met jaargroepen, maar met Units. Units bestaan uit leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen. Hierdoor wordt het natuurlijk leren van kinderen gestimuleerd. De kinderen krijgen instructies in niveaugroepen. Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 
Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meer-begaafde kinderen (Plusklas) als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden. Leerlingen leren samen en zelfstandig werken. Dit doen we door te werken met projecten. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op Kindcentrum Wondersteboven mag elk kind zichzelf zijn.  

Onderwijsconcept

Wat goed onderwijs is, is de vraag waar het bij ons Kind Centrum om draait. Uit alle mogelijke onderwijsvernieuwers hebben we als team het beste gehaald. Leidend voor onze keuzes waren de pedagogische onderwijsvernieuwers: 

·         uit het Daltononderwijs, op basis van het principe vrijheid in gebondenheid van Helen Parkhurst, hebben we gekozen voor de weektijd en het planbord, 

·         uit het Jenaplan-onderwijs het starten inde kring en de schoolindeling in units, 

·         uit het Montessorionderwijs het werken op eigen niveau en het leer mij het zelf te doen. 

·         Samenhangend leren, 

·         Stevige basis voor met name taalvakken, 

·         Actief leren.  

 

De onderwijskundige en organisatorische pijlers van Kindcentrum Wondersteboven liggen in dat verlengde: 

·         onderwijs in units, 

·         projectmatig werken, 

·         stevige inzet op de basisvakken taal, lezen en rekenen. 

 

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op het Kindcentrum en de wereld om hen heen. Vanuit deze visie werken wij in de middagen projectmatig. Dit doen wij met de Jeelo methode. In de projecten zijn de vakken aardrijkskunde, biologe, geschiedenis, ICT en de cultuurvakken geïntegreerd. In de ochtend werken wij in niveaugroepen zodat alle kinderen onderwijs op maat krijgen. Wij hebben veel oog voor de autonomie van onze kinderen.

Wij werken volgens het directe instructie model. De kwaliteit van ons lesgeven waarborgen we door het uitvoeren van flitsbezoeken, collegiale consultaties en door het afnemen van de vaardigheidsmeter.  We gebruiken ICT ter ondersteuning van ons onderwijs.

Bijzonderheden

  • Grote verbondenheid tussen leerlingen, ouders en school;
  • Een continu lerend team;
  • Ruime aandacht voor kunst en cultuur;
  • Excellent onderwijs;
  • Plusklassen voor extra uitdaging;
  • Rijke mix van nationaliteiten. 

 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij vinden het volgen van de ontwikkeling van alle leerlingen belangrijk. Daarom bepalen we regelmatig wat leerlingen geleerd hebben. Ook kijken we hoe een groep of de school ervoor staat in vergelijking met andere groepen en scholen. We willen voor elk kind de juiste toets op het juiste moment gebruiken om de ontwikkeling te volgen. Voor elke leerling bepalen we ieder half jaar de doelstellingen voor de volgende periode. Dit bepalen we aan de hand van Cito-toetsen en vaardigheidsscores.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We betrekken ouders zoveel mogelijk bij ons onderwijs. Er is een algemene informatieavond en elke maand een inloopuur voor alle ouders van de kleuters tot en met groep 8. Daarnaast houden we ouders op de hoogte van actuele zaken via een nieuwsbrief. Elke dinsdagochtend komen ouders met elkaar in contact bij een kopje koffie of thee. Ook wordt er Nederlandse taalles gegeven aan ouders door 1e graads bevoegde docenten Nederlands. Een keer per maand is er een educatieve themaochtend en workshop onder leiding van een oudercoördinator en diverse gastsprekers.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school of uw kind wilt inschrijven, kunt u een afspraak maken met de directeur. In een persoonlijk gesprek informeert zij u over de school, beantwoordt zij al uw vragen en geeft u een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.