Spring naar inhoud

Kindcentrum Da Vinci v.d. Boschschool

Schoolprofiel

We zijn een christelijke school. We gaan uit van respect voor ieder mens en zijn geloof en cultuur, binnen de normen van de Nederlandse samenleving. We verwachten van iedereen die bij ons op school komt, dat ze achter deze gedachten staan. Met moderne methoden, een enthousiast team en een goede aanpak proberen wij te zorgen voor een sfeer van vertrouwen, veiligheid en begrip voor elkaar. Wij gaan uit van wat een kind kan en accepteren dat elk kind uniek is. Wij zijn een school met modern kwaliteitsonderwijs. Dit betekent dat we gebruikmaken van moderne leermiddelen. Alle groepen hebben een smartboard en diverse computers. Alle methodes hebben ook programma's op de computer die wij dagelijks gebruiken.
In de kleutergroepen zitten kleuters van 4 en 5 jaar apart in een groep. De groep heeft een grote speel- en werkruimte. De basisschool werkt als Voorschool samen met Peuterschool Van den Bosch met de methode Piramide. Dit is een methode die gericht is op een doorgaande ontwikkeling op alle gebieden. 

Onderwijsconcept

De school is een basisschool waar kinderen van dezelfde leeftijd in een klas zitten. Zij krijgen dezelfde leerstof. Binnen de groepen krijgen kinderen extra aandacht als dat nodig is of extra werk als ze dat aan kunnen. Ook leren ze zelfstandig te werken. De traditionele werkwijze vinden wij een goede manier om uw kind basisvaardigheden te leren. Zo kan uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen tot een zelfstandig mens in deze maatschappij.

Bijzonderheden

Wij zijn een ontmoetingsschool. Dit betekent dat iedereen welkom is, mits ouders en kind zich conformeren aan de uitgangspunten van de school en de SCOH.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school kenmerkt zich door een goed zorgsysteem. Onze zorg biedt mogelijkheden voor alle kinderen. Zo hebben wij ook aandacht voor leerlingen die boven het gemiddelde scoren. Ook heeft de school een schakelklas en een tussengroep. De schakelklas is er voor leerlingen die moeite hebben met taal maar de andere vakken goed kunnen volgen. We streven ernaar de school steeds te verbeteren door telkens met elkaar na te denken of we de juiste aanpak hebben.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school heeft een actieve ouderraad, medezeggenschapsraad en een 2-12 Raad. De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en de medewerkers van de school. De ouders en medewerkers van Peuterschool Van den Bosch zijn vertegenwoordigd in de 2-12 Raad. Onderwijs en opvoeding doen we samen. Daarom vinden wij goed contact met de ouders heel belangrijk. We zijn als school en ouders samen verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van uw kind.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool
Verlengde schooldag  
Wij bieden aan alle kinderen (van groep 1 t/m groep 8) gratis cursussen aan. Deze variëren van koken en knutselen tot sporten en toneelspelen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kind Centrum (KC)

Wij werken toe naar een Kind Centrum. Een Kind Centrum is een voorziening voor kinderen van 2-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten, binnen één gebouw. De Ds. D.A. v.d. Boschschool, Peuterschool Van den Bosch en Triodus kinderopvang (dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang) zijn belangrijke onderdelen binnen dit Kind Centrum (KC). In de praktijk betekent dit dat de Ds. D.A. v.d. Boschschool, Peuterschool Van den Bosch en Triodus nauw met elkaar samenwerken.

Kinderen leren de hele dag door. Op school gebeurt dat op een doelgerichte en professionele manier, maar ook thuis en in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Die ontwikkeling van kinderen verloopt evenwichtiger als er samenwerking is tussen school en ouders en tussen school en andere organisaties in de buurt. We willen de leefwereld van onze leerlingen verrijken en bijdragen aan hun talentontwikkeling. We zoeken de samenwerking met zorginstellingen zoals de Jeugdgezondheidszorg. De Ds. D.A. v.d. Boschschool, peuterschool Van den Bosch en Triodus ontwikkel zich tot een kindcentrum, waarbij het personeel werkt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor ieder individueel kind. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en hulpverleners werken allemaal samen rond hetzelfde kind vanuit één organisatie en één plan van aanpak als dat van toepassing is.  

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wanneer u uw kind bij ons wilt inschrijven, maken we eerst een afspraak en krijgt u de schoolgids mee om door te nemen. Deze schoolgids kunt u ook vinden op onze website. Vervolgens hebben we een uitgebreid gesprek met de ouders. Als school willen we samen met de ouders staan voor ‘wat het beste is voor het kind’. Wij nodigen u van harte uit om de sfeer te komen proeven.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.