Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De ontwikkeling van het kind staat voorop. We besteden veel aandacht aan taal, lezen, rekenen, sociale omgangsvormen. Er is een zorgstructuur met extra aandacht of meer uitdaging voor kinderen die dat nodig hebben. Peuterschool Karres werkt vanuit de Voorschool samen met de groepen 1 en 2. In deze groepen werken we met Ko-totaal. Wij zijn gehuisvest in een relatief nieuw schoolgebouw met ICT-mogelijkheden en moderne methoden. Speerpunten zijn: spelend leren, ICT onderwijs, meer- en hoogbegaafden, talentontwikkeling en Cultuuronderwijs (muziek en museum bezoeken) We zijn een christelijke basisschool die ruimte biedt aan alle kinderen.

Onderwijsconcept

De Ds. D.J. Karresschool is een christelijke basisschool. Vanuit de christelijke identiteit staan eerlijkheid en vertrouwen centraal. We bieden ruimte aan ieder kind, zonder te kijken naar de culturele achtergrond. De kinderen moeten ondanks hun verschillen met elkaar om kunnen gaan. Wij zijn een school waar we zo’n sfeer scheppen dat kinderen en medewerkers met plezier naar school gaan, waar orde, rust en regelmaat belangrijk zijn, waar kinderen worden gestimuleerd goede resultaten te halen, afhankelijk van hun mogelijkheden en waar aandacht is voor normen en waarden.

Bijzonderheden

Voorzieningen:

 • Voorschool;
 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang;
 • Verlengde schooldag activiteiten;
 • Moderne lesmethoden;
 • Computerlessen;
 • Schoolmaatschappelijk werk;
 • Modern schoolgebouw; 
 • Zorg op maat;
 • Aandacht voor talenten en (hoog)begaafdheid.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze school wil onderwijs geven van hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk dat we de leerlingen de kans bieden om zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. De methoden bieden een basispakket, met daarnaast de mogelijkheid tot verdiepen of verrijken. Door middel van observeren, methodegebonden toetsen en Cito-toetsen kijken we hoe het kind zich ontwikkelt. Leerlingen die het onderwijs niet kunnen volgen, bieden we een zorgtraject aan, uiteraard in overleg met de ouders. De kinderen zijn deelgenoot van hun eigen leerproces. Kennismakingsgesprekken en rapportbesprekingen worden samen met leerkracht, leerling en ouder(s) gevoerd.  


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden ouderbetrokkenheid belangrijk. Aan het begin van het schooljaar hebben leerkrachten een kennismakingsgesprek met ouders en leerlingen en spreken ze elkaars verwachtingen uit. Twee keer per jaar nodigen we alle ouders en kinderen uit voor een gesprek over de vorderingen. Wij trainen de leerlingen in eigenaarschap van hun leerproces waarvoor zij zelf, samen met ouders en leerkrachten, verantwoordelijk zijn. Bij leerlingen die meer zorg nodig hebben worden de ouders actief betrokken en verwachten wij deelname aan gesprekken en begeleiding van hun kind. Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor de bijeenkomst "Hoera ik word 2,5" en "Hoera ik word 4". Tijdens deze bijeenkomsten worden ouders geinformeerd over de gang van zaken op onze school.

In het kader van de ouderparticipatie betrekken wij ouders bij diverse activiteiten zoals excursies, sportdag, activiteiten bij de Voorschool, Kerst, Paaslunch, enzovoort. Zowel de Ouderraad als de Medezeggenschapsraad zijn actief. Jaarlijks zijn er voor ouders themabijeenkomsten over actuele onderwerpen.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool Wij hebben een intensieve samenwerking met Peuterschool Karres. Het leerprogramma "KO TOTAAL" wordt bij peuters en groepen 1/2 vaak gezamenlijk uitgevoerd.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor kinderen vanaf 2 jaar (voor peuterschool Karres) en vanaf 3 jaar voor de basisschool kunt u vrijblijvend een afspraak maken met de directie. U krijgt informatie en een rondleiding. Vanaf groep 3 of hoger worden kinderen getest om te kijken op welk niveau zij functioneren en in welke groep uw kind bij ons kan instromen. Indien bij de aanmelding blijkt dat onze school het kind niet voldoende kan begeleiden, dan adviseren wij u een andere school te zoeken. Er zal altijd contact worden opgenomen met de school van herkomst.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
 • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.