Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Eben-Haëzerschool is een basisschool voor christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. De school heeft een enthousiast en jong team, dat met plezier onderwijs geeft en de leerlingen wil helpen om als christen in een seculiere maatschappij te staan. Wij willen dat elk kind een zo hoog mogelijk en bij zijn/haar mogelijkheden passend onderwijsresultaat behaalt. De Eben-Haëzerschool heeft oog voor een veilig leer- en leefklimaat. Daarom volgen wij het programma 'De Vreedzame school', waarmee kinderen leren positief en zorgzaam met elkaar om te gaan. We sporten graag, houden in elk schooljaar een themaweek en doen verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten. Kortom: goed voorbereid te toekomst in. Dat wil de Eben-Haëzerschool met uw kind.

Onderwijsconcept

Wij hebben een leerstofjaarklassensysteem en gaan hierin voor Passend Onderwijs: onderwijs op maat. Het ene kind krijgt extra begeleiding als dat nodig is, het andere kind krijgt extra uitdaging. Alle kinderen worden intensief gevolgd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij kijken wij naar hoe uw kind zich voelt op school en hoe betrokken het is. We hebben op onze school een verrijkingsklas voor meer- en hoogbegaafden. Ook hebben we een klusklas voor leerlingen die talent hebben met hun handen.

Bijzonderheden

  • De Bijbel (Statenvertaling) is de basis van ons onderwijs. De reformatorische belijdenisgeschriften gebruiken we als leeswijzer daarvan.
  • Elke dag vertellen we Bijbelse verhalen met een toepassing voor het kind. We zingen psalmen en leren deze aan.
  • We hebben kledingvoorschriften (bijvoorbeeld meisjes dragen een rok/jurk).
  • De driehoeksverhouding 'school, gezin en kerk' vinden we belangrijk. Elk personeelslid is daarom lid van een gereformeerde kerk. Het merendeel van de leerlingen en ouders zijn kerkelijk betrokkken.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De vaardigheden toetsen we regelmatig met de methodetoetsen en niet-methodetoetsen. In de kleutergroepen volgen we de leerlingen met het observatiesysteem Leerlijnen in ParnasSys. Vanaf groep 3 toetsen we tweemaal per jaar met Cito-toetsen. Ook wordt de Cito-Entreetoets (groep 7) en Cito-Eindtoets (groep 8) afgenomen. De uitslagen en de andere gegevens van de leerlingen worden vastgelegd en geanalyseerd. Zo kunnen we elk kind nauwgezet volgen. De directeur, de intern begeleider en leerkrachten bewaken de kwaliteit. Wij werken bij de hoofdvakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling met groepsplannen. Daarin zijn de leerlingen geclusterd in niveaus.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onmisbaar voor het kind en ons als school. Wij willen hen zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Wij willen laagdrempelig zijn. Zo kunt u ons makkelijk ontmoeten na schooltijd bij het hek. Tijdens spreekavonden en op afspraak na schooltijd kunt u met de leerkrachten praten. We houden de ouders bijv. op de hoogte via nieuwsbrieven, website (ouderportaal), schoolgids en ouderavonden. De activiteitencommissie helpt veel bij bijzondere gelegenheden.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij houden 'Open Huis' in maart/april en een 'Inloopmiddag' in september. Neemt u voor een aparte afspraak contact op met de directie.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.