Spring naar inhoud

Eerste Nederlandse Buitenschool

Schoolprofiel

Onze school is een veilige school voor kinderen met verschillende psychiatrische stoornissen, zoals een autistische spectrum stoornis, een angst- of hechtingsstoornis (geremd), selectief mutisme, ADHD of ADD. Onze leerlingen zijn soms heel intelligent, creatief of sportief, maar ze hebben allemaal moeite met sociale situaties. De groepen bestaan uit 12 tot 14 leerlingen van dezelfde leeftijd en hetzelfde sociaal-emotionele niveau. We werken met persoonlijke leerdoelen. De lesstof wordt op drie instructieniveaus aangeboden. Wereldoriëntatie, sociale vaardigheden, sport en creativiteit worden in groepsverband gegeven. De hele schooldag krijgen sociale en communicatieve vaardigheden extra aandacht. Onze leerlingen stromen na groep 8 door naar alle vormen van regulier en speciaal voortgezet onderwijs, dus van praktijkonderwijs tot en met VWO.

Onderwijsconcept

Onze werkwijze heeft als basis dat elk kind een persoonlijke ontwikkeling doorloopt, waarbij het ontwikkelingstempo, de sociale omgeving, de gedragsproblemen en de intelligentie een rol spelen. Goede zintuiglijke, sociale, emotionele, motorische en fysieke vaardigheden zijn nodig om de ‘schoolse’ vaardigheden te leren én om te leren omgaan met de stoornis/problemen. We hebben een uitgebreid onderwijsondersteunend aanbod, zoals de Cogmed- en de KICKtraining. Nieuw zijn Samen-Tijd en Leer te durven.

Bijzonderheden

Ons monumentale hoofdgebouw in de wijk Belgisch Park in Scheveningen is het afgelopen schooljaar gerenoveerd. De gymzaal en drie lokalen zijn vernieuwd. We verhuizen in de zomervakantie weer terug naar onze mooie, groenrijke locatie aan de Doorniksestraat 28.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze school heeft een positieve beoordeling van de inspectie van het onderwijs. De leerlingen werken en leren in een rustige en stimulerende omgeving waarbij de interactie tussen leerkracht en leerlingen onderling is gebaseerd op respect. Kenmerkend voor onze school is het enthousiasme en de motivatie van leerlingen om naar school te komen én om te leren.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

  • 2012

  • 2013

  • 2014


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De raad biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid mee te denken en te praten over ons beleid. De oudergeleding bestaat uit drie ouders die zich samen met de personeelsvertegenwoordigers de directeur adviseren omtrent ons schoolbeleid. De ouderraad organiseert onder de naam Ouderplein informatieve bijeenkomsten voor ouders.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Door de invoering van het Passend Onderwijs wordt de toeleiding gewijzigd, zie informatie op de website van het SPPOH. Belangrijk blijft het oriënterende gesprek met ouders zodat zij een beeld krijgen van onze doelgroep en ons onderwijs. Ouders worden ontvangen door de intern begeleiders. Zij kunnen ouders alles vertellen over onze werkwijze. Ook ouders die nog geen keuze hebben gemaakt voor onze school zijn welkom voor een kennismakingsbezoek.