Spring naar inhoud

Eerste Nederlandse Montessorischool

Schoolprofiel

De Eerste Nederlandse Montessori School (ENMS) heeft als motto 'Leer mij het zelf te doen'. We werken vanuit de opvoedingsmethode van dr. Maria Montessori. De kenmerken van het montessorionderwijs zijn de basis voor het dagelijks werken met elkaar in de school. Denk aan vrijheid van werktempo, werkkeuze, werkcyclus en werkduur. We werken met heterogene groepen. Dit betekent dat kinderen van verschillende leerjaren in één groep zitten. De lokalen van alle groepen zijn ruim. De voorbereide leer- en werkomgeving is zo georganiseerd, dat de kinderen in vrijheid hun werk kunnen kiezen en uitvoeren. De ENMS ligt aan de rand van de duinen in de Vogelwijk.

Onderwijsconcept

Het team van de ENMS zet zich samen met de ouders in om voor de kinderen een veilige omgeving te maken. We doen dit vanuit geborgenheid en vertrouwen. Samen proberen wij deze kinderen zo te begeleiden dat zij zich met plezier zo goed mogelijk ontwikkelen op creatief, motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is. Ieder kind volgt in zijn ontwikkeling zijn eigen weg en tempo dat past bij zijn vaardigheden.

Bijzonderheden

De ENMS is onderdeel van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Onder deze stichting vallen ook de Internationale School en de Europese School in Den Haag en scholen voor voortgezet onderwijs in Wassenaar, Oegstgeest en Sassenheim. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De inhoud en kwaliteit van ons onderwijsaanbod staat altijd centraal. We hanteren een goed werkend kwaliteitssysteem, waardoor de opbrengst van het onderwijs meetbaar is. 

De ENMS werkt met het leerlingvolgsysteem in ParnasSys. Met dit systeem is er goed zicht op het feit of ieder kind zich naar haar/zijn vermogen ontwikkelt en of de gestelde onderwijsdoelen worden gehaald. In de groepen worden de vorderingen per kind door de leid(st)ers geobserveerd en geregistreerd in de verschillende leergebieden, de kwaliteit van het werk, de werkaanpak en de werkhouding. Ook worden er vanaf groep 3 IEP-toetsen afgenomen (IEP = Inzicht Eigen Profiel). In de onderbouw volgen wij de kinderen met de leerlijn Jonge Kind. Ouders worden nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die hun kind betreffen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Veel ouders helpen mee binnen de school, bijvoorbeeld als leesouder, hulpouder, schooltuinouder of mediatheekouder. Daarnaast zijn er veel ouders actief binnen de ouderraad en de medezeggenschapsraad.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Tijdens onze informatieochtenden laten wij u zien wat montessorionderwijs bij ons inhoudt. 

U krijgt onder andere informatie van een leidster en een rondleiding van kinderen uit de bovenbouw. De data voor de informatieochtenden vindt u op onze website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 40 plaatsen
 • 2020 / 2021 40 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  10

  0

  9

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  10

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  10

  0

  28

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  10

  0

  19

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 40

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2020. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  14 dec '20 t/m 8 jan '21

  10

  0

  12

 • Periode 2

  22 mrt t/m 6 apr '21

  10

  10

  0

 • Periode 3

  21 jun t/m 2 jul '21

  10

  10

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '21

  10

  10

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 10

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. U werkt zelf op onze school
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Uilen

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.