Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Open Venster is er voor kinderen met een specifieke leerstoornis, zoals dyslexie en/of dyscalculie. Kinderen die ernstig dyslectisch zijn, krijgen in een grote groep niet de hulp die ze nodig hebben. Ze raken gefrustreerd of worden onzeker. Op Het Open Venster krijgen deze kinderen onderwijs en begeleiding die helemaal op het kind zijn afgestemd. Ons doel is om de vaardigheden van elk kind goed tot zijn recht te laten komen. Op die manier is de leerstoornis geen probleem meer in de ontwikkeling. Door de kinderen te laten ervaren wat ze wel kunnen, proberen we een positief zelfbeeld te stimuleren. De basisvakken worden in kleine groepjes gegeven en sluiten precies aan bij het niveau van de leerling. De leerkrachten worden geholpen door een remedial teacher. Ook logopedie behoort tot de mogelijkheden.

Onderwijsconcept

Onderwijs op maat: de leerlingen volgen zoveel mogelijk hun eigen programma. Om dit mogelijk te maken, werkt onze school niet met vaste klassen maar groepsoverstijgend. Een klas heeft maximaal veeertien leerlingen. Uitleg geven we op het eigen niveau en in kleine groepen. Daarnaast is voor iedere leerling remedial teaching buiten de groep mogelijk. De Kanjertraining is in het programma opgenomen om de kinderen te helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze aanpak gaan we gedurende het hele onderwijs gebruiken.

Bijzonderheden

Wij zijn een reguliere basisschool, onze aanpak lijkt op die van speciaal onderwijs, waarbij in verhouding tot het aantal leerlingen veel begeleiding is. Omdat we worden bekostigd als regulier onderwijs, is de vrijwillige ouderbijdrage hoog.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van ons onderwijs is het belangrijkst. We hebben daarom veel aandacht voor scholing, met name op het gebied van dyslexie, dyscalculie en sociaal-emotionele ontwikkeling. We doen mee aan Weer Samen naar School. Ook dit draagt bij aan onze kwaliteit, net als het gebruikmaken van de diensten van schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen alle leerkrachten zodat handelingsplannen op maat gemaakt worden.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is groot. Ouders zitten in de medezeggenschapsraad. Klassenouders zijn actief betrokken bij de organisatie van bijzondere activiteiten. Zij vragen de hulp van andere ouders als dat nodig is. Met een tweewekelijkse digitale Nieuwsbrief en informatieavonden houden we de ouders op de hoogte.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Maakt u dan een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij krijgt de school inzage in een recent dyslexieonderzoek en de dyslexieverklaring. Als de verklaring vanwege de jonge leeftijd nog niet kan worden afgegeven, moet er uit onderzoek duidelijk zijn geworden dat er sterke vermoedens zijn voor dyslexie en/of dyscalculie.

Met ingang van 27 augustus 2018 zijn we gehuisvest in de Van Heutszstraat 12.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.