Spring naar inhoud

Helen Parkhurst - Den Helderstraat

Schoolprofiel

Wij zijn het openbare Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst voor kinderen van 0 tot 12 jaar. In ons nieuwe gebouw op de Baambruggestraat 2 (per oktober 2019) zijn drie organisaties gevestigd: Kinderopvang Triodus, Peuterleerplek Jongleren en basisschool de Helen Parkhurst. In ons gebouw is daltononderwijs het uitgangspunt. Veel ouders van onze leerlingen hebben specifiek gekozen voor daltononderwijs. In grote lijnen zijn er binnen het daltononderwijs drie principes: vrijheid in gebondenheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking. Daltonleerlingen kiezen zelf wanneer ze iets leren en op welke manier ze dat doen. Niet vrij, maar verantwoordelijk. Ieder kind heeft een dag- of een weektaak die ze goed aankunnen. Dat geeft vertrouwen en zelfvertrouwen laat de kinderen weer groeien. Zelfstandig werken betekent niet altijd alleen werken. Op onze school werken de leerlingen veel samen. Bij rekenen en taal, maar ook tijdens de projectweken, maandsluitingen en creamiddagen. Dit geeft een band en een veilig gevoel. Juist die band en positieve sfeer blijven hangen. Bij de kinderen, bij de leerkrachten en ook in de wijk.

Onderwijsconcept

Wij gaan uit van Daltononderwijs. Dalton is de manier waarop we naar kinderen kijken. Kinderen komen alleen tot hun recht als ze actief betrokken zijn bij hun leerproces. In de onderbouw werken de kinderen met dagtaken. De kleuters krijgen al een werkje waarvan ze zelf mogen bepalen op welk moment van de dag ze dat doen. Ze leren daardoor zelf plannen en verantwoordelijkheid nemen. In de bovenbouw wordt gewerkt met weektaken. Leerlingen krijgen klassikale uitleg en gaan dan zelfstandig aan het werk. In de goede resultaten van de school zien we dat deze aanpak werkt!

Bijzonderheden

Wij zijn een Dalton Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Naschoolse opvang is mogelijk bij kinderopvang Triodus Helen Parkhurst, maar is ook mogelijk bij Milan DAK. In de verlengde schooldag bieden we de leerlingen culturele activiteiten. Onze school biedt daarnaast Franse les aan in groep 7 en 8.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We stellen steeds doelen voor de komende jaren. We doen dit aan de hand van analyse, onze Daltonvisie op onderwijs, de onderwijskundige aanpak en de resultaten van ons leerlingvolgsysteem. Jaarlijks worden de resultaten besproken. Ook plannen we dan weer de stappen voor het nieuwe schooljaar en voeren deze uit. We gebruiken hierbij een kwaliteitsmeter.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We hebben een actieve ouderraad. Daarnaast is er een betrokken medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. Ouders zijn van harte welkom op school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Neemt u dan contact met ons op, of kijkt u op onze website voor meer informatie. Tot oktober 2019 zijn wij nog tijdelijk gehuisvest op de Den Helderstraat 248. 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.