Spring naar inhoud

Het Galjoen - Anna Blamanplein

Schoolprofiel

Op basisschool het Galjoen zijn alle kinderen welkom. Wij geloven dat ieder kind de kans verdient om zich te ontwikkelen tot een persoon die van betekenis is voor anderen. Daarom is ieder kind op het Galjoen van betekenis voor ons. We gaan voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en willen dat leerlingen de best mogelijke resultaten behalen. Goed kunnen lezen en rekenen zijn daarvoor de basisvoorwaarden. Taal is de tool voor het leven. In onze didactiek gaan we uit van de interactie tussen leerkracht en leerling. Om een leerling te laten groeien/ontwikkelen, stimuleren leerkrachten kinderen door leerstof vooral handelend aan te bieden. Onze leerkrachtvaardigheden maken dat dit handelen adequaat en effectief is, rekening houdend met het eigen niveau van een leerling. Het resultaat van ons didactisch handelen meten we middels observaties en toetsen. Het is onze missie om leerlingen spelenderwijs te leren om juist te handelen. Leren door gewoon te doen is ons motto.

Onderwijsconcept

Op het Galjoen staat het leren van de leerlingen centraal. Door opbrengstgericht te werken zorgen we ervoor dat elk kind optimaal presteert en alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. We werken met het directe instructiemodel. Zo kunnen we leerlingen die meer aankunnen extra uitdagen en leerlingen die meer of andere instructie nodig hebben ook naar een hoger niveau krijgen. we werken met leerstofjaarklassen en combinatiegroepen. In de groepen  3 zitten de leerlingen in jaarklassen met leeftijdsgenoten bij elkaar, vanaf groep vier zijn er ook combinatieklassen mogelijk. In de kleuterklassen kiezen we ervoor om groep 1 en 2 door elkaar te laten lopen, zodat we het leren van en met elkaar optimaal stimuleren. In de onderbouw werken we door spelend leren aan de hand van de methode Speelplezier. In deze groepen worden er Situaties uit het dagelijks leven gecreëerd waarin leerlingen kunnen spelen. Door ontdekken en begeleid spelen ontwikkelen leerlingen vaardigheden die nodig zijn als basis voor de rest van hun schoolcarrière. Leerlingen op het Galjoen zijn bewust bezig met hun eigen leerproces en werken samen aan goede resultaten. Het Galjoen is een professionele leergemeenschap waar niet alleen leerlingen maar ook leerkrachten van en met elkaar leren. Op deze manier willen wij het beste onderwijs geven aan uw kind!

Bijzonderheden

Het Galjoen is een brede buurtschool. We werken samen met verschillende instanties om naast goed onderwijs ook de brede talentontwikkeling van kinderen te stimuleren. De school is de spil in de wijk waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We zijn een Samen10+ school en werken met tien andere basisscholen aan de beste kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Het Galjoen werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van haar onderwijs. Om de vorderingen van de leerling te volgen en te bewaken, maken we gebruik van zowel methode-gebonden toetsen als landelijk genormeerde toetsen van het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). De methodetoetsen worden iedere zes weken afgenomen, waarmee een onderwerp in de methode afgesloten wordt. Ook worden methodetoetsen soms aan het begin van een onderwerp of hoofdstuk afgenomen om te zien wat een leerling al beheerst en wat niet. Dat noemen we formatief toetsen. Twee keer per jaar nemen we de CITO-toets af. Dit zijn genormeerde toetsen waarmee de leerontwikkeling van een leerling in beeld gebracht wordt.  

 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We beschouwen ouders als partner en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de kinderen. We hebben een actieve medezeggenschapsraad, een oudercommissie en veel hulp bij uitstapjes, feesten en ondersteuning van het onderwijs. We hebben een actieve groep ouders (buurtmoeders Transvaal) die zich inzet voor een leefbare wijk en samen met de school en partners in de wijk zorgen voor een leefbare, veilige, aantrekkelijke wijk voor onze kinderen. In de school worden er voor ouders bijeenkomsten georganiseerd gericht op onderwijs en opvoeding.

Nog meer op onze school

Voorschool  
De voorschool is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen terecht op woensdag bij Samenspel. Hier leren ouders en kind spelenderwijs allerlei vaardigheden. Vanaf 2,5 jaar zijn kinderen 2-4 dagdelen welkom op onze voorschool. Hier is een programma gericht op de ontwikkeling van jonge kinderen. Veel aandacht is er voor het begrijpen en spreken van Nederlands, de speelse stimulering van motoriek, ruimtelijk inzicht, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Het programma van de voorschool sluit geheel aan bij het programma van de groepen 1/2.
Zomerschool  
Leerlingen van het Galjoen zijn welkom op de zomerschool van samen 10+. Op de zomerschool is er ruime aandacht voor het onderzoekend en ontdekkend leren middels een aanpak van de Technische Universiteit in Delft.
Weekendschool  
Op de zaterdagschool krijgen de leerlingen extra les, vooral in taal en rekenen.
Verlengde schooldag  
Om onze leerlingen zoveel mogelijk evenwichtig te vormen, hebben we de schooldag verlengd. Onze leerlingen hebben daardoor ongeveer 5 uur extra leertijd in een week. In deze leertijd bieden we diverse (extra) vakken aan: · Schaken (groep 4+5) en na schooltijd voor groep 6-8 · Beeldende vorming · Muziek · The Residents. Leerlingen in groep 5 en 6 leren onder begeleiding van The Residents (Residentie Orkest) een instrument bespelen en krijgen daarbij algemene muzikale vorming. · Techniek · Koken · Tuinieren · Media · Zelfverdediging · Chemie · Engels · Verkeersles · Etc. Alle leerlingen krijgen twee keer per jaar een culturele activiteit aangeboden. Soms is dat op school, maar veelal is het ook een excursie buiten de school.
Brede buurtschool PO  
Het Galjoen werkt samen met partners in de buurt om een breed aanbod te realiseren voor kinderen. Zo is er een bibliotheek, de logopedie heeft één dag praktijk in de school, er is een samenwerking met buurthuis Boerenplein voor een breed aanbod aan activiteiten. Er is een speelplein voor de school waar veel activiteiten zijn voor de kinderen. De school is de spil in de buurt voor kinderen en ouders.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij maken graag een afspraak met u voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Wanneer uw kind drie jaar oud is kan hij of zij ingeschreven worden bij ons op school. Na een intakegesprek wordt er bekeken of er plaats is voor de betreffende leerling. Broertjes en zusjes hebben voorrang bij plaatsing.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.