Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Lichtbaken is een open katholieke basisschool midden in de wijk Nieuw Waldeck. Wij zijn een school voor de hele buurt. De school ligt rustig in een mooie groenstrook en heeft ruime en veilige speelplaatsen. Sinds begin 2014 zijn wij een Brede Buurtschool en werken wij nauw samen met de partners in de wijk. We willen de kinderen een goede basis geven voor het voortgezet onderwijs. Aandacht voor de kernvakken is van groot belang. Daarbij gaat het om kennis, vaardigheden, motivatie en het ontwikkelen van zelfstandigheid.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we het programma De Vreedzame School. Zo hebben we aandacht voor een positief schoolklimaat.

 


 

Onderwijsconcept

De school leert kinderen kennis en vaardigheden, maar vindt een goede sociaal-emotionele ontwikkeling zeker zo belangrijk. We werken Handelingsgericht, waarbij uitgangspunt is wat het kind al kan. Samen verantwoordelijk zijn voor het  onderwijs van het kind hoort daar ook bij. We bieden daarbij een veilige onderwijsomgeving. Onze school heeft oog voor het individuele kind met eigen talenten en behoeften. We sluiten in de klas aan op dat wat het kind nodig heeft. We helpen de kinderen om ‘de reis naar de volwassenheid’ zo goed mogelijk te maken. We vinden een brede culturele ontwikkeling belangrijk en gaan daarom regelmatig naar musea en op excursie.

Bijzonderheden

De voorschoolse opvang is open vanaf 07.30 uur. Vanaf het schooljaar 2019-2020 hebben wij een continurooster. Na schooltijd zijn er activiteiten voor de Verlengde Schooldag. De naschoolse opvang is in ons eigen gebouw en wordt verzorgd door kinderopvang 2Samen. Er zijn goede contacten met het naastgelegen buurtcentrum De Geest van VÓÓR Welzijn.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school gebruikt methodetoetsen en standaard Cito-toetsen. Hierdoor kunnen we de resultaten van onze school goed vergelijken met het Nederlandse gemiddelde. De school biedt extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Dit kan extra uitleg zijn, maar ook extra lesstof voor kinderen die dat aan kunnen. De intern begeleider kan helpen om programma’s te maken en hulp te bieden. De intern begeleider houdt de zorg van de leerling en het aanbod van de leerkracht goed bij. De school heeft in dit kader ook goede contacten met begeleiders van andere scholen, het schoolmaatschappelijk werk en andere instanties. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We zijn samen met de ouders verantwoordelijk voor onze kinderen. Dat betekent dat we goede contacten heel belangrijk vinden en dat we elkaar op de hoogte houden. Dat gebeurt dan ook op allerlei manieren. Er is een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad.  We zien onze ouders als belangrijke gesprekspartners.

We betrekken de ouders bij de onderwijsprestaties van de kinderen en willen samen met hen het beste uit de kinderen halen. We zijn een Ouders 3.0 school.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Maakt u dan telefonisch een afspraak om kennis te maken. U bent van harte welkom en wij geven u met plezier een rondleiding. Komt uw kind van een andere basisschool? Dan vragen we toestemming voor het inwinnen van informatie.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 30 plaatsen
 • 2020 / 2021 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  7

  0

  6

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  15

  0

  13

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  8

  0

  4

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 24

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Schuitje Varen
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk de wijk Waldeck