Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Het Mozaïek is een moderne school voor speciaal basisonderwijs in stadsdeel Scheveningen. Onze school biedt extra zorg aan kinderen met ondersteuningsbehoeften die het reguliere aanbod overstijgen. Op onze school besteden we veel aandacht aan de basisvakken taal, rekenen en lezen. Daarnaast bieden we de kinderen ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied en krijgen de kinderen drie- tot viermaal per week bewegingsonderwijs (gym, judo, zwemmen). Onze school staat in het Statenkwartier (bij het Frederik Hendrikplein) en kenmerkt zich door een prettige sfeer. Voor elk kind hebben we een passend aanbod. 
Het Mozaïek is een christelijke school en dat maken we op verschillende manieren waar, met respect voor elkaar en elkaars geloofsovertuiging.

Onderwijsconcept

Als kinderen bij ons op school komen stellen wij een ontwikkelingsperspectief op (OPP). In dit OPP geven we aan wat de ontwikkelkansen voor een leerling zijn. Het OPP wordt 2x per jaar met ouders besproken. 

Verder laat onze school zich kenmerken door:

  • moderne lesmethodes
  • goede sfeer
  • structuur /duidelijkheid
  • kennis en ervaring op het gebied van gedrags- en leerproblemen

Bijzonderheden

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school wordt dagelijks volgens een vast rooster veel ingezet op lezen, rekenen en taal. Bewegingsonderwijs wordt gegeven door een vakleerkracht. 1 x per week worden er judolessen gegeven aan alle kinderen. In samenwerking met het Koorenhuis worden theater- en muzieklessen aangeboden. Wij hebben veel expertise op het gebied van leer- en gedragsproblemen en maken ons onderwijs passend bij de ondersteuningsbehoeften van elke leerling. We bieden goede begeleiding voor kinderen met dyslexie en er is expertise op het gebied van rekenproblemen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor logopedie, (kinder)fysiotherapie en remedial teaching.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid vinden wij van groot belang. In overleg/ samenwerking met ouders wordt het OPP van de leerling opgesteld en geevalueerd. Drie keer per jaar is er een ouderavond, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om contact met de leerkracht/ IB'er te hebben. Ook bij verschillende activiteiten, zoals de afsluiting van de kinderboekenweek, kerstviering, playbackshow en sportdag zijn ouders van harte welkom. Wekelijks wordt u middels een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle activiteiten op school.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Veel ouders vinden het fijn om een SBO school eens vanbinnen te bekijken en te horen waarom het een breder ondersteuningsaanbod heeft dan een reguliere basisschool. Ouders kunnen een afspraak maken voor een rondleiding. In een persoonlijk gesprek wordt uitgelegd wat wij een leerling te bieden hebben. Deze afspraak is geheel vrijblijvend.

Toelatingsbeleid: aangezien wij een school voor speciaal basisonderwijs zijn, is er een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van ons samenwerkingsverband (SPPOH).