Spring naar inhoud

Schoolprofiel

'Op weg naar jouw top!' is onze missie.
Dat bereiken we door onderzoekend leren en het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden. Kinderen leren zelf verbindingen maken tussen eigen kennis en ervaringen, nieuwe informatie en vaardigheden, waardoor ze leren zelfstandig te denken, handelen, plannen, uitvoeren en reflecteren. We vergroten de kwaliteit van het leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en ontdekken.
Om dit nog mooier vorm te geven, zijn wij kandidaat-school om in mei 2020 officieel IB-worldschool te worden (www.ibo.org ).

En verder:

  • Kleine groepen, rijke leeromgeving;
  • Uitgebreide zorgstructuur, waarbij we onderwijs op maat kunnen geven;
  • Brede buurtschool;
  • Leerkansenprofiel (LKP): 6 uur extra les per week (tot 15.30 uur en woensdag tot 12.30 uur). In die extra tijd werken we aan de ontwikkelings- en leerkansen van kinderen;
  • Haagse Sporttuin. Onze grote trots: een multifunctioneel sportcomplex achter de school. Hier kunnen kinderen tijdens en na schooltijd gratis sporten onder deskundige begeleiding (www.sporttuinschilderswijk.nl );
  • Prachtig groen schoolplein.

Onderwijsconcept

Het Startpunt is een brede buurtschool. Onze school is een belangrijke plek in de wijk. We willen dat onze leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en dat ze veel leren. Zowel op het gebied van kennis (taal, rekenen, zaakvakken) als op andere gebieden (sociaal-emotioneel, sportief, samenwerken, kritisch denken). We leren kinderen beleefd zijn, respect hebben voor anderen, ideeën en talenten ontwikkelen, zichzelf presenteren, zelfstandigheid en een kritische houding. Ze leren dus met hart, hoofd en handen. Zowel het leerkansenprofiel als de ontwikeling tot IB-worldschool, helpt ons met het bereiken van deze doelen.

Bijzonderheden

Alle kinderen van Het Startpunt blijven gratis over op school. Op www.obshetstartpunt.nl vindt u meer informatie.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school werken we opbrengstgericht. We stellen hoge doelen en proberen op deze manier het beste uit de kinderen te halen. De groepsleerkracht is als eerste verantwoordelijk voor de zorg voor de leerlingen. De leerkracht maakt tijd en ruimte vrij om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en extra hulp te bieden als dat nodig is. Dit gebeurt aan de hand van een plan van aanpak. De intern begeleider helpt de leerkrachten bij het begeleiden van leerlingen. Vijf keer per jaar wordt de hele groep doorgesproken en wordt gekeken wat welke leerling nodig heeft om zijn of haar TOP te bereiken.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Omdat Het Startpunt een belangrijke plek in de wijk is, kunnen we niet zonder ouders en ouderbetrokkenheid. Onze leerkrachten werken graag samen met ouders om te zorgen dat leerlingen goede resultaten halen. We hebben een medezeggenschapsraad, een ouderraad, koffieochtenden, informatiemiddagen en -avonden. Er worden opvoedingsbijeenkomsten gegeven en ouders kunnen de Nederlandse taal leren. Ouders kunnen ook sporten in de Haagse Sporttuin. Team en directie van het Startpunt maken altijd tijd vrij voor ouders. We gaan graag met ouders in gesprek over de kinderen.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Het Startpunt werkt samen met Voorschool De Tuimelaar aan een doorgaande lijn van peuters naar kleuters. Zo maken we gebruik van LOGO3000, fonemisch bewustzijn, KIJK en spelend rekenen. Er is regelmatig overleg om de overgang van peuters naar kleuters zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Zomerschool  
Elk jaar organiseren we een zomerschool in de zomervakantie. De eerste twee weken van de zomervakantie zijn de leerlingen welkom op school om hieraan deel te nemen.
Verlengde schooldag  
Elke dag na schooltijd kunnen de leerlingen gratis sporten in onze Haagse Sporttuin. (www.sporttuinschilderswijk.nl)
Schakelklas  
De schakelklas groep 4: In het schooljaar 2006-2007 zijn we gestart met een schakelklas groep 4. Deze klas is bedoeld voor kinderen die een taalachterstand hebben maar tevens veel taalpotentie. In de schakelklas ligt het accent van de lesstof daarom ook op het gebied van taal en taalontwikkeling. Door extra ondersteuning te bieden op het gebied van taal, woordenschat en begrijpend lezen, halen de kinderen betere schoolresultaten bij bijna alle vakgebieden.
Leerkansenprofiel  
Het LeerKansenProfiel: Het leerkansenprofiel houdt in dat op basisscholen met veel achterstandsleerlingen de verplichte leertijd verlengd wordt met 6 uur per week. In die extra leertijd wordt door het aanbieden van veelsoortige activiteiten (bepaald door de school zelf) gewerkt aan het maximaliseren van de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen. Het Startpunt ziet het leerkansenprofiel als een kans om een échte brede buurtschool te zijn en de leerlingen meer kansen te bieden. Dat doen we door verschillende vakken en activiteiten aan te bieden, o.a. veel extra taal en woordenschatontwikkeling, rekenen, kunst, wetenschap, techniek, kunstzinnige, muzikale en culturele vorming en sport. Het grootste deel van deze extra leertijd wordt door de leerkrachten zelf ingevuld. Zij weten immers het beste wat de leerlingen nodig hebben. Een klein deel van deze activiteiten wordt aangeboden door externe aanbieders. LKP Ontwerponderwijs In de toekomst, eigenlijk nu al, heet techniekonderwijs: onderzoekend en ontwerpend leren. Het doel is het stimuleren en ontwikkelen van de onderzoekende houding en probleem oplossingsvaardigheden van de leerlingen. Leerlingen zijn dus onderzoeker of ontwerper. De leerkracht stimuleert de kinderen zich te gedragen als nieuwsgierige, kritische en creatieve onderzoekers of ontwerpers. Gedurende een ontwerpcyclus doorlopen de leerlingen de volgende fases: - Verkennen: Deze activiteit activeert al bestaande kennis of introduceert nieuwe kennis bij de leerlingen, zodat de kennis die bij het onderzoek wordt opgedaan beter beklijft. - Probleemstelling: De vraag (onderzoeksvraag), analyseert en beschrijft het probleem. Belangrijk is dat de vraag niet te breed of te smal is gesteld. De vraag mag niet met ja/nee te beantwoorden zijn. - Ontwerpen: De leerlingen bedenken ideeën voor het ontwerp. Een ontwerp moet minimaal voldoen aan een programma van eisen. Dat programma van eisen wordt ook in deze fase opgesteld - Maken: De leerlingen maken het product aan de hand van het ontwerp. - Testen: De leerlingen testen het gemaakte ontwerp. - Meer weten: Er wordt bronnenonderzoek gedaan, een discussie gevoerd of de leerkracht geeft extra uitleg. De leerkracht heeft binnen dit type leren een essentiële rol door het proces te begeleiden. LKP Sport Naast twee reguliere gymlessen krijgt elk kind dagelijks een half uur LKP sport na de pauze. De sportlessen hebben het karakter van een training. Ze zijn per schooljaar verdeeld over drie periodes van ongeveer 12 weken. Elke periode komt een andere sport aan bod. De sporten die gegeven worden zijn sporten die in Nederland op verenigingsniveau gespeeld worden. Denk hierbij aan voetbal, basketbal en handbal, maar ook aan judo en dansen. Alle trainingen worden gegeven door professionele trainers van de betreffende sport, onder begeleiding van de gymmeester. LKP Dans voor de groepen 1 en 2 Dans-expressie laat kinderen tot bloei komen, geeft zelfvertrouwen en zorgt voor veel dansplezier. Kinderen worden in deze lessen uitgedaagd om zichzelf te laten zien, binnen de veiligheid van de groep. Bij de onderbouw wordt gewerkt met prentenboeken. Een verhaal wordt voorgelezen en het thema wordt omgezet in dansante opdrachten. De kinderen dansen het verhaal van het prentenboek. Hierbij komen veel begrippen aan de orde die de kinderen inzicht geven in zichzelf en de ruimte/wereld om zich heen. Zo kan een thema aansluiten bij de actualiteit, zoals Sint, de Lente of bij de letter “S” die ze net in de klas geleerd hebben. Kinderen krijgen meer inzicht in bepaalde begrippen (zoals voor-achter, hoog-laag,) door er lichamelijk bewust van te worden. Deze begrippen worden omgezet in bewegingen, (zoals glijden en stijgen of zweven en kronkelen). Dan versterkt de beleving (het blaadje in de wind) de beweging (het dwarrelen) en beklijft zowel het thema als het begrip beter, door het aan den lijve te ondervinden. LKP muziek voor de groepen 3 t/m 8 De leerlingen beleven samen muziek! U ziet de kinderen enthousiast zingen onder begeleiding van de muziekleerkracht met gitaar. Er worden themaliedjes gezongen en bekende top 40 liedjes. Ook wordt er muziek gemaakt (onder andere met muziekinstrumenten), maar we duiken ook in de theorie. De muzieklessen kenmerken zich door zowel een muzikale als een sociaal-emotionele leerlijn. Voorop staat dat leerlingen vooral muziek maken en leren interpreteren volgens de kerndoelen muziek (richtlijnen MINOCW). In iedere les staat ook een actueel thema voor de kinderen centraal zoals pesten, zelfvertrouwen en respect. Bij dit thema hoort een lied dat de leerling op het Smartboard kan meelezen. Het lied wordt bijvoorbeeld afgesloten met een sociaal-emotionele vraag welke de leerkracht bespreekt. Gezond beleid: Extra sporten voor alle leerlingen en veel aandacht voor gezonde voeding en bewegen. Kinderen mogen alleen gezond trakteren.
Brede buurtschool PO  
'Een brede buurtschool is meer dan een school. In een brede buurtschool werken verschillende organisaties met de school en de ouders samen aan de ontwikkeling van kinderen. Dat zijn organisaties zoals kinderopvang, sportvereniging, culturele instelling of bibliotheek.' Meer informatie: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/brede-buurtschool-is-meer-dan-school-alleen.htm
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
IB - PYP

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn wij kandidaatschool bij IB. De komende twee jaar werken wij eraan om officieel IB-worldschool te worden. Ib bestaat uit vier verschillende programma's. Wij werken met het programma voor de basisschool: PYP.

Het Primary Years Programme (PYP) is een onderdeel van het International Baccalaureate. Het PYP bestaat sinds 1997 en is het programma dat hoort bij de basisschool. PYP scholen geven les via een trans disciplinair programma zodat de leerlingen tot dieper leren komen. Het IB werkt er naar toe dat leerlingen internationaal georiënteerd zijn en dat ze samen zorg dragen voor een betere wereld (International Baccalaureate Organization, 2009). Het Primary Years Programme is een concept-based curriculum in plaats van een content-based curriculum. De leerlingen leren vanuit concepten. Conflicten is bijvoorbeeld een concept als je het met de kinderen wilt hebben over het onderwerp: Wereldoorlog II. De concepten zorgen er voor dat er connecties worden gemaakt tussen eerdere ervaringen en dat leerlingen de relevantie zien van wat zij leren. Daarnaast zorgt concept-based learning voor dieper begrip bij de leerlingen en kunnen ze de kennis overdragen naar andere situaties (Erickson, 2008). 
Het IB wil samen zorg dragen voor een betere wereld. Aan de hand hiervan zijn verschillende ‘learner profiles’ opgesteld, het IB streeft ernaar dat de leerlingen deze learning profiles ontwikkelen. Één van deze ‘learner profiles’ is the inquirer. Leerlingen moeten nieuwsgierig zijn, ze ontwikkelen een onderzoekende houding en kunnen deze gedurende de rest van hun leven blijven gebruiken (International Baccalaureate Organization, 2009). Om een onderzoeker te kunnen zijn is het van belang dat er lesgegeven wordt via het inquiry based learning. Inquiry based learning wijkt af van het onderzoekend leren zoals we dat kenden, omdat het in alle vakken toegepast wordt en niet alleen in de vakken die nauw verbonden zijn met Wetenschap en Techniek.  Het zal vanaf nu dan ook gaan over het onderzoekend leren zoals bedoeld met Inquiry based learning.
Onderzoekend leren is een belangrijk onderdeel van het PYP. Onderzoekend leren stelt kinderen in staat zelf verbindingen te maken tussen eerder opgedane kennis en ervaringen en nieuwe informatie of vaardigheden. Hierdoor leren kinderen zelfstandig te denken en te handelen, daarnaast leren kinderen plannen, uitvoeren en reflecteren. Het is een manier van leren die ervoor zorgt dat de leerling nieuwsgierig wordt. Onderzoekend leren vergroot de kwaliteit van het leren, doordat kinderen van en met elkaar leren en ontdekken (Kraaij, 2015). De juiste vragen stellen is het belangrijkste bij het onderzoekend leren. Als er vragen gesteld worden die de leerlingen aanspreken, zullen de leerlingen veel gemotiveerder zijn. Bij het onderzoekend leren heeft de leerkracht dan ook een andere rol, de leerkracht zal meer fungeren als coach en een facilitator die de leerlingen helpt met het stellen van juiste vragen (Education Development Centre, 2016). Leerkrachten leren kinderen wat ze moeten doen als ze niet weten wat ze moeten doen en ze leren kinderen vaardigheden die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken (Murdoch, 2015).
In het PYP geloven ze dat leerlingen het beste leren als ze leren door onderzoeken. De leerlingen moeten belangrijke onderwerpen onderzoeken door hun eigen vragen te formuleren en verschillende bronnen te gebruiken. Door experimenteren, observeren en analyseren zullen de leerlingen antwoorden vinden op hun eigen gestelde vragen. Dit is het meest succesvol als leerlingen inzichtelijke vragen kunnen stellen (International Baccalaureate Organization, 2009). Een manier om vragen van de leerlingen te structureren is ‘Question sort’ van ‘Making thinking visible’ van Harvard (Ritchhart & Perkins, 2018). Het beginpunt van het onderzoekend leren is altijd de reeds bestaande kennis van de leerlingen en de vragen die zij stellen. Het doel is om een verband te leggen tussen de reeds bestaande kennis en de nieuw opgedane kennis door het onderzoekend leren. Het PYP gelooft dat het onderzoekend leren er voor zorgt dat leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leren en zij verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren. Een belangrijk onderdeel in het PYP is het ondernemen van actie. Bij het ondernemen van actie gaat het bijvoorbeeld over het scheiden van afval naar aanleiding van een unit over het milieu. De verwachting is het succesvol onderzoeken zal leiden tot het ondernemen van actie. Deze manier van actie ondernemen zorgt er voor dat het leren van de leerling uitgebreid wordt (International Baccalaureate Organization, 2009).

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Vanaf 2,5 jaar kan uw kind geplaatst worden op peuterleerplek De Tuimelaar, binnen onze school. Te bereiken via: 06 - 433 952 08.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.