Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Leren, beleven & ontdekken.

Op Het Volle Leven staan de leerlingen van jongs af aan volop in het leven. Ze worden in een veilig klimaat voorbereid op de veranderende maatschappij, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de leeromgeving. Hierbij speelt toekomstgericht onderwijs en aandacht voor natuur, cultuur en sport een grote rol.

Wij werken opbrengstgericht voor de kernvakken rekenen, taal en lezen. Dit betekent dat wij op basis van toetsresultaten groepsplannen maken om voor iedere leerling maximale leerresultaten te bereiken. Wij leren de leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden in te zetten om tot een eindproduct te komen dat zij met trots kunnen presenteren en waar anderen van kunnen leren. 

Ons gebouw is zo ontworpen opdat zelfstandig, samenwerkend en groepsdoorbrekend leren wordt gestimuleerd. Het schoolterrein is ingericht om met de dieren en tuinen bij te dragen aan natuur- en cultuureducatie.

Onderwijsconcept

Wij houden oog voor de ontwikkeling van het individuele kind door te werken volgens de principes van het effectieve directe instructie model (EDI). Daarnaast wordt gewerkt met weektaken. Afhankelijk van de beheersingsgraad en leerkrachtobservaties worden onze leerlingen per vakgebied in niveaus ingedeeld. Elk niveau is voorzien van aangepaste instructie en/of lesmateriaal. We willen onze leerlingen uitdagen en aanspreken op een passend niveau en hanteren daarbij ICT. Daarbij wordt afwisselend zowel zelfstandig als in (sub)groepen gewerkt. Voor de (meer) begaafde leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hebben wij een Plusklas.

Wij werken vanuit een positieve en democratische benadering binnen duidelijke grenzen aan een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig en verbonden voelen. Wij hebben De Vreedzame School gekozen om ons hierbij te ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Hierdoor zijn leerlingen gemotiveerd en betrokken.

Wij richten ons op de brede ontwikkeling van ieder kind en bieden buiten ons onderwijs een aantal bijzondere activiteiten aan. Een dierenweide die door de kinderen zelf wordt onderhouden en schooltuinles op ons eigen terrein. Verder kan uw kind jaarlijks deelnemen aan afwisselende buitenschoolse activiteiten, zoals muziekles, koken, programmeren, surfen en toneel.

Bijzonderheden

Samen met 2Ontdekkers van kinderopvangorganisatie 2Samen vormen wij het Kindcentrum 'De Beleving': kinder- en peuteropvang en voor- en naschoolse opvang op één locatie. Er wordt gewerkt volgens één didactische en pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. 
Komt u vooral een keer kijken. Wij laten de school graag aan u zien.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg neemt een belangrijke positie in. Zowel in ons beleid, als bij de dagelijkse lespraktijk. Wij richten ons daarbij op het waarborgen van een veilige omgeving voor al onze leerlingen, het blijven ontwikkelen van het onderwijsproces, het optimaliseren van de leerlingenzorg, het waarborgen en evalueren van de opbrengsten, het voeren van goed personeelsbeleid, de samenwerking met de verschillende oudergeledingen binnen de school (OR, MR en werkgroepen) en de planmatige inzet van beschikbare financiële middelen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderhulp kent vele vormen op onze school. Door te helpen in de groepen (incidenteel of als klassenouder) en bij uitstapjes, ondersteunen ouders het team. Daarnaast organiseert de ouderraad (OR) het hele jaar allerlei activiteiten. In de medezeggenschapsraad kunnen ouders, in samenwerking met leerkrachten, meedenken en meepraten over het beleid van de school. Ouders met specifieke expertise kunnen zich inzetten in de daarvoor bestemde werkgroepen.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Gemiddeld twee keer per maand organiseren wij een rondleiding. Na de rondleiding ontvangen ouders een aanmeld- of wachtlijstformulier.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 60 plaatsen
 • 2020 / 2021 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  15

  0

  17

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  30

  0

  37

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  15

  0

  25

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 59

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk 2Ontdekkers