Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Openbare basisschool Houtwijk is een school waar iedereen elkaar kent.
We zijn een multiculturele school midden in de wijk, waar we samen werken aan de optimale ontwikkeling van alle leerlingen.
Iedereen moet zich prettig voelen op school. Belangrijk hierbij is het (eigen) gedrag, in en van de (veilige) groep. Gedrag is dan ook (samen met taal) een van onze speerpunten het komende jaar.
De leerkrachten houden in de lessen rekening met de verschillende niveaus van de leerlingen. We gebruiken hiervoor moderne methoden. Ook werken de  leerlingen op eigen niveau. Dit doen we o.a. door het gebruik van tablets (gr. 4 en 5) en laptops (gr. 6 t/m 8). We halen het maximale uit ieder kind. Dit doen we ook door gebruik te maken van een vakleerkracht gym, muziek en techniek. Alle leerlingen krijgen Engelse les.

Onderwijsconcept

Wij besteden op onze kleurrijke school veel tijd aan gedrag, taal en rekenen. Peuters t/m de leerlingen van groep 5 werken bijvoorbeeld met Logo 3000,  om de woordenschat van kinderen uit te breiden. 
We kiezen voor een manier van werken waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen. Na het stellen van de doelen en een korte instructie gaan de leerlingen zelfstandig, in duo's of in kleine groepjes aan het werk of krijgen zij verlengde instructie. Belangrijk:

 • zelfstandig werken van kinderen
 • zelf oplossingen zoeken
 • leerlingen verantwoordelijk maken
 • samenwerken 
 • leren van anderen

Bijzonderheden

Onze school: 

 • Heeft een hechte samenwerking met peuterleerplek Houtwijk;
 • Verzorgt praktische verkeerslessen m.b.v. de verkeerscontainer;
 • Geeft Engelse les aan zowel peuters als leerlingen t/m groep 8; 
 • Verzorgt naschoolse cursussen (vrijwillig); 
 • Heeft de overblijf in eigen beheer;
 • En beschikt over voldoende laptops en tablets.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Wij meten de kwaliteit van ons onderwijs met onderzoek naar de tevredenheid van ouders, kinderen en personeelsleden. Leerkrachten registreren en observeren. We maken gebruik van groepsplannen. We volgen de leervorderingen met Kijk!, Cito-toetsen en methodegebonden toetsen. We gebruiken leerlingvolgsystemen (SCOL) voor de sociale competentie. Leerlingen van groep 8 doen mee aan de Centrale Eindtoets. Leerkrachten kijken bij elkaar in de klas tijdens collegiale consultatie.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school hecht grote waarde aan de samenwerking met ouders. Alleen samen halen we het maximale uit het kind. Er zijn drie (vaste) overlegmomenten tussen ouders, kind en leerkracht. Het 1e moment is het startgesprek, waarin zowel ouder, kind als leerkracht de verwachtingen voor het schooljaar kan uitspreken. Het 2e en 3e moment zijn de rapportgesprekken. Op informele momenten overleggen we ook met ouders, o.a. bij koffieochtendens, waarbij een (pedagogisch) thema wordt besproken. We organiseren lessen Nederlandse taal voor moeders onder schooltijd (met opvang van de jongste kinderen). Samen met de oudercoördinator streven we naar een zo maximaal mogelijke ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Ouders hebben zitting in de OR en MR.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Samen met peuterleerplek Houtwijk (van Stichting Jongleren vormen wij een Voorschool. Er is hierdoor een doorgaande lijn van peuters, naar kleuters, naar groep 3 t/m 8. Ook door het geven van Engelse lessen in al deze groepen is er een goede samenwerking. Peuters en kleuters volgen samen de ontwikkeling door het inzetten van het observatie- en registratie instrument Kijk! Er wordt ook gezamenlijk gewerkt met het woordenschatprogramma Logo 3000.
Verlengde schooldag  
Na schooltijd worden er verschillende na schoolse sportcursussen gegeven. Enkele voorbeelden van afgelopen jaar: judo, boksen en streetdance. De kinderen kunnen zich vrijblijvend opgeven voor deze cursussen. Als zij zich opgeven verwachten we wel dat zij zich inzetten en betrokken zijn.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Vakdocenten muziek en techniek

Onder schooltijd worden er lessen muziek en techniek gegeven door vakdocenten. Dit betekent dat deze docenten speciaal opgeleid zijn om déze vakken te geven. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als u geïnteresseerd bent in onze school, maken wij graag een afspraak met u.
U krijgt dan een rondleiding en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Komt uw kind van een andere basisschool, dan worden (met uw toestemming) gegevens opgevraagd over uw kind. Inschrijving kan in principe dagelijks (op afspraak). 

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
 • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.