Spring naar inhoud

Inspecteur S. de Vriesschool SO

Schoolprofiel

De Inspecteur S. de Vriesschool heeft twee afdelingen, waaronder het speciaal onderwijs (SO). Het SO heeft zes groepen. De groepen zijn zorgvuldig ingedeeld, waarbij de mogelijkheden en behoeften van de leerling centraal staan. Wij maken gebruik van de kerndoelen van het ZML-onderwijs en leerlijnen die zijn ontwikkeld door het CED. In het SO zijn vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie van groot belang. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het bewegingsonderwijs en kunstzinnige vorming. We gebruiken de meervoudige intelligentie theorie. Wij hebben aandacht voor de intelligenties die kinderen gebruiken om de wereld zich eigen te maken. Om de mogelijkheden van uw kind het beste te gebruiken, hebben wij een orthopedagoog, logopedist, remedial teacher, video interactiebegeleiders, schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, interne begeleiders en interne coaches. Binnen het SO is ook een Onderwijs-zorggroep. De Onderwijs-zorggroep kenmerkt zich door de slogan: ‘Meer zorg daar waar minder onderwijs mogelijk is’. Dit sluit aan bij de algemene schoolslogan: 'Speciaal omdat je zo bijzonder bent'. Het doel van de groep is om kinderen met een IQ onder de 35, en een zeer beperkt gedragsrepertoire, de mogelijkheid te bieden om onderwijs te volgen. Voor deze leerlingen is nu ook een snoezelruimte aanwezig.

Onderwijsconcept

Ons doel is dat zeer moeilijk lerende kinderen zich binnen hun mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. We willen dat ze zo zelfstandig en sociaal mogelijk mee kunnen doen aan onze maatschappij (wonen, werken en vrije tijd). We proberen dat te bereiken door het onderwijs op verschillende niveaus te geven en in het eigen tempo van het kind. Autonomie, communicatie, relatie en competenties zijn heel belangrijk binnen de school.

Bijzonderheden

Speciaal omdat jij bijzonder bent!

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onderwijskwaliteit hangt af van vele zaken zoals het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkracht, het onderwijsaanbod en de zorg en begeleiding van leerlingen. Om de kwaliteit op de Inspecteur S. de Vriesschool goed aan te pakken, werken wij met een vierjarenplan, jaarplannen en jaarverslagen.

Basisschooladviezen van de afgelopen drie jaar

De school heeft (nog) geen basisschooladviezen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school is heel belangrijk. Opvoeden gebeurt niet alleen thuis of op school, maar doen we samen. Wij vinden dat de leerlingen van onze school de beste begeleiding verdienen. We proberen het contact met de ouders/verzorgers te verstevigen, voort te zetten en de manier van werken op elkaar af te stemmen. In een schooljaar zijn er vaste contactmomenten. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Leerlingen van 4 tot 13 jaar kunnen worden geplaatst op het SO. U wordt van harte uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. De school ondersteunt u bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Een leerling is toelaatbaar als er een toelaatbaarheidsverklaring voor het ZMLK-onderwijs is afgegeven.