Spring naar inhoud

Inspecteur W.P. Blokpoelschool

Schoolprofiel

De Inspecteur W.P. Blokpoelschool is een openbare school voor kinderen met gedragsproblemen. Op onze school zitten kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar die onderwijs en zorg op maat nodig hebben. De kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich met respect voor elkaars leef- en zienswijze. De Inspecteur W.P. Blokpoelschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden en is een cluster 4 school voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben en daarom aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. Het is ons doel een pedagogisch klimaat te bieden dat veilig en gestructureerd is. Belangrijke begrippen hierbij zijn: relatie, competentie, autonomie, begrenzing, hulp en warmte. Hierdoor kunnen de kinderen zich zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van kennis zo goed mogelijk ontwikkelen.

Onderwijsconcept

De Blokpoelschool geeft onderwijs op maat, waarbij we uitgaan van de kerndoelen van het speciaal onderwijs. We houden rekening met de mogelijkheden en talenten van de leerling. Ook houden we rekening met de invloed van de gedragsproblemen van de leerling.

Bijzonderheden

In de school bevinden zich naast de leslokalen diverse ruimten, waaronder een judolokaal. De school besteedt veel aandacht aan sportactiviteiten. Elke dag is er een sportactiviteit voor alle groepen. Wij bieden zwemonderwijs, gymnastiek en judo. Meer informatie over de Blokpoelschool vindt u op onze website.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We werken altijd aan de verbetering van de kwaliteit. Goed onderwijs is onze basis, waar nodig bieden wij extra hulp. Onze ondersteuningsstructuur biedt de kinderen de begeleiding die nodig is.

Wij bieden de leerlingen een veilige en plezierige leeromgeving. Uitgaande van onze 3 kernwaarden; Plezier, Respect en Eigenheid.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij voelen ons als schoolteam, samen met ouders, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Daarom vinden wij samenwerken en een goede communicatie met ouders belangrijk. Ouders zitten in onze medezeggenschapsraad. Wij houden contact met ouders door persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken en via e-mail. Drie keer per jaar nodigen we ouders uit voor de bespreking van het ontwikkelingsplan en/of schoolrapport van hun kind. Daarnaast zijn er per jaar een 4-tal inloopochtenden voor de ouders.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) van een samenwerkingsverband heeft. Zo’n tlv moet worden aangevraagd door de school waar het kind staat ingeschreven. Ouders kunnen zo’n verklaring dus niet zelf aanvragen. Als de school waar uw kind staat ingeschreven hier vragen over heeft, kan men contact opnemen met het samenwerkingsverband.