Spring naar inhoud

Instituut voor Individueel Onderwijs

Schoolprofiel

Het IVIO is een kleinschalige school voor speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Onze school ligt mooi aan de rand van een rustig natuurgebied bij de duinen en het strand. De school zorgt voor een veilige, huiselijke sfeer voor uw kind. De school heeft ongeveer 86 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Een enthousiast team van specialisten begeleidt de leerlingen. Ongeveer de helft van de lestijd besteden we aan taal en rekenen. We geven deze vakken aan kleine groepjes van kinderen met hetzelfde niveau. Zo is er veel tijd voor uitleg en persoonlijke aandacht. Er is een groot aanbod van extra voorzieningen, zoals kindertherapie, fysiotherapie en logopedie. Elk kind is uniek en heeft recht op maatwerk.

Onderwijsconcept

Het kenmerk van de school is het pedagogische klimaat. Het onderwijs vraagt inzet van de kinderen, maar is er vooral om het zelfvertrouwen van het kind te versterken. Wij willen een speciale school zijn voor basisonderwijs op orthopedagogische basis waar kinderen de kans krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Die ontwikkeling is gericht op de zelfredzaamheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en ontwikkeling van kennis, zodat de leerlingen in het voortgezet onderwijs mee kunnen komen.

Bijzonderheden

Dit schooljaar 2019-2020 hebben we 6 groepen: 2 OB groepen, 2 MB groepen en 2 BB groepen. Alle groepen werken met computers en een smartboard. De lokalen zijn licht en zeer ruim. We hebben een eigen  schoolbibliotheek en speellokaal, en de tuin rond de school is aangepast tot een leer- en ervaringstuin. In het bos hebben we een nieuwe avontuurlijke en natuurlijke speeltuin.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Als uw kind bij ons op school komt, stellen we een ontwikkelingsperspectief vast. We maken een voorspelling over de resultaten die we kunnen verwachten wanneer uw kind van school gaat. De ontwikkeling van uw kind houden we bij in het leerlingdossier. Aan de hand van het ontwikkelingsperspectief maken wij voor elk kind werkdoelen. Elke twee maanden kijken we of de leerstof passend is geweest en stellen we nieuwe werkdoelen op. Daarna kijken we of een kind in een hogere of lagere niveaugroep geplaatst kan worden. Onze leerlingen gaan naar Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO.

Ouderbetrokkenheid

Wij hebben enthousiaste hulpouders bij allerlei activiteiten. De groepen houden incidenteel mailcontact met de ouders. Ook hebben de leerkrachten voor- en na schooltijd persoonlijk contact. Daarnaast is er incidenteel telefonisch contact. Wanneer u de leerkracht wilt spreken kunt u altijd na schooltijd een afspraak maken. Een à twee keer per jaar organiseren we een ouderavond, deze is informatief van aard. Twee keer per jaar zijn er rapportgesprekken. Daarnaast zijn er gesprekken wanneer ouders, leerkrachten, intern begeleider en/of leden van het zorgteam (MDO) dit willen. De leerkracht en/of maatschappelijk werker gaan op huisbezoek. Ook is er een nieuwsbrief. Drie keer per jaar organiseren we een kijkmiddag voor alle ouders en familieleden.

Nog meer op onze school

Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
Extra onderwijsactiviteiten

Naast de standaard vakken organiseert de school ook nog extra onderwijsactiviteiten. De kinderen kunnen wekelijks gebruik maken van de schoolbibliotheek die gerund wordt door ouders. In alle groepen wordt Engelse les gegeven via de Engelse methode Take it easy. De speel-leertuin rondom de school wordt naast een creatieve functie ook onderwijskundig ingezet. Iedere groep heeft zijn eigen zaaibed. Wij zijn een gezonde school, tijdens pauze wordt er gezond gegeten en gedronken.  Wij volgen de smaaklessen van Pierre Wind.

 

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) kan een kind als leerling worden toegelaten op school. Daarbij worden enkele voorwaarden gesteld: intellectuele ondergrens rond IQ 60, geen leerlingen die door agressie en/of ander storend gedrag de veilige groeps- en/of schoolsfeer bedreigen, beperkte toelating van leerlingen met hyperactief gedrag en beperkte toelating van leerlingen met een aan autisme verwante ontwikkelingsstoornis.