Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Leren leren is leuk. Onze school biedt modern en vernieuwend onderwijs. Hier is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich optimaal te ontwikkelen. We werken opbrengstgericht om de talenten van onze kinderen te ontplooien. De vakken natuur/techniek, muziek, literatuur, Engels en toneel worden door vakdocenten gegeven. Iedere dag is er een ruim aanbod aan naschoolse activiteiten, waarvoor leerlingen zichzelf inschrijven. Ons schoolplein biedt uitdagende speelmogelijkheden en er is plek om te tuinieren. In alle groepen ligt de focus op goede taal-, reken- en leesvaardigheid. Er wordt structureel gewerkt met verschillende ICT-hulpmiddelen. We besteden veel aandacht aan zelfregulerend leren door samenwerken, zelfstandigheid en een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Voor alle leerlingen geldt dat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

Onderwijsconcept

Op obs Jan Ligthart staat het leren van de leerlingen centraal. We zorgen ervoor dat elk kind optimaal presteert en alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Leerlingen zijn bewust bezig met hun eigen leerproces en werken samen aan goede resultaten. Leerlingen hebben inzicht in wat ze al kunnen en wat ze nog moeilijk vinden en werken aan hun eigen doelen. Deze manier van leren is zeer motiverend voor de leerlingen en zo halen ze het beste uit zichzelf. obs Jan Ligthart is een professionele leergemeenschap waar ook leerkrachten met en van elkaar leren.

Bijzonderheden

Wij zijn een Brede Buurtschool voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Ook hebben we een opvanggroep voor nieuwkomers vanaf 7 jaar. Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leren. We werken met een continurooster - de overblijf en de naschoolse activiteiten op obs Jan Ligthart zijn gratis.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze school heeft een zeer goede zorgstructuur. Vorderingen van de leerlingen worden in alle groepen gevolgd met Cito-toetsen. Leerkrachten kennen ieder kind. Leerkrachten passen hun onderwijs aan aan de leerbehoeften van de leerlingen, zodat alle leerlingen optimaal presteren. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen, leerproblemen of gedragsproblemen krijgen passende begeleiding van de gedragsspecialist en extra ondersteuning in de klas of na schooltijd. We werken samen met externen voor passende hulp binnen of buiten de school.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn erg belangrijk. We beschouwen ouders als partner en we hebben samen een gedeelde verantwoordelijk voor de kinderen. We werken met de ouders aan de dialoog over de ontwikkeling van hun kinderen. We informeren ouders regelmatig over de voortgang van hun kinderen. Ouders kunnen op obs Jan Ligthart lessen Nederlands volgen op beginners- en gevorderd niveau. Ook hebben we een ouderkamer waar de ouders elkaar ontmoeten en waar allerlei activiteiten plaats vinden gericht op onderwijs en opvoeding. Er is een actieve ouderraad, denktank en medezeggenschapsraad.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Onze school is een VVE-school (Voor- en Vroegschoolse Educatie), dit betekent dat er een nauw samenwerkingsverband bestaat met de in de school gehuisveste peuterzaal (Voorschool). Kinderen kunnen hier vanaf tweeënhalf jaar terecht. Het onderwijsaanbod, het educatief handelen en de zorg en begeleiding zijn goed op elkaar afgestemd. Er is sprake van een doorgaande lijn naar de Vroegschool en er is een warme overdracht.
Zomerschool  
In samenwerking met buurthuis De Mussen en omliggende basisscholen hebben we altijd in de zomervakantie een Jan Ligthart zomerschool. Hier krijgen de kinderen via vernieuwend en onderzoekend onderwijs extra rekenen en taal.
Verlengde schooldag  
Na schooltijd kunnen de leerlingen zichzelf inschrijven voor diverse activiteiten. Op de woensdagmiddag zijn het altijd sportactiviteiten. Op de andere dagen kunnen de leerlingen naar de huiswerkklas, Spaanse en Chinese les. Leerlingen kunnen meedenken in de Kinderraad en leren presenteren in de Taalplusklas. In het schooljaar 2016-2017 zijn we ook in samenwerking met de Masterclass onze eigen Jan Ligthartschoolwinkel gestart en leren we alles omtrent ondernemerschap.
Leerkansenprofiel  
LKP. Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Kopklas  
De Haagse Kopklas is voor kinderen van groep 7 en 8 die naar een hoger niveau middelbare school kunnen als ze extra Nederlandse lessen volgen. Het is een extra jaar basisonderwijs, op een middelbare school. In dat jaar leren de kinderen vooral veel Nederlands. Na dat jaar gaan ze naar een gewone brugklas.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Haagse Kopklas

Sinds het schooljaar 2016-2017 is de Haagse Kopklas aan onze school verbonden. In de Haagse Kopklas kunnen leerlingen uit groep 7 en/of 8 zich goed voorbereiden op de middelbare school. Het is voor leerlingen die slim zijn, maar doordat ze nog niet goed de Nederlandse taal beheersen, geen passend advies bij hun eigen ontwikkeling krijgen. Er is een Kopklas met vmbo-tl/havo niveau en er is een Kopklas met havo/vwo niveau.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders zijn van harte welkom om kennis te maken met de school. Ze kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek. Na het intakegesprek wordt er bekeken of er plaats is voor de betreffende leerling. Vanaf 2 jaar kunnen ouders en kinderen meedoen met samenspel en vanaf 2,5 jaar kunnen kinderen terecht bij de voorschool Jan Ligthart.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 4 plaatsen beschikbaar.