Spring naar inhoud

Integraal Kindcentrum O3

Integraal Kindcentrum O3

Schoolprofiel

Integraal kindcentrum O3 is een multifunctionele voorziening in de wijk en biedt aan kinderen, jongeren, ouders en wijkbewoners van 's morgens vroeg tot 's avonds laat een breed aanbod. O3 heeft voor kinderen tussen 0 en 12 jaar peuterleerplekken, voor- en vroegschoolse educatie, kinderdagopvang, basisonderwijs en activiteiten gericht op taal- en talentontwikkeling. O3 biedt diverse dag- en wijkarrangementen aan van 07.30 tot 22.00 uur. O3 is ook een Wereldtalentenschool (WTS), waarbij kinderen van groep 1 t/m 8 extra talentles (o.a. theater, muziek en dans) krijgen. We zijn een open christelijke school waar ontmoetingen met wereldgodsdiensten centraal staan.

Onderwijsconcept

Onze school wil leerlingen de beste ontwikkeling bieden. Op school wordt veel aandacht besteed aan de cognitieve vakken maar ook aan ontmoeting. Ieder kind is uniek. Ieder kind krijgt de kans om zich op een goede manier te ontwikkelen. We helpen onze kinderen hun plaats te vinden in een multiculturele en multireligieuze samenleving, met acceptatie en respect voor elkaar. In een uitdagende schoolomgeving motiveren we de kinderen om samen te leren en te werken. Onze school kan zich met recht een wereldtalentenschool noemen!

Bijzonderheden

Voor het Integraal kindcentrum O3 ligt een prachtige playground van de toekomst van de Richard Krajicek Foundation. Het gebouw heeft o.a. een sportdak, natuurdak met dakkas, buurtrestaurant, theaterruimte, medialab en mini-kinderboerderij (in ontwikkeling). In 2019 wordt het Ontdeklab en Theaterhuis in gebruik genomen. Begin 2020 wordt het buitenlokaal voor de Natuur & Gezondheidlessen geopend.
O3 is een gezonde school. Er is veel aandacht voor sport en beweging. O3 is het integraal kind- en buurtcentrum van de wijk en het middelpunt van de Rivierenbuurt. Van 0 tot 100 jaar.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Om de leerresultaten te volgen hebben wij een goede zorgstructuur. Hierin staat de leerkracht centraal. De leerkracht volgt de groep en de individuele leerling. We gebruiken hiervoor onder andere de gemaakte (methode)toetsen en Cito-toetsen. De resultaten bespreken we in een leerlingbespreking, waar we ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling kijken. Op deze manier kunnen wij kinderen die extra begeleiding of juist extra uitdaging nodig hebben het aanbod geven dat nodig is.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Regelmatig contact tussen ouders en professionals vinden wij heel belangrijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. Een goede samenwerking tussen opvang en (voor)school en thuis is daarom nodig. Onze school is een open school. Oudercontact en ouderhulp zijn daarbij erg belangrijk voor het onderwijs. In 2013 is er een ouderinitiatief van start gegaan.

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders! Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding: een betere wereld voor het kind, de ouders en de school

Ouders en professionals zijn samen verantwoordelijk in alles wat met school te maken heeft. Professionals en ouders zijn in alles gelijkwaardig waarbij elkaars rollen, taken en verantwoordelijkheden volledig worden gerespecteerd. Ouders en professionals voelen zich verantwoordelijk voor de kinderen en ook voor elkaars kinderen.

Binnen het integraal (kind) centrum ziet dat er o.a. zo uit:

1. Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.

2. Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van het kind spreken school, ouders en het kind de frequentie en vorm van contact af.

3. Een nieuwjaarsreceptie in augustus/september: in iedere groep leren ouders en kinderen elkaar direct in augustus (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op elkaar al vanaf het begin van het jaar ontstaat.

 

Nog meer op onze school

Voorschool  
Peuterleerplek
Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Leerkansenprofiel  
In onze wereldtalentenschool krijgen alle kinderen een aantal talentlijnen aangeboden. De lessen Muziek, Theater, Kunst, Techniek & wetenschap , Natuur & Gezond en ICT & nieuwe media zijn verweven door de schooldag heen en worden gegeven door vakdocenten. Ook is er een ruim aanbod sport en spel. Na schooltijd kunnen kinderen deelnemen aan een schoolkoor en wereldorkest.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Aanmelden kan na telefonische afspraak. Tijdens de inschrijving kunt u ook uw wensen kenbaar maken voor voor-, tussen- en naschoolse opvang of de peuterleerplek. Wij bieden garantieplaatsen aan voor kinderen die gebruik willen maken van de nso.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 60 plaatsen
 • 2019 / 2020 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  15

  15

  12

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  15

  17

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  15

  15

  12

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  15

  15

  15

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 54

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  15

  0

  10

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  30

  35

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  15

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 10

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Rivierenbuurt Noord, Rivierenbuurt Zuid en Huijgenspark
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk integraal kindcentrum O3 peuterleerplek en kinderdagopvang
 4. U werkt zelf op onze school