Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Koetsveldschool is een protestants-christelijke school met een open karakter en dé school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij begeleiden leerlingen die zeer moeilijk leren, stap voor stap. Met voor elk kind een plan, met persoonlijke aandacht voor zijn ontwikkeling. De kinderen leren gewoon lezen, rekenen en schrijven, maar leren ook samen te werken en te leven. Ons onderwijs is gewoon waar het kan en speciaal waar dat nodig is. Met een enthousiast team van deskundige (vak)leerkrachten, onderwijsassistenten en deskundigen, zoals maatschappelijk werk, Pets4Care, logopedie, fysio- en speltherapie en orthopedagogie. De Koetsveldschool is open en toegankelijk en biedt de kinderen een veilige, inspirerende leerplek. Een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze graag naartoe gaan. Allemaal voorwaarden voor de brede ontwikkeling en goede leerprestaties.

Onderwijsconcept

Op de Koetsveldschool werken we in kleine groepen. Er is aandacht voor ieder kind mogelijk. We zijn op de hoogte van de nieuwste lesmethoden en lesmaterialen. Zoals de moderne leermiddelen, waarmee wij echt voorop lopen. Alle klassen werken met computers, laptops en tablets. Binnen de Koetsveldschool werken we met structureel coöperatief leren. Hierbij zijn samenwerken en communicatie heel belangrijk.

Bijzonderheden

De Koetsveldschool beschikt over een ambulante dienst. Deze dienst zet zich in om de ontwikkeling van de zeer moeilijk lerende leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en praktijkonderwijs te optimaliseren. Bij de invulling van de ambulante begeleiding zijn de leerling, de ouders en het schoolteam richtinggevend.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Ons motto is: 'Zie de Talenten, kansen en mogelijkheden'. We kijken niet naar de beperkingen van de leerling, maar naar de talenten. De talenten vormen de start voor verdere ontwikkeling. Dit doen we aan de hand van een ontwikkelingsperspectief dat we samen met u maken. In dit plan staat duidelijk omschreven wat we voor uw kind willen bereiken, waar we naar toe werken. Drie keer per jaar bespreken we met u de voortgang.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Naast de besprekingen over het ontwikkelingsperspectief informeren we u: tijdens ouderavonden, open dagen, in persoonlijke gesprekken, via ons weekbericht, de schoolkrant en onze website. Ook is er de medezeggenschapsraad waarin ouders en leerkrachten zitten. Daarnaast organiseert de school een taalcursus en koffieochtenden voor ouders. Kortom: de Koetsveldschool is open en toegankelijk voor ouders en kinderen. De school biedt de kinderen een veilige, inspirerende leerplek waar zij zich thuis voelen en graag naar toe gaan. Allemaal voorwaarden om goede resultaten te halen.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Brede buurtschool VO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als ouders hun kind willen aanmelden voor onze school, maken we een afspraak voor een bezoek. Tijdens dit bezoek laten wij de school zien, vertellen wij wat het onderwijs inhoudt en hoe we de beloofde resultaten behalen. Als ouders vervolgens besluiten hun kind aan te melden, starten we met de officiële aanmeldingsprocedure voor het speciaal onderwijs. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen of contact opnemen met de school.