Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De christelijke basisschool Leyenburg staat voor een prettige leer-, speel- en leefsfeer met een prima samenwerking tussen de ouders en het team. Een school die openstaat voor alle leerlingen (en hun ouders/verzorgers) die de uitgangspunten van onze school kunnen onderschrijven of op zijn minst respecteren. Door middel van een goede basisopleiding en passende zorg streven wij naar een goede voorbereiding op de toekomst voor iedere leerling. We organiseren veel activiteiten tijdens de lesuren, maar ook daarna. Kortom: de CBL is een school waar je je thuis voelt. Weinig woorden, die heel veel zeggen. Woorden, die elke dag in daden worden omgezet.

Onderwijsconcept

Op de Leyenburg bieden we de lesstof per leerjaar aan. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de verschillen tussen de leerlingen. In alle groepen werken de leerlingen een deel van de dag zelfstandig. Zo kunnen de leerkrachten leerlingen die dat nodig hebben extra uitleg geven. Vanaf de laatste periode in groep 3 wordt er ook gewerkt met een dag- en weektaak. In alle groepen is er extra verrijkings- en verdiepingsstof voor de leerlingen aanwezig. Voor de ‘plusleerlingen’ is er een apart programma.

Bijzonderheden

Voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang van onze leerlingen werken wij nauw samen met de Stichting 2Samen. Onze school heeft hiervoor een eigen voorziening, '2Burchten', die direct aan ons gebouw verbonden is. Onze school beschikt over een eigen speellokaal (1-2) en gymzaal (3-8).

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Vanaf het moment dat een leerling op onze school komt, volgen wij de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. We maken hiervoor gebruik van een leerlingvolgsysteem (LVS), onder andere Cito-LOVS en ParnasSys. In het LVS verzamelen wij de uitkomsten van methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen. De groepsleerkrachten en intern begeleiders bespreken de uitkomsten van de toetsen om zo een goed onderwijsaanbod voor de leerlingen te maken. Dit laatste betekent dat we een aanbod binnen de groepen creëren op drie niveaus binnen het leerstofaanbod van de groepen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij zijn als ouders en team samen met de opvoeding, de vorming en dus de toekomst van de kinderen bezig. Daarom is het van groot belang dat wij elkaar vertellen wat we doen. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over ons onderwijs en u zoveel mogelijk betrekken bij gebeurtenissen op school. Wij geven u dan ook veel mogelijkheden om met de school bezig te zijn.

Nog meer op onze school

Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Leyenburgacademie

In de periode tussen de herfstvakantie en de meivakantie organiseert de school een naschools sport, kunst en cultuur programma met een zeer gevarieerd aanbod. Alle leerlingen die zich hier voor inschrijven, kunnen deelnemen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor het aanmelden van uw kind(eren) kunt u een afspraak maken met de directie. Wij nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door onze school. Voor een aantal groepen bestaat een wachtlijst. Soms is de wachtlijst afhankelijk van het aantal (zorg)leerlingen in een groep. Voor meer informatie over basisschool Leyenburg, zoals de schoolgids, verwijzen wij u graag naar de website van onze school.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.