Spring naar inhoud

Liduina basisschool

Schoolprofiel

De Liduina basisschool levert in acht jaar een grote bijdrage aan het leven van kinderen. Wij willen in die periode de kinderen zoveel mogelijk tot bloei laten komen. Wij hopen dat de kinderen de acht jaar op de basisschool als een onvergetelijke periode ervaren. Belangrijk voor ons is dat ieder kind uniek is en zich zo goed mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Daarnaast leren kinderen op onze school zelfstandig te werken. Ze leren plannen en zich verantwoordelijk voor hun eigen werk te voelen. Een duidelijke structuur geeft kinderen een veilig gevoel. Het onderwijs moet aansluiten op de maatschappij en de kinderen voorbereiden op de toekomst. De Liduina is een katholieke basisschool die onderwijs wil geven in een uitdagende omgeving. Samenwerking tussen leerlingen is van groot belang. Wij willen de kinderen begeleiden bij het opdoen van kennis, inzicht en vaardigheden. Het team van de Liduina schoolt zich continu om een fijne school te blijven. Op Liduina zijn we toekomstgericht. We bieden eigentijds onderwijs, waarin we leren van en met elkaar. Bij ons kun je samen anders zijn. 

Onderwijsconcept

De school vindt een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen belangrijk: goede overdracht van peuterspeelzaal naar de basisschool en van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Onderwijs en omgeving sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan. Kinderen vergroten niet alleen hun kennis, maar ontwikkelen ook vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Feesten en vieringen versterken het gevoel van bij elkaar horen. In de groepen 4 tot en met 8 verwerken de kinderen de lesstof van taal en rekenen op Snappet tablets. Muziek heeft bij ons hoge prioriteit. Hoofd, handen en hart gaan samen, en cultuur staat dan ook hoog op de agenda. Alle klassen van Liduina bezoeken tenminste een keer per jaar een theatervoorstelling. Uitgangspunt is dat muziek onderdeel uitmaakt van de voorstelling. De wekelijkse muzieklessen worden verzorgd door vakdocenten.

Bijzonderheden

Jaarlijks vinden er extra culturele en sportieve activiteiten plaats en de muzieklessen worden verzorgd door vakdocenten. Door verkiezingen vormen leerlingen van groep 5 t/m 8 het KinderKabinet. Dit is een serieuze gesprekspartner voor de directie. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is voor ons een doorlopend proces, zaken lopen immers soms anders dan verwacht. De school legt jaarlijks verantwoording af aan ouders en gemeente, maar ook aan de Onderwijsinspectie en het College van Bestuur van Lucas Onderwijs. Acties die we gedaan hebben, worden besproken en geanalyseerd. De aandachtspunten die uit de trendanalyses van het leerlingvolgsysteem naar voren komen, nemen we mee in het beleid voor het volgende jaar.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Opvoeden en begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van ouders en school. De school vindt regelmatig contact en goede communicatie belangrijk. De informatieavond, de ouder-kind gesprekken, de inloop-koffieochtenden en het wekelijkse Liduinajournaal zijn hier voorbeelden van. De medezeggenschapsraad en de oudercommissie hebben een belangrijke plaats binnen de school. De klassenouders zijn schakels in communicatie tussen leerkracht en ouders. Daarnaast helpen ouders op vele manieren bij allerlei zaken.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Ouders die zich willen oriënteren op onze school, kunnen zich via de website inschrijven voor een kennismakingsochtend. Hierbij krijgt u informatie, kunt u vragen stellen en ontvangt u een rondleiding door kinderen van het KinderKabinet. 

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  15

  0

  14

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  0

  23

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  15

  0

  31

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  15

  16

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 44

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk het gebied dat valt tussen de Bezuidenhoutseweg, de Hofzichtlaan, Voorburg t/m Prins Bernardlaan, de A12 en de Rivierenbuurt Noord tot aan het spoor.
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk peuteropvang 2Lakeien.
 4. U werkt zelf op onze school