Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Welkom bij openbare basisschool Max Velthuijs. De 'school voor gedifferentieerd leren, waar iedereen zich thuis voelt'. Wij bieden een plezierige en leerzame schooltijd in een uitdagende leeromgeving. Ons onderwijs is gedifferentieerd: we zorgen ervoor zorgen dat onze leerlingen de kans krijgen hun kennis te vergroten en tegelijkertijd hun persoonlijkheid en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Ieder kind doet dat op zijn of haar manier. Met ons onderwijs geven wij elk kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij. Iedere leerling werkt met een eigen iPad. Er is veel aandacht aan zelfregulerend leren door veel met elkaar samen te werken en te leren. Kort samengevat:

  • Verantwoordelijkheid voor het eigen leren;
  • Werken aan persoonlijke leerdoelen;
  • Ouder, kind en school werken intensief samen;
  • Eigen iPad waarmee we plannen, oefenen en moderne vaardigheden aanleren.

Onderwijsconcept

Op obs Max Velthuijs staat het procesgericht leren van de leerlingen centraal. We zorgen ervoor dat elk kind optimaal presteert en alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Leerlingen zijn bewust bezig met hun eigen leerproces en werken samen aan goede resultaten op leer- en sociaalgedrag. Leerlingen hebben inzicht in wat ze al kunnen en wat ze nog moeilijk vinden. De leerlingen werken aan hun eigen doelen. Deze manier van leren is zeer motiverend voor de leerlingen en zo halen ze het beste uit zichzelf.

Bijzonderheden

Wij leren onze leerlingen om samen te werken en samen te leren. We hebben een divers aanbod aan naschoolse activiteiten, intensieve samenwerking met Stichting CultuurSchakel, en diverse culturele uitjes. Ook heeft de school een inpandige peuteropvang, de Veldmuisjes.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De school heeft een goede zorgstructuur. De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kinderen en zorgt voor een goede afstemming daarover. Dat vindt naast uitwisseling via de iPad (Mijn SchoolInfo of MSI) plaats in gesprekken met ouders en kind. Drie keer per jaar worden de resultaten met de ouders en kinderen besproken. Nieuwe doelen worden voor de komende periode vastgesteld. Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen ook twee keer per jaar met behulp van Cito-toetsen. Op deze manier volgen wij de ontwikkeling van elk kind op de voet en kunnen wij het daarmee persoonlijk ondersteunen.

Op obs Max Velthuijs is een intern begeleider, zij verricht coördinerende of ondersteunende taken met betrekking tot de leerlingenzorg in de school. We werken samen met externen voor passende hulp binnen of buiten de school.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen met zeer uiteenlopende achtergronden. Dit geldt ook voor hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich hier thuis kan voelen en stimuleren dit actief. Betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind en dus ook bij het onderwijs aan hun kind is van groot belang. Een betrokken ouder stimuleert het kind, kan het ondersteunen in het leerproces en is vanuit de eigen relatie met het kind zelf een belangrijke partner voor de school bij het invullen van het onderwijs.

Drie keer per jaar bespreken we de ontwikkeling met ouder en kind samen. In de tussentijd is er met de ouders eventueel contact via Mijn SchoolInfo of MSI. Jaarlijks zijn er informatieavonden en contactmomenten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Participatie en betrokkenheid bij het schoolproces stellen wij zeer op prijs. Er is een ouderraad die op dat gebied inititatieven neemt en we beschikken over een actieve medezeggenschapsraad.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Voorschool 'De Veldmuisjes', van stichting 'Zebra welzijn', is aan de school verbonden en in het gebouw gevestigd. Er is een intensieve samenwerking en een gedegen programma voor voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Vanaf 2 jaar kunnen ouders en kinderen meedoen met Samenspel.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Mediawijsheid / techniek

Vanaf schooljaar 2019 worden er ICT lessen en techniek lessen gegeven op de school.

Speerpunten in de lessen:

  • Mediawijsheid lessen.
  • Wegwijs maken op de iPad en laptop.
  • Leren programeren.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent welkom voor een kennismaking met de school op werkdagen gedurende het schooljaar (graag op afspraak). Wij vinden het prettig om geïnteresseerde ouders rond te leiden door de school.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.