Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Meester Schabergschool is een sfeervolle school in de wijk Kortenbos. Wij zijn een christelijke dialoogschool, wat betekent dat we vanuit een christelijke visie verbinding aangaan met ouders en kinderen met een andere culturele of religieuze achtergrond. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De peuterschool is geïntegreerd in het schoolgebouw. Het onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast en professioneel team. We werken met de nieuwste methodes en volgen de onderwijsontwikkelingen op de voet. Onze speerpunten zijn: veel aandacht voor de basisvaar­digheden lezen, taal en rekenen, de sociaal-emotionele ontwikkeling, ICT-vaardigheden en samenwerken. Voor de ontwikkeling van uw kind werken we samen met u, maar ook met buurtorganisaties waar uw kind na schooltijd zijn/haar talenten kan ontwikkelen.

Onderwijsconcept

Op de meester Schabergschool vinden we het belangrijk om kinderen goed te leren kennen, zodat we een beeld kunnen vormen van de mogelijkheden van ieder kind. Ons onderwijsaanbod stemmen wij zoveel mogelijk af op de mogelijkheden van de kinderen. Dit doen we door de te observeren, gesprekjes met het kind en de ouders te voeren en toetsgegevens te analyseren. In de groepen wordt het onderwijs aangeboden met een duidelijke, gezamenlijke instructie. Daarna werken kinderne samen mbv coöperatieve leerstrategieën. Hierbij werken kinderen samen om de leerstof op een actieve manier te oefenen. Daarna werken ze zelfstandig aan het inoefenen. In groepen 5 t/m 8 oefenen kinderen de leerstof ook op hun eigen niveau op een tablet.

 

Bijzonderheden

Vreedzame school: kinderen leren anders met conflicten omgaan en zijn meer verantwoordelijk. Klas en school zijn een democratische gemeenschap. 

Vreedzame wijk: dezelfde pedagogische aanpak bij de andere organisaties in de wijk. Voor- en naschoolse opvang door 2Samen en st. Jeugdwerk. Het verlengde schooldag aanbod: culturele en sportieve activiteiten, en techniek.
 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden volgen wij de onderwijsontwikkelingen op de voet. Wij werken met een groepsplanning waarin we het onderwijsaanbod plannen per groep. Wij evalueren ons onderwijs regelmatig aan de hand van de resultaten. Hierop bepalen wij in het team wat de vervolgstappen zijn. Binnen het team zijn collega's individueel geschoold op bepaalde gebieden zoals: taal, rekenen, gedrag en zorg. Met het hele team volgen we jaarlijks teamtrainingen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

School en ouders zorgen samen voor een goede ontwikkeling van het kind. We willen dat ouders zich welkom voelen op school, goede informatie krijgen en betrokken zijn bij het leren van hun kinderen en de activiteiten op school. Daarom werken wij aan ouderbetrokkenheid 3.0. In samenwerking met ouders hebben wij het ouderbeleid opgesteld n.a.v. 10 criteria.

In januari 2019 zijn wij gecertificeerd als ouderbetrokkenheid 3.0 school

We organiseren oudergesprekken, informele inloopochtenden (meekijken in de klas) en informatiebijeenkomsten. Ook vragen we ouders te helpen bij activiteiten en uitstapjes.

Vanaf januari 2019 hebben wij wekelijks een koffie ochtend. De eerste week is de directeur aanwezig voor vragen, de tweede week en de vierde week kunnen ouders zelf invullen en de derde week is er een thema. 

Nog meer op onze school

Voorschool  
Voorschool De peuterschool zit in het gebouw van de Meester Schabergschool. Peuterleidsters en leerkrachten van groep 1/2 werken samen met hetzelfde programma Ko totaal. De kinderen worden vanaf 2 1/2 jaar gevolgd en gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dit wordt bijgehouden in het registratie programma 'KIJK'. We werken met een beredeneerd aanbod. D.m.v. observatie weten wij waar elk kind zit in zijn ontwikkeling en kunnen wij de volgende stap in zijn ontwikkeling begeleiden. Dit doen wij op een spelende manier. De doelen worden d.m.v. een spel aangeboden, de leerkracht observeert of de doelen bereikt zijn en biedt zo nodig het doel nog een keer aan. Zo bieden wij een doorgaande ontwikkeling aan van peuter tot puber.
Verlengde schooldag  
In de verlengde schooldag bieden wij activiteiten aan waarbij kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen op het gebied van drama, muziek en sport. Bijvoorbeeld koud koken, judo of gitaarles.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO Als brede buurt school werken wij nauw samen met de organisaties in de wijk Kortenbos zoals kinderopvang 2Samen en de Jeugdhaven. Wij bieden een naschools aanbod in de verlengde schooldag.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Vreedzame school

Om tot leren te kunnen komen is het belangrijk om je veilig en gewaardeerd te voelen. Als een kind “goed in zijn vel zit” kan het ook op andere gebieden optimaal ontwikkelen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het kind opgroeit tot een volwaardig lid van onze maatschappij. Daar hoort bij dat je respect hebt voor mens en omgeving en dat je weet hoe je met elkaar om gaat.

Vanaf schooljaar 2007-2008 zijn wij gecertificeerd als Vreedzame School. Wij geven de lessen uit de methode die bij de Vreedzame School horen. Naast de Vreedzame school hebben wij  8 gouden regels. We werken met mediatoren, leerlingen die speciaal opgeleid zijn om te bemiddelen bij (dreigende) conflicten.

Wij willen als vreedzame school:

  • De leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;

  • Leerlingen meer verantwoordelijk maken; op eigen benen zetten;

  • De klas en school tot een democratische gemeenschap maken, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

In oktober 2018 zijn wij officieel een Vreedzame wijk geworden. 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

We nodigen u van harte uit om een afspraak te maken, zodat u de sfeer kunt proeven en de school in werking kunt zien. Wij geven u met plezier meer informatie en een rondleiding. Als u een goed gevoel heeft bij de school en denkt dat deze bij uw kind past, dan kunt u uw kind bij ons inschrijven. 


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.