Spring naar inhoud

Schoolprofiel

SBO Merlijn is een moderne school voor speciaal basisonderwijs in de wijk Laak. Op onze school vinden we het belangrijk dat we met elkaar omgaan met respect, veiligheid en verantwoordelijkheid. Respect voor je eigen mogelijkheden en die van de ander, veilig zijn bij alles wat je onderneemt en verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je doet. Ieder kind verdient dit, ook om te leren het zelf zo te doen.
Op onze school werkt ieder kind in eigen tempo en niveau. De leerstof sluit zoveel mogelijk aan bij zijn/haar belevingswereld. Daarin maakt ieder kind, met begeleiding van de leerkracht, zijn eigen keuzes. De leerstof van de basisschool is de basis. Alle resultaten leggen de kinderen zelf (onder begeleiding) vast in een portfolio. Hiermee kunnen we een volgende planning maken. Ook gebruiken de kinderen hun portfolio om aan de ouders te vertellen wat ze op school doen.
Veel leren en met plezier naar school gaan, dat is waar het om gaat op SBO Merlijn.

Onderwijsconcept

Het onderwijs op SBO Merlijn en de manier van omgaan met kinderen is gebaseerd op de theorie van professor Luc Stevens. We werken vanuit de drie psychologische basisbehoeften aan competentie, relatie en autonomie. De actieve leerling en zijn ontwikkeling staan centraal. Het onderwijsaanbod is uitdagend en afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Een kind kan, met hulp en begeleiding van ouders en leerkrachten, zelf de verantwoordelijkheid (leren) nemen voor zijn ontwikkeling.

De school werkt met heterogene groepen, dat wil zeggen kinderen van verschillende leeftijd in een groep. Kinderen leren zo van elkaar, en het is zo heel natuurlijk dat niet iedereen op hetzelfde niveau werkt.

De groepen zijn ook iets groter dan op een andere SBO. Daardoor kunnen we met meer mensen in de groep werken, meestal zijn er zo'n 3-5 begeleiders in een groep werkzaam.Daardoor is het nog meer mogelijk ieder kind speciale aandacht te geven.

Bijzonderheden

SBO Merlijn biedt kinderen en hun ouders naast de reguliere lesuren ook naschoolse activiteiten aan, zowel op sport- als op cultureel gebied. Daarnaast is er de mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang, in samenwerking met de naastgelegen vestiging van DAK, Koen Dak. Binnen het reguliere programma krijgen de kinderen ook weerbaarheidstraining.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Als kinderen op school komen stellen we een ontwikkelingsperspectief (OPP) vast. In dit OPP bepalen we op basis van de mogelijkheden van het kind en de omstandigheden welke resultaten en doorstroom naar het voortgezet onderwijs we kunnen verwachten. Met het leerlingvolgsysteem (Ontwikkelingsvolgmodel en de Cito-toetsen) volgen we de resultaten van de kinderen. Op deze manier kijken we of de kinderen zich ontwikkeld hebben naar hun mogelijkheden, waar eventueel bijgestuurd moet worden en welke plannen we voor de komende periode gaan maken.

Ouderbetrokkenheid

SBO Merlijn vindt het van groot belang dat ouder(s) betrokken zijn bij hun zoon of dochter op school. Pas als ouders en school zich samen inspannen, krijgt het kind de beste ontwikkelingskansen.

We nodigen de kinderen en hun ouders drie keer per jaar uit voor een gesprek met de groepsleerkracht. Aan de hand van het rapport en het portfolio gaan zij met elkaar in gesprek over de resultaten van het kind op school. De groepsleerkracht komt waar gewenst ook een keer op huisbezoek in de periode dat het kind bij hem of haar in de groep zit.

Bij elk thema van wereldorientatie wordt elke ouder uitgenodigd mee te doen met een activiteit en er wordt de mogelijkheid geboden daar ook thuis mee aan de gang te gaan. Zo kan het leren op school thuis ondersteund worden!

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor plaatsing is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek en/of om informatie over de school en het onderwijs te vragen.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een sbo variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 10 plaatsen beschikbaar.