Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Als montessorischool willen wij in de eerste plaats goed inspelen op de behoeften en mogelijkheden van uw kind. De centrale vraag die door ons team dagelijks gesteld wordt, is: 'wat heeft dit kind nu van ons nodig?'.
Er is veel aandacht voor het pedagogisch klimaat op school, omdat dit een directe relatie heeft met het vermogen te leren. Ons team wordt ook voortdurend geschoold rond actuele thema’s. Wij hechten veel belang aan het up-to-date houden van onze werkwijzen en methodes. De snel veranderende wereld vraagt andere leerinhouden om aandacht aan te geven. Voor het goed functioneren van uw kind in de school vinden wij een nauwe samenwerking tussen ouders, school en omgeving een belangrijke voorwaarde. 

 

Onderwijsconcept

De kern van het montessorionderwijs wordt meestal samengevat in de uitspraak: "Help mij het zelf te doen".
Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden.
De leerlingen werken individueel of in kleine groepjes aan materiaal dat zij zelf aan het begin van de dag gekozen hebben. Dat materiaal is oorspronkelijk door Maria Montessori ontworpen. De leerkracht observeert de activiteiten van kinderen, om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben, en reikt dan materiaal aan om in die behoefte te voorzien.

Bijzonderheden

Leerkrachten hebben een continu observerende houding, gericht op de ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij helpen en begeleiden zij waar dat nodig is. Dit proces is heel belangrijk. Voor het montessorionderwijs is een speciaal kindvolgsysteem gemaakt. Een systeem dat bestaat uit opmerken, kijken, vastleggen en bespreken.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Leerkrachten kijken altijd hoe het met de kinderen gaat en helpen ze waar dat nodig is. Dit proces is heel belangrijk in het montessorionderwijs. Daar komt regelmatige toetsing bij kijken, wat helpt bij een goede ontwikkeling van het kind. Voor het montessorionderwijs is een speciaal kindvolgsysteem gemaakt. Een systeem dat bestaat uit opmerken, kijken, vastleggen en bespreken.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Aan het begin van het schooljaar vragen we de ouders of zij op school willen helpen. Samen met ons kunt u dan werk doen dat de kwaliteit van het onderwijs verhoogt. We denken daarbij aan leeshulp, helpen bij handvaardigheid, uitstapjes, de klussengroep, het overblijven of kleine klusjes. De hulp van ouders wordt altijd ingezet onder verantwoordelijkheid van de groepsleid(st)ers.

Nog meer op onze school

Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

De Montessorimethode is niet alleen een manier van werken op school, maar vooral ook een manier van omgaan met kinderen.
Het is belangrijk dat kinderen hun aanleg, hun creativiteit en hun andere talenten kunnen ontwikkelen.
Kinderen worden door de leraren serieus genomen en zij worden met respect behandeld. Dit wordt ondersteund door ze uit te dagen naar zichzelf en de wereld te kijken. Het is dan bijna vanzelfsprekend, dat de kinderen de volwassene, de opvoeder, de begeleider, op dezelfde manier tegemoet treden.
De kinderen worden opgevoed om goed te functioneren in de toekomstige maatschappij, die van de 21e eeuw. Daartoe moeten de kinderen kennis en vakmanschap ontwikkelen, samenhang leren zien en verbanden leren leggen, creatief blijven denken en respect voor elkaar en de wereld blijvend ontwikkelen. Zo leren zij zich rekenschap te geven van wie en wat zij zijn. Een belangrijke toevoeging is dat de opvoeding thuis en op school met elkaar in overeenstemming is, zodat het kind weet waar het aan toe is en waar het op kan rekenen. Dit geeft een basisgevoel van veiligheid. Vanuit deze stabiliteit kan de persoonlijke groei en het individuele leerproces tot bloei komen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Elk schooljaar (administratief van 1 oktober tot en met 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar) kunnen wij 68 kinderen op hun vierde verjaardag laten instromen. Geïnteresseerde ouders kunnen een afspraak maken met de directeur voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 68 plaatsen
 • 2019 / 2020 68 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  17

  17

  13

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  17

  17

  19

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  17

  17

  19

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  17

  17

  17

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 68

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  17

  0

  13

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  34

  0

  30

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  17

  24

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 44

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Vlietkinderen