Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De school ligt in een rustige straat vlak bij het Haagse Bos en zwembad Overbosch. Nutsschool Bezuidenhout is een school met goed onderwijs. We stellen hoge eisen aan onszelf en blijven in ontwikkeling. Binnen de stamgroep is er ruimte voor uitleg voor elk kind. Het (leren) zelfstandig werken is onderdeel van ons lesrooster. We hebben een breed vakkenpakket binnen een veilige leeromgeving. Een remedial teacher geeft leerlingen extra hulp. We bieden per jaar enkele naschoolse cursussen aan in het kader van de Verlengde Schooldag.
We werken samen met drie verschillende organisaties voor voor- en naschoolse opvang. Tussenschoolse opvang (overblijf) wordt door de school geregeld. Overblijfouders en professionals helpen ons hierbij. De overblijf is buiten op onze prachtige speelplaats.

 

Onderwijsconcept

Nutsschool Bezuidenhout biedt de lesstof per leerjaar aan. Binnen de groep is er aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen. Zo hebben we voor de leerlingen die het aankunnen extra opdrachten. In beperkte mate kunnen we kinderen die moeite hebben met de lesstof opvangen bij de remedial teacher. Steeds vaker zetten we deze hulp binnen de groep in. Al onze kinderen (ook kleuters) hebben twee keer per week gymnastiek van de vakleerkracht. Op school zetten we ICT in bij het leren. We zien het werken met een computer als extra aandacht voor de leerlingen. Alle groepen krijgen gym- en muziekles van een vakleerkracht.De zaakvakken worden thematisch aangeboden. 

Bijzonderheden

We gebruiken een pestprotocol. Er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek en er zijn extra lessen Frans en sport. Aan de ouders van de leerlingen wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd, die wij zowel vooraf als achteraf verantwoorden.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De voortgang van de leerling wordt goed gevolgd door onder andere het afnemen van toetsen uit de diverse lesmethoden en Cito. De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met de 'Sociale Competenties Observatie Lijst'. De intern begeleider en de groepsleerkracht bespreken alle leerlingen meerdere keren per jaar. Jaarlijks wordt de Cito-eindtoets afgenomen. De uitslag gebruiken we om te beoordelen of ons onderwijs goed werkt. Indien nodig, anticiperen we op de toetsuitslagen. Al jaren beschouwt de inspectie onze opbrengsten als hoog, zowel op cognitief als sociaal gebied.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders worden in tien-minuten-gesprekken en rapporten verteld over de resultaten van hun kind. U kunt na schooltijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Algemene informatie krijgt u via een nieuwsbrief en/of per e-mail. Aan ouders vragen we of ze willen helpen als overblijfkracht. In het primaire leerproces wordt soms een beroep op ouders gedaan. Zo werken we met leesouders en ook de schooltuintjes worden onder leiding van een ouder door de kinderen onderhouden.

Iedere groep beschikt over twee klassenouders die ook zitting hebben in de ouderraad. De ouderraad is betrokken bij de organisatie van veel speciale gelegenheden.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Er worden rondleidingen georganiseerd voor belangstellenden. Kijk voor de data hiervan op de website van de school. Vanaf groep 4 hebben we zo nu en dan enkele plaatsen beschikbaar voor leerlingen die willen instromen. Een aanmeldformulier is te verkrijgen op school of te downloaden op de website. Op de website is ook het protocol te vinden dat we hanteren bij latere instroom.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 60 plaatsen
 • 2019 / 2020 60 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  15

  15

  11

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  15

  15

  17

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  15

  15

  14

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  15

  15

  30

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 60

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  15

  0

  11

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  30

  0

  22

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  15

  16

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 44

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school