Spring naar inhoud

Nutsschool Laan van Poot

Schoolprofiel

De school ligt op een rustige locatie dicht bij de duinen en is gehuisvest in een prachtig gebouw uit de jaren dertig. Het team bestaat uit leerkrachten met veel ervaring. De instroomgroepen voor de jongste kleuters zijn klein. De basis voor het leren is een veilig schoolklimaat, waarin kinderen mogen zijn zoals ze zijn. Wij doen dit op basis van de principes uit 'De Vreedzame School'. Kernwoorden hierbij: zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en respect. Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij zeer belangrijk. Daarom is er een schoolmaatschappelijk werker en kindercoach aanwezig. In de groepen 5 en 6 wordt gewerkt met het antipestprogramma van KIVA. De resultaten van de Cito Eindtoets in groep 8 liggen elk jaar boven de bovengrens van wat van scholen met onze leerlingenpopulatie mag worden verwacht. De digitale schoolborden zorgen voor een optimale ondersteuning van de lessen. Door het werken met vakleerkrachten voor muziek, handvaardigheid, techniek en gymnastiek kunnen kinderen zich ook op deze gebieden optimaal ontwikkelen. Engels wordt gegeven in de groepen 1 t/m 8 en na schooltijd wordt er Franse les aangeboden aan groep 7 en 8. Wij beschikken over een speellokaal, gymnastiekzaal, handvaardigheidlokaal, speel-leerruimte voor groep 3 en een aparte speelplaats voor de kleuters. 

Onderwijsconcept

Er wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van ieder kind. Voor sommige vakken wordt de groep ingedeeld in drie niveaus; een plusgroep, een basisgroep en een groep die extra uitleg nodig heeft. Er wordt gedifferentieerd op instructie, verwerking, tempo en materiaalgebruik. Onderwijs op maat in de groep is voor de meeste leerlingen zeer geschikt om te voldoen aan hun onderwijsbehoeften. Voor sommige leerlingen is het nodig om extra begeleiding buiten de groep te krijgen. Daarom heeft onze school 2 dagen extra ondersteuning en 2 dagen een Plusklas.

Bijzonderheden

Peuteropvang De Bosuiltjes en naschoolse opvang 2Kaketoes (2Samen) zijn beide gehuisvest in ons gebouw.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school worden leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. De vorderingen van de leerlingen worden besproken tussen de groepsleerkracht en intern begeleider. Indien nodig worden er aanpassingen gedaan, zodat elk kind onderwijs op maat krijgt. Hierdoor kan het kind het maximale uit zichzelf halen en gaan de resultaten ieder jaar omhoog. In het schoolplan wordt de schoolontwikkeling beschreven en vertaald naar jaarplannen. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd. Ook zijn er tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De ouders tonen veel belangstelling voor het leerproces van de kinderen. Ze helpen veel mee in de vorm van leeshulp, techniekmiddagen, vervoer naar uitstapjes, enzovoort. De oudercommissie organiseert evenementen en helpt bij de uitvoering hiervan. In de Medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten. Zij houden zich bezig met het beleid van de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op onze school worden na schooltijd verschillende workshops aangeboden waar kinderen uit groep 1 t/m 8 zich voor kunnen opgeven.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom op een van onze informatieochtenden, van 09.00 tot 10.30 uur. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  6

  0

  7

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  0

  9

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  0

  9

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  8

  8

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 22

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Bosuiltjes.
 4. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk postcodegebieden 2566, 2555, 2564, 2565, 2554