Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Oranje Nassauschool is een gezellige middelgrote school met een klassieke uitstraling in de mooie wijk Benoordenhout. De identiteit van de ONS gaat uit van het christelijk geloof waarin we verbinding maken met andere religies. Onze school kenmerkt zich door een prettige open sfeer, waarbinnen vertrouwen, respect, geborgenheid en hoge kwaliteit van het onderwijs wordt nagestreefd. 

 


Wij werken met moderne methoden en digitale onderwijsmiddelen. Vakdocenten verzorgen het onderwijs voor de vakken gym, drama, muziek en de Plusklas. Het vak Engels wordt vanaf groep 1 aangeboden volgens de nieuwste digitale methode, Join In. Science onderwijs krijgt vorm door ontdekkend en ontwerpend leren en het werken met Maakotheek. Voor de creatieve en culturele ontwikkeling maken we gebruik van het aanbod CultuurSchakel en het cultuurmenu. De Plusklas is aanvullend en biedt de leerlingen meer uitdaging volgens het beleidsplan Meerbegaafdheid. 

Onderwijsconcept

Onderwijsconcept:

Onze leerlingpopulatie vraagt om onderwijs op hoog niveau. De leerlingen volgen een uitdagend, stimulerend en breed onderwijsprogramma waarbij de kerndoelen leidend zijn.

Wij werken vanuit een traditioneel klassikaal systeem waarin wij leerlingen stimuleren en ondersteunen in hun persoonlijke groei. Bij de ontwikkeling van Science, wetenschap en techniekonderwijs gaan houding, vaardigheden en kennis hand in hand. De komende vier jaar geven wij ruimte voor invulling aan onderzoekend en ontwerpend leren binnen ONS Science onderwijs. 

Missie van de ONS:

De ONS biedt toekomstgericht onderwijs op hoog niveau gericht op een brede ontwikkeling vanuit een omgeving waarin ieder kind zich veilig, vertrouwd en geaccepteerd voelt en wij extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van zelfkennis en zelfvertrouwen en een kritische en onderzoekende houding.

Op de ONS zorgen we voor elkaar. De identiteit van de ONS gaat uit van het christelijk geloof terwijl wij ook verbinding maken met andere religies. We tonen respect voor elkaar, nu en in de toekomst.

Vooruitkijkend zien wij een school die een klassiek, traditioneel karakter combineert met een vooruitstrevend, excellent onderwijsaanbod. Waar leerlingen kennis en vaardigheden opdoen waarmee zij de toekomst met vertrouwen tegemoet treden. Waar naast taal, rekenen en wereldoriëntatie ruim aandacht wordt besteed aan culturele vorming, Engels en Science. Waar leerlingen leren zich te verhouden tot zichzelf, elkaar en de veranderende wereld om hen heen. Waar een cultuur heerst van kunnen en willen groeien en trots zijn op jezelf en elkaar. Een school waar leerlingen zelfstandig en in samenwerking het beste uit zichzelf halen.

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn, op de Oranje Nassauschool komen we aan deze nieuwsgierigheid tegemoet. Ontwerpend en ontdekkend leren zijn onderdeel van ons lesprogramma. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen krijgen de gelegenheid het onderwijsaanbod op verschillende manieren zich eigen te maken. Leren leren is van belang. Lessen worden zelfstandig, cooperatief of in goepsverband gemaakt. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen daarna zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Visie op onderwijs:

Uitgangspunt op de ONS is onderwijs op hoog niveau. Onze leerlingen krijgen een rijke basis mee aan kennis en cognitieve vaardigheden aangevuld met ruim aandacht voor expressieve, sociale en creatieve vaardigheden. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en zetten in op het optimaal benutten van de ‘ontwikkelruimte’ van ieder individueel kind.

 

Onze samenleving verandert snel en onze kenniseconomie ontwikkelt zich naar verwachting tot een innovatie-economie waar een groot deel van het werk zal zijn geautomatiseerd. Om te kunnen omgaan met een veranderende omgeving is het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfsturend vermogen ontwikkelen. Een goed beeld van wat zij zelf kunnen en willen biedt hen houvast en richting. Wij werken daarom van 2 tot 12 aan een toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van onze leerlingen. Om goede kansen te hebben in een innovatie-economie is het belangrijk dat onze leerlingen in voldoende mate in staat zijn om creatief en kritisch te denken. ONS Science onderwijs stimuleert de ontwikkeling van een onderzoekende houding en een onafhankelijke geest.

 

Op de ONS werken we aan de ontwikkeling van ons onderwijs middels de principes van de Betere Basisschool. Ambities worden realiteit doordat gerichte ontwikkelteams deze gefaseerd uitwerken, implementeren, evalueren en borgen. Wij kijken naar onze leerkrachten, zoals wij naar onze leerlingen kijken. Ieder heeft zijn/ haar eigen talenten. Wij leren van en met elkaar. Directie en leerkrachten nemen deel aan collegiale consultatie en voeren regelmatig feedback-gesprekken. We werken handelings- en opbrengstgericht. Het analyseren van onze opbrengsten en de vergelijking met onze eigen schoolnorm is voor ons het uitgangspunt.

 

 

Bijzonderheden

De ONS werkt volgens het principe van de Betere Basisschool. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn: onderwijs vanuit een Growth mindset, meer- en hoogbegaafden onderwijs, en science.

We werken met de tussenschoolse opvang van Sport-Talent en met de naschoolse opvang Triodus.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na  en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclischen op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Onze ambities zijn:

 1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie
 2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie dit schoolplan)
 3. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
 4. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
 5. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
 6. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
 7. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie,GMR en ouders)

  De directie houdt jaarlijks resultaatgesprekken met de voorzitter van het College van Bestuur

 

 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders hebben een bijzondere plek in de school, want het zijn hun kinderen die op de Oranje-Nassauschool zitten. De ONS hecht grote waarde aan een goede samenwerking met de ouders. De school streeft ernaar om samen met ouders leerlingen op te laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en verantwoordelijke wereldburgers. We investeren in educatief en pedagogisch partnerschap met ouders, aan de basis hiervan ligt heldere communicatie.

De ouderraad en de MZR, de medezeggenschapsraad, onderhouden de contacten tussen school en ouders. De taken en bevoegdheden van de raad staan in het medezeggenschapsreglement. De ouderraad biedt ondersteuning bij verschillende activiteiten op school, zoals Sint, Kerst en Pleinfeest.

De verwachtingen van ouders over de inzet van de school zijn divers:

- Ouders onderschrijven het belang van een goed pedagogisch klimaat en vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

- Ouders vinden het belangrijk dat de kinderen zo veel mogelijk alle basisvaardigheden en eventueel plusaanbod aangereikt krijgen.

- Ieder kind is anders, daarom vragen de ouders zoveel mogelijk onderwijs op maat.

- Ouders vinden dat het onderwijs goed moet aansluiten bij het voortgezet onderwijs.

- Ouders vinden het belangrijk dat kinderen weten wat er in de wereld gebeurt en is gebeurd, dus krijgen ook de zaakvakken ruime aandacht en spelen we in op actuele maatschappelijke gebeurtenissen.

- Ouders vinden het belangrijk dat er aandacht is voor expressie en culturele vorming.

 

 

 

 

 

 

Nog meer op onze school

Met leerlingplafond  
Het pedagogisch handelen van de leerkrachten is van cruciaal belang. Leerkrachten bieden een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich uitgedaagd, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De leerkrachten zorgen hierbij voor structuur en een functionele uitdagende leeromgeving. Leerkrachten gaan op een positieve en bemoedigende wijze om met de leerlingen en stimuleren het leren en de interactie en samenwerking tussen leerlingen. Het didactisch handelen wordt op effectieve wijze vorm gegeven middels gedifferentieerd onderwijs op 3 niveaus. Het basisniveau ligt op plusaanbod. De uitstroom ligt op een hoog niveau. In het schooljaar 2018-2019 hebben we de ONS doelen opgesteld waarbij we onze resultaten en opbrengsten meten aan de hand van onze gestelde doelen. Dit maakt dat we een scherper beeld hebben waar we op kunnen sturen ter verbetering van de resultaten van leerlingen en ons onderwijs. Ambities voor het pedagogisch en didactisch klimaat: De Oranje Nassauschool heeft de ambitie om vanuit het vak Science Ontwerpend en Onderzoekend leren als profiel uit te dragen vanuit een Growth mindset. Science is een nieuw vak waarin we de talenten en vaardigheden van leerlingen willen ontwikkelen volgens de 21e eeuwse vaardigheden. Wij werken samen met het wetenschapsknooppunt en Techniek talent. We zijn gestart als pilot school van SCOH met het vak wetenschap en techniek door invoering van de werkvorm Maakotheek. Kritisch denken, creatief denken en zelfregulering zijn belangrijke vaardigheden die we extra aandacht gaan geven.
Science

Op de ONS vinden wij een brede ontwikkeling van onze leerlingen vanzelfsprekend. In ons onderwijsaanbod is aandacht voor kunst, cultuur, sport, muziek en techniek. Wekelijks krijgen de leerlingen drama en muziekles, deze lessen worden gegeven door vakleerkrachten. Alle leerlingen krijgen gymles van de vakleerkracht. We werken samen met KOO, cultuurcentrum voor muziek en drama. We zijn deelnemer aan de Lego League i.s.m. het HCO en de Haagse Hogeschool. We nemen actief deel aan de sporttoernooien binnen Den Haag en nemen jaarlijks met de ONS deel aan de CPC loop en de duinenmars.
 
ONS Science 
Vanaf 2020 is wetenschap en techniek een verplicht vak in het basisonderwijs. De Oranje Nassauschool is reeds vanaf 2018 gestart als pilotschool van SCOH waarbij het extra vak Science structureel wordt ingezet.De school werkt met de boxen van Maakotheek waarbij leerlingen uitgedaagd worden om met technische opdrachten aan de slag te gaan.De leerlingen zijn zeer enthousiast, de resultaten zijn zichtbaar in de school. 

 

 

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

De directeur verzorgt enkele inloopochtenden, waarbij u uitgebreide informatie en een rondleiding krijgt. Kijkt u op onze website voor de data of neem telefonisch contact met ons op om een afspraak te maken.

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 45 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  16

  0

  6

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  0

  6

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  8

  0

  4

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  13

  20

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 25

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. U werkt zelf op onze school
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Benoordenhout postcode 2596,2597. Bezuidenhout postcode 2593, 2595. Willemspark/ Westbroekpark Van Stolkpark postcode 2514. Archipelbuurt postcode 2585.