Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Pastoor van Arsschool is een school voor speciaal basisonderwijs gevestigd in de Vogelwijk. Onze school kent 8 stamgroepen, met gemiddeld 16 leerlingen. De leeftijd van onze leerlingen ligt tussen de 6 en 13 jaar. Onze school is er voor kinderen die binnen het reguliere onderwijs zijn vastgelopen en waarbij het welbevinden en de ontwikkeling in het geding is. 
Op onze school werkt een team van professionals samen aan de optimale ontwikkeling van uw kind. Dit doen we in een veilig pedagogisch klimaat, met veel aandacht voor rust en structuur.

Onderwijsconcept

We begeleiden onze leerlingen in hun hele ontwikkeling. Wij staan als school voor een positieve en veilige benadering, waarbij we uitgaan van wat het kind wél kan. Wij willen ieder kind de kans geven de eigen talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een eerste voorwaarde hiervoor is een goed pedagogisch klimaat binnen de school. Structuur, voorspelbaarheid en veiligheid brengen rust in de school en in uw kind. De aangeboden leerstof wordt op maat aangeboden, aangepast aan de behoeften van uw kind. Ieder kind werkt op het eigen niveau aan eigen doelen. Bij de vakgebieden rekenen, lezen en spelling werken wij met niveaugroepen, zodat iedere leerling écht onderwijs op maat krijgt. Onze school besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en er worden sociale competentie trainingen gegeven volgens de methode Rots & Water. Het gegeven onderwijs is breed en modern, waarbij gebruik wordt gemaakt van hedendaagse mogelijkheden (zoals Snappet, computers, tablets en een smartbord) om leerlingen te ondersteunen en naast de cognitieve vaardigheden te werken aan sportieve, creatieve, sociaal-emotionele en 21ste eeuwse vaardigheden.

Bijzonderheden

Op onze school zijn verschillende specialisten werkzaam, die ieder hun eigen expertise hebben, zodat we onze leerlingen optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan medewerkers met veel kennis van leer- en sociaal-emotionele problematiek, maar ook gedragsspecialisten, een logopedist, een fysiotherapeut, een speltherapeute en zelfs 3 Rots & Watertrainers. Tevens zijn er voor de gebieden muziek-, kunst- en bewegingsonderwijs vakdocenten werkzaam. Alle leerlingen krijgen zo de kans om verschillende talenten te ontdekken en te ontwikkelen onder begeleiding van specialisten.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Werken aan de eigen doelen

Op onze school maken wij gebruik van twee documenten om de ontwikkeling van onze leerlingen weer te geven: het Dossier & Doelen en het Ontwikkelingsprofiel. Het Dossier & Doelen werkt als een zorgdossier, hierin staat de geschiedenis van het kind beschreven. Alles wat van belang is om begeleiding op maat te kunnen geven staat in dit dossier. Het beschrijft welke doelen er worden gesteld, welke onderzoeken zijn gepland of reeds zijn afgenomen en de dagelijkse gang van zaken. Doelen worden altijd gesteld in samenwerking met leerkrachten, ouders/verzorgers én leerlingen. Het ontwikkelingsprofiel laat de verwachte ontwikkeling van het kind zien. Daarnaast hanteren wij een didactisch en sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.

Aanbod leerstof

Op onze school wordt dezelfde stof aangeboden als op een reguliere basisschool. De wijze waarop wij de stof aanbieden is aangepast aan de hulpvraag en de mogelijkheden van uw kind. Het reken- , lees- en spellingsonderwijs wordt aangeboden in niveaugroepen en wordt vanaf niveaugroep 4 m.b.v. Snappet (een vorm van adaptief onderwijs waarbij het tablet of chromebook dient als interactieve vervanging van (werk)boeken en aansluit op de door onze school gebruikte methodes) aangeboden. Naast het werken met computers, chromebooks en tablets heeft iedere groep een smartbord. 

Ouderbetrokkenheid

Het team van de Pastoor van Arsschool vindt het erg belangrijk om ouder(s) en/of verzorger(s) te betrekken bij de schoolontwikkeling van hun kind. Leerkrachten en andere betrokkenen nemen daarom ruim de tijd om met ouder(s)/verzorger(s) én met de leerling in gesprek te gaan. Minimaal twee keer per jaar worden alle ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om samen met de groepsleerkracht een uitgebreid gesprek te voeren over de ontwikkeling van hun kind (mede o.b.v. het Dossier&Doelen en het Ontwikkelingsprofiel). 

Ouders maken deel uit van de OR en de MR en worden door middel van onze site en Nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen onze school. Tevens worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan een oudertevredenheidsonderzoek en staat de deur van de directiekamer altijd open voor vragen. Er is een enthousiaste Ouderraad die onze school ondersteunt bij het organiseren van leuke activiteiten. Tevens worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd om te assisteren bij feesten en activiteiten binnen de school. De school organiseert inloopmiddagen, zodat ouder(s)/verzorger(s) een kijkje binnen de school kunnen nemen en het werk van hun kind kunnen bekijken.

Nog meer op onze school

Wat vinden wij belangrijk?

Positief en veilig
Wij staan als school voor een positieve en veilige benadering, waarbij we uitgaan van wat het kind wél kan. Wij willen ieder kind de kans geven de eigen talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een eerste voorwaarde hiervoor is een goed pedagogisch klimaat binnen de school. Structuur, voorspelbaarheid en veiligheid brengen rust in de school en in uw kind. 

Maandsluiting
Eens per maand sluiten wij op vrijdagmiddag met alle leerlingen de maand af. Tijdens deze maandsluiting (met steeds een wisselend thema) treden de leerlingen op, doen ze een dansje, zingen een (zelfgemaakt) lied of voeren een toneelstukje op. 

Kamp
Ieder jaar gaan we met de hele school voor een aantal dagen op schoolkamp.

Leerlingenraad
We vinden het van belang dat leerlingen meedenken over activiteiten binnen de school. De leerlingen uit de leerlingenraad komen uit de 4 hoogste groepen. Zij kunnen meebeslissen over activiteiten binnen de school en bieden, als mediator, hulp bij het oplossen van ruzies. Ieder nieuw schooljaar worden er 8 leerlingen gekozen, die samen met een leerkracht de leerlingenraad vormen.

Continurooster
Op de Pastoor van Arsschool werken we volgens een continurooster. Het lunchen en buitenspelen tijdens de middagpauze wordt begeleid door de groepsleerkrachten.

Vragen?
Voor het beantwoorden van al uw vragen met betrekking tot het SBO of om een kijkje te nemen op onze school, kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvende oriëntatie. Uiteraard kunt u met een vraag ook even bellen of mailen! Tip: neem ook eens een kijkje op onze site. Daar kunt u naast het filmpje over de dagelijkse gang van zaken veel informatie vinden over onze school: sbopastoorvanars.nl

Samen met u kunnen we vervolgens kijken of wij de best passende school zijn voor uw kind!

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Mogelijk komt uw kind in aanmerking voor speciaal basisonderwijs. Voordat de verwijzende school overgaat tot het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, willen de meeste ouder(s)/verzorger(s) graag eerst een kijkje nemen op de nieuwe school. U wilt misschien weten hoe de school er van binnen uitziet, welke leerlingen naar onze school gaan en hoe deze leerlingen leren en met elkaar omgaan. Neem in dat geval contact met ons op, wij maken graag een afspraak.