Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Paul Krugerschool is een open christelijke school. Wij bieden leerlingen kansen om zich goed te ontwikkelen in een veilige omgeving. Samenwerking met ouders is daarbij heel belangrijk. De school heeft een actieve ouderraad. Wij hebben een enthousiast team en zijn deskundig op het gebied van ondersteuning en moderne onderwijsmethoden. Met extra aandacht voor woordenschat, taalonderwijs en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het Leerkansenprofiel maakt deel uit van ons onderwijs. Daarom werken wij met een continurooster. Dagelijks van 08.30 tot 16.00 uur, op woensdag van 08.30 tot 12.00 uur of 12.30 uur. Ouders en leerlingen zijn tevreden over ons onderwijs. Verder werken wij samen met peuterschool Paul Kruger en is er een 0-groep. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH, waardoor er voor elk kind een passende onderwijsplek is.

Onderwijsconcept

Onze school geeft onderwijs van hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk dat we de leerlingen de beste kansen bieden om zich te ontwikkelen. We passen ons onderwijs zo goed mogelijk aan op de leerbehoeften van de kinderen. De kinderen zitten in een leeftijdsgroep. Zo kunnen we de leerstof per leerjaar aanbieden. We geven instructie op 3 niveaus. We besteden extra tijd aan taal, lezen en rekenen. Ons manier van lesgeven voldoet aan de nieuwste onderwijskundige ontwikkelingen. In de komende vier jaar professionaliseren we ons in Science en Internationalisering. 

Bijzonderheden

 • Opvangklas voor nieuwkomers;
 • Schakelklas;
 • Tijdelijke ondersteuningsgroep;
 • Schoolmaatschappelijk werk;
 • Leerkansenprofiel;
 • Zomerschool;
 • Oudereducatie;
 • 0-groep voor peuters;
 • Sciencelokaal in opbouw.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Ons doel is dat uw kind zich naar haar/zijn mogelijkheden optimaal ontwikkelt. Wij volgen uw kind in de ontwikkeling van kennis en op sociaal-emotioneel vlak. Wij maken onder andere gebruik van het leerlingvolgsysteem van Cito en van de methode Kijk. Met deze gegevens bepalen we of een leerling zich goed ontwikkelt. De leerkracht bespreekt de ontwikkeling van uw kind drie keer per jaar met de intern begeleider (IB-er) en op de ouderavonden met u.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. We kunnen dit alleen samen met u als ouder doen. Daarom volgen we de komende jaren  samen met de ouders de cursus 'Ouderbetrokkenheid 3.0'.  We hebben bovendien een aantal vaste momenten in het jaar zoals de informatieavond en de ouderavonden. Als u het op prijs stelt, komen wij bij u thuis langs. We hebben een actieve ouderraad, die ook samen met de oudercoördinator diverse bijeenkomsten organiseert voor ouders. Elke  woensdag- en vrijdagochtend zijn er lessen in het kader van oudereducatie. Voor informatie: mw. K. van Rijn

Nog meer op onze school

Voorschool  
We werken samen met de peuterschool "Paul Kruger". De peuterschool en de groepen 1 en 2 vormen samen de Voorschool (VVE). Er is een integraal programma. In de 0-groep wordt extra aandacht besteed aan taal en rekenen. Ouders krijgen de mogelijkheid om via oudereducatie kennis te maken met activiteiten van de peuterspeelzaal en groepen 1 en 2.
Zomerschool  
We hebben een zomerschool. Drie weken tijdens de zomervakantie krijgen leerlingen, die zich hiervoor vrijwillig hebben opgegeven, les op maandag, dinsdag en donderdag. In de ochtenduren worden lessen gegeven volgens de methode De Taalfabriek. In de middaguren gaan we knutselen of een theaterspel uitvoeren. We bezoeken ook musea. Daar worden ouders bij betrokken.
Leerkansenprofiel  
Naast taal en rekenen geven wij ook andere lessen, zodat de leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Wij bieden de volgende lessen aan: muziek, dans, theater, koken, origami, beeldend, techniek, handvaardigheid en leefstijl. Er zijn leerlijnen ontwikkeld en de lessen sluiten aan bij de thema's die tijdens de taal- en rekenlessen en bij wereldorientatie aan de orde komen. Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 doen mee aan LKP.
Brede buurtschool PO  
Kinderen leren op school, thuis, in de buurt en in een maatschappelijke context. Ter wille van dit continue leren en ontwikkelen van leerlingen werken we samen met organisaties, instellingen en uiteraard met ouders en buurt. Vanuit deze positie staat de school in verbinding met de bibliotheek, het zwembad De Houtzagerij, Buurthuis Boerenplein, de kinderboerderij, met de andere scholen Onze Wereld, De Springbok en De Comenius, en met het inloopcentrum De Paardenberg van STEK, het Koorenhuis, Xtra, Jeugdzorg.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent van harte welkom voor een intakegesprek. Maakt u daarvoor telefonisch een afspraak met mevrouw M. Vink-Berger, of stuur ons een e-mail. Als uw kind op dit moment staat ingeschreven op een andere peuteropvang, kinderdagverblijf of basisschool, nemen we hier contact mee op. Samen met u bekijken we of uw kind bij ons op zijn of haar plaats is.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
 • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een groepjes variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.