Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Petrus Dondersschool is een Vreedzame School. Onze visie: in een veilige leeromgeving kinderen met plezier en actieve betrokkenheid hun talenten en vaardigheden laten ontdekken en ontwikkelen. Plezier en talent ontdekken zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij leren kinderen elkaar te accepteren, respecteren en te helpen ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers. Er heerst een prettig en veilig klimaat. Onze schoolregels zijn gebaseerd op de sociaal-emotionele methode van de Vreedzame School, waarbij verantwoordelijkheid vooropstaat. Kinderen zitten bij ons van 08:30 tot 15:30 uur op school en op woensdagen van 08:30 tot 12:00 uur. We werken met een continurooster, alle kinderen blijven (gratis) tussen de middag op school. Naast het reguliere lesprogramma hebben we extra aandacht voor dans, drama, muziek, koken, wetenschap en techniek, en creativiteit. De plusleerlingen kunnen op de woensdag naar de PD Academy en op zaterdag naar de Escamp University, waar ze leren samenwerken, problemen oplossen, creatief en kritisch te denken en zichzelf te presenteren.

Onderwijsconcept

Kinderen zitten met leeftijdsgenootjes in dezelfde groep, het leerjaarklassensysteem. In de klas wordt les gegeven volgens het Expliciete Directe Instructiemodel. De klas wordt onderverdeeld in drie niveaugroepen, om zo ieder kind de aandacht te geven die het nodig heeft. Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 is er de mogelijkheid te starten met de P.D. Academie, voor kinderen met potentie. We sluiten aan bij het niveau van ieder kind en geven ieder kind de mogelijkheid om te presteren op zijn/haar niveau. We stellen hoge verwachtingen aan de leerlingen.

Bijzonderheden

De Petrus Dondersschool is een Brede Buurtschool+. In het middengebouw, genaamd Kleurrijk, hebben we een keuken, technieklokaal, handvaardigheidlokaal en een bibliotheek tot onze beschikking.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

We werken opbrengstgericht. Dit houdt in dat we onze opbrengsten goed bekijken en aan de hand van groepsplannen gestructureerd verbeteringen aanbrengen aan ons onderwijs. We toetsen de kinderen regelmatig via methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen. Regelmatig bespreken we vernieuwingen binnen de school en stellen we onze plannen bij.

Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind. Aan het begin van het jaar krijgen de ouders uitleg over de schooljaar. Waar ouders informatie krijgen over de leerstof die de kinderen aangeboden krijgen. We leggen uit hoe zij hun kinderen daarbij kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we een actieve Ouderraad en klassenouders die zich extra inzetten tijdens activiteiten binnen de school. Ook hebben we ouderactiviteiten, zoals het maken van verteltassen, kleuter spelinloop en zijn de ouders uitgenodigd om de blokafsluitingen van de Vreedzame School bij te wonen. We organiseren ook elke week een koffieochtend voor en door de ouders. Ouders organiseren deze ochtenden zelf en nodigen regelmatig leerkrachten en externen uit om samen de school beter te maken. 

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
De Peutergaarde
Zomerschool  
Op de Zuidwester, samen met Erasmus en de Zuidwester
Weekendschool  
Escamp University: http://www.escampuniversity.nl/
Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Leerkansenprofiel  
Leerlingen krijgen extra lessen. De leerlingen leren vooral beter Nederlands spreken, lezen en schrijven, maar ook rekenen. Het leren gaat op een andere manier. Er worden veel verschillende soorten activiteiten aangeboden.
Brede buurtschool PO  
In brede buurtscholen kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen en achterstanden wegwerken. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

PD Academy Getalenteerde leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de PD Academie. Na een zorgvuldige screening en intake, worden er duidelijke afspraken met deze leerlingen gemaakt. Twee middagen in de week krijgen zij ruimte krijgen in de PD Academie om hun talenten verder te ontwikkelen en zich te verdiepen in verschillende zaken. Daarnaast worden er academische vaardigheden aangeleerd, zodat de doorstroom naar de middelbare school beter verloopt. Er wordt gewerkt met de methode “Levelwerk”. Kinderen nemen dit werk mee in de klas, zodat er gewerkt wordt met een doorgaande ontwikkelingslijn voor de kinderen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

We vinden het belangrijk om bij een inschrijving van een nieuwe leerling voldoende tijd te hebben om met u in gesprek te gaan. De intern begeleider en de directeur ontvangen u graag op onze school voor een gesprek. Ook als u alleen wilt komen kijken om de sfeer te proeven, bent u van harte welkom.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.