Spring naar inhoud

Prinses Catharina-Amaliaschool

Schoolprofiel

Het lerende kind en een lerende school; 'we leren hier met elkaar, van elkaar, door elkaar en over elkaar'. Op onze school werkt uw kind aan vaardigheden zoals rekenen, lezen en taal. Wij proberen resultaten uit een kind te halen die bij het kind passen. Daarnaast besteden wij op school aandacht aan vaardigheden die je nodig hebt om zelf aan het werk te kunnen gaan. Hierbij zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Het kind leert zijn eigen sterke en zwakke kanten kennen. Ook leert het kind zijn werk plannen en samenwerken. Leerkrachten begeleiden de kinderen hierbij. We zorgen ervoor dat kinderen veel van elkaar kunnen leren. We werken op school met een enthousiast team, dat zich wil blijven ontwikkelen. Een team dat luistert naar het kind en zo weet wat elk kind nodig heeft om tot maximale ontwikkeling te komen.

Onderwijsconcept

Kinderen leren wat hun sterke en zwakke kanten zijn bij het leren. Ook leren ze hoe zij het beste kunnen leren. Leerkrachten begeleiden hen daarbij. Hierbij staat centraal dat het kind zich prettig voelt en betrokken is. We werken met een portfolio waarin elk jaar de ontwikkeling van het kind te volgen is. Onze leerlingen hebben, naarmate ze ouder worden, een steeds grotere inspraak over de invulling van hun portfolio. Ze leren aan te geven wat ze nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Bijzonderheden

In de toekomst zullen andere vaardigheden nodig zijn. Tijdens de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, gaan de kinderen middels een thema onderzoekend en ontwerpend aan de slag met gebruik van digitale middelen. We zijn in het bezit van een wetenschaps- en technologielokaal.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Met het Cito leerlingvolgsysteem volgen wij de cognitieve ontwikkeling van het kind. Daarnaast volgen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Ook houden we een keer in de twee jaar een ouder- en personeelstevredenheidsonderzoek. Op school is een zorgcoördinator aanwezig om de zorg  in goede banen te leiden en de contacten te onderhouden met externen. Twee intern begeleiders helpen leerkrachten om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de kinderen. Zij bespreken samen met de leerkrachten en directie meerdere keren per jaar de resultaten van alle vakgebieden, zodat we goed aan blijven sluiten op de behoefte van ieder kind.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Er is een actieve ouderraad die helpt om feestelijke activiteiten te organiseren. Ouders kunnen ook helpen bij vele andere activiteiten of besluiten klassenouder te worden. De betrokkenheid van ouders bij de school vinden wij van grote waarde. Wij hebben een actieve medezeggenschapsraad die meedenkt over de gang van zaken op onze school en over de ontwikkeling van het onderwijs.

Nog meer op onze school

Zomerschool  
Deze school biedt in de zomer een educatief programma. Er wordt gezorgd voor een programma met schoolvakken, ontspanning en plezier. Neem voor meer informatie contact op met de school.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Als ouders contact opnemen, maken wij indien plaatsing mogelijk is een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek geven wij informatie over ons onderwijs. Ouders worden rondgeleid door de school. Van kinderen die al naar school gaan, wordt een onderwijskundig rapport opgevraagd. Als dit rapport geen aanleiding geeft voor verdere vragen, kunt u uw kind aanmelden. Als dit wel het geval is, maken wij in een vervolggesprek duidelijk wat wij kunnen betekenen voor uw kind.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.