Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Prinses Ireneschool is een protestants-christelijke basisschool. We zijn een open christelijke basisschool en een kleurrijke brede buurtschool. Onze missie: het maximale uit kinderen halen. We staan dan ook voor kwaliteit en vinden goede prestaties belangrijk. Dit bereiken we door het hebben van hoge verwachtingen, het geven van uitdagende lessen en het bieden van coöperatieve werkvormen. We vinden de mening van kinderen belangrijk en daarom hebben wij een leerlingenraad. In de school heerst een sfeer van rust en respect. We besteden meer tijd aan taal en rekenen en zetten in op gezond gedrag. Ook is er meer tijd voor talentontwikkeling. Gekwalificeerde vakdocenten geven extra sport, muziek, dans, theater, ICT, gezonde voeding & koken en natuur & techniek. Onze school heeft een nieuwkomersklas voor kinderen die (bijna) geen Nederlands spreken en schrijven. Daarnaast hebben wij een schakelklas. De Prinses Ireneschool is een school waar we met en van elkaar leren.

Onderwijsconcept

De lessen op de Prinses Ireneschool zijn klassikaal van aard met verschil in instructie en verwerking binnen een les. Hierdoor krijgen kinderen de uitleg en lesstof die past bij hun onderwijsbehoefte. Opbrengstgericht werken vinden wij zeer belangrijk. Er wordt gewerkt met moderne methodes. De Prinses Ireneschool heeft een sterke zorgstructuur en de ontwikkeling van het kind wordt vanaf dag één goed gevolgd.

Bijzonderheden

  • Continurooster: 8.30-15.30 uur en woensdag 8.30-13.00 uur;
  • Gratis overblijven;
  • LKP (6 uur extra leertijd per week);
  • Nieuwkomers- en schakelklas;
  • Logopedie, RT, fysiotherapie, MRT;
  • Laptops voor de leerlingen;
  • Nederlandse les voor ouders.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom blijven wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit. De hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt zijn doorlopende leerlijnen, de toetskalender, trendanalyses en het beoordelen en analyseren van de resultaten van Cito-toetsen. Als het nodig is stellen we het onderwijsprogramma bij door meer tijd te besteden aan een bepaald vak, verlengde instructie te geven in kleine groepen en het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en individuele handelingsplannen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn partners van de school. Aan het begin van het schooljaar wordt dit duidelijk in een kennismakingsgesprek. In de maand november is er een gespreksmiddag/avond waar ouders informatie krijgen over de vorderingen van hun kind. Het tweede en derde rapport wordt met de ouders besproken. Naast deze vaste momenten is er natuurlijk altijd gelegenheid om over het kind te komen praten. Vier keer per week kunnen ouders deelnemen aan taalcursussen. Wekelijks is er een koffieochtend voor ouders in het ouderlokaal.

Nog meer op onze school

Kinderopvang voor jonge kinderen 0 tot 4 jaar  
Wij hebben drie voorschoolgroepen. Vanaf 2,5 jaar mag uw kind naar de voorschool. De voorschool is vier ochtenden of vier middagen. Bij de voorschool en de groepen 1 en 2 wordt de methode Piramide gebruikt, waardoor de doorgaande leerlijn van 2-12 wordt versterkt.
Zomerschool  
Iedere zomer is er gedurende twee weken een zomerschool. Dit doen we in samenwerking met buurthuis De Mussen en andere basisscholen in de wijk.
Weekendschool  
Voor een aantal kinderen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Schilderswijk University.
Verlengde schooldag  
Op woensdag na schooltijd kunnen leerlingen meedoen met allerlei activiteiten of cursussen in de sporthal.
Schakelklas  
Leerlingen in een schakelklas krijgen gedurende een jaar extra Nederlandse taal aangeboden.
Leerkansenprofiel  
In het leerkansenprofiel krijgen leerlingen verlengde lestijd van 6 uur per week. Naast extra aandacht voor taal is er ook aandacht voor het ontwikkelen van talenten op diverse gebieden.
Brede buurtschool PO  
We werken nauw samen met onze partners in de wijk. De Prinses Ireneschool heeft het predicaat Brede buurtschool.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Maakt u dan een afspraak voor een intakegesprek. Na dit gesprek krijgt u nog een rondleiding. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen twee ochtenden of twee middagen naar de Voorschool. Kinderen met een indicatie mogen vier dagdelen naar de Voorschool. Ook bieden wij Samenspel voor kinderen vanaf 2 jaar.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond
  • 2021 / 2022 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een deeltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 1 plaatsen beschikbaar.