Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Prof. Mr. A. Anemaschool is een christelijke school. Op onze school zijn kinderen met elke achtergrond welkom en krijgen zij modern kwaliteitsonderwijs. Al vanaf 2,5 jaar kunnen kinderen naar onze voorschool Het Anemaatje. De Anemaschool is een 2-12 school met een 2-12 raad (MR).
Er wordt zowel bij de peuters als bij de kleuters gewerkt met de methode Piramide. Het doel hiervan is de taalvaardigheid van de kinderen te vergroten. De kinderen leren niet alleen alle lesstof, maar ook hoe je plezierig met elkaar omgaat in een multiculturele omgeving. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kunnen we vrijwel ieder kind onderwijs op maat bieden. Naast leren is er ook veel aandacht voor sportieve en culturele activiteiten. Het is fijn dat we de kinderen les mogen geven in een prachtige school, voorzien van de modernste onderwijsmiddelen.

Onderwijsconcept

De Anemaschool is een christelijke school. Vanuit deze identiteit willen wij samen met de kinderen inhoud geven aan het leven. Op onze school zijn ook kinderen met een andere identiteit van harte welkom. Er wordt modern onderwijs gegeven. Er wordt gewerkt met computers en zelfstandig werken vinden we belangrijk. Ook zijn er genoeg momenten dat er klassikaal gewerkt wordt. Zo kunnen we goed op uw kind letten en halen de kinderen goede resultaten.

Bijzonderheden

  • Goed georganiseerde leerlingenzorg;
  • Goede eindresultaten;
  • Peuteropvang; 2-12 school;
  • Weekendschool voor de gr. 7 en 8.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op de Anemaschool hebben we een leerlingvolgsysteem. Zo kijken we of leerlingen vooruit gaan. Naast de methodische toetsen maken we ook gebruik van Cito-toetsen. De toetsen gaan bijvoorbeeld bij de oudste kleuters over taal en rekenen en bij de overige groepen ook over, wiskunde, spelling en technisch- en begrijpend lezen. Er is veel aandacht en hulp voor leerlingen met een leerachterstand, maar ook voor leerlingen die meer kunnen.

Het gevolg is dat de leerlingen van de Anemaschool met een heel goed niveau aan het voortgezet onderwijs beginnen.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school organiseert regelmatig themaochtenden en thema-avonden. Zo zijn er jaarlijks avonden voor ouders van kinderen in groep 7 en 8 over de Cito-toetsen. In de onderbouw worden ochtenden georganiseerd over allerhande zaken. Te denken valt aan logopedie, brandveiligheid, voeding, leerzame spelletjes thuis, zelfredzaamheid en voorbereiding op groep 3. De ouderraad ondersteunt het team met praktische zaken, zoals sinterklaasfeest, de schoolfotograaf of de afscheidsmusical. De 2-12 raad (MR) denkt mee over beleidszaken van de school. Er is speciaal een ouderkamer waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

Nog meer op onze school

Weekendschool  
De leerlingen van de Anemaschool kunnen ook op zaterdag naar school. Leerlingen van de groepen 7 en 8 kunnen zich hiervoor opgeven. Zij gaan 30 zaterdagen van 9.30 tot 13.00 uur naar school. De leerkrachten besteden extra veel aandacht aan begrijpend lezen, taal en woordenschat. Zij werken in blokken van 10 weken en elk blok wordt afgesloten met een excursie. Als uw kind zich opgeeft voor de weekendschool verwachten wij dat hij of zij alle zaterdagen aanwezig zal zijn.
Verlengde schooldag  
Op maandag- tot vrijdagmiddag is er voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 regelmatig de mogelijkheid om mee te doen aan verlengde schooldag activiteiten. Het kunnen sportactiviteiten zijn, maar ook gitaarspelen of gewoon lekker knutselen. Hieraan zijn géén kosten verbonden. De verlengde schooldag is op woensdag direct na schooltijd tot maximaal 14.00 uur en op de andere dagen na schooltijd tot ongeveer 16.15 uur. In een brief worden de kinderen hierover geïnformeerd en krijgen ze de mogelijkheid zich aan te melden.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO De Anemaschool heeft contacten met verschillende organisaties in de wijk. In de school heeft u één dag per week de gelegenheid om in gesprek te gaan met maatschappelijk werk. Tevens is er één dag in de week logopedie.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Bij de aanmelding wordt uitvoerig besproken hoe uw kind de beste start kan maken. Ook krijgt u een rondleiding om de sfeer te proeven. Het is prettig als u bij aanmelding uw zoon of dochter meeneemt. Voor toelating stellen wij als voorwaarde het respecteren van het protestants-christelijke karakter van de school. Daarnaast is het van belang dat ouders instemmen met de onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten van de school.

Leest u vooral verder in de schoolgids van de Anema over kennismaking en aanmelden. Zie hiervoor onze website.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.