Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Op de Shri Vishnuschool wordt onderwijs gegeven vanuit een hindoelevensvisie. Wij werken met moderne leermethodes en gebruiken uiteraard hoogwaardige ICT. Kinderen werken regelmatig met tablets en het digitale schoolbord wordt dagelijks gebruikt. Kwaliteitszorg en vernieuwingen nemen een belangrijke plaats in. Leerlingprestaties worden daarbij nauwlettend gevolgd door een speciaal volgsysteem.
De school heeft een eigen bibliotheek en er zijn vakleerkrachten voor gymnastiek en muziek. Ook worden er lessen beeldende vorming en wetenschap en techniek verzorgd. Door de inzet van extra leerkrachten en een samenwerking met Buro Leerlinghulp besteden we veel aandacht aan individuele leerlingen. De Plusklas voor groep 5 t/m 8 sluit daarop aan.
Hindi is in het lesprogramma opgenomen.
Er is veel aandacht voor de hindoefeesten, maar ook andere feesten worden gevierd (zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen).
Overblijven is kosteloos en er is naschoolse opvang. Vanaf groep 4 kunnen kinderen na schooltijd meedoen aan diverse activiteiten in het kader van de verlengde schooldag.
Leerlingvervoer kan worden geregeld.

Onderwijsconcept

De school hanteert de kerndoelen van het basisonderwijs vanuit een hindoe-levenshouding. Het belangrijkste is om kinderen als zelfbewuste wereldburgers samen met de ouders voor te bereiden op de maatschappij. Wij besteden veel aandacht aan de vakken  lezen, taal en rekenen. Ook sociale en brede vorming nemen een belangrijke plaats in. Door het gebruik van interne- en externe expertises streven we een hoog niveau na. Door samenwerkingsverbanden met Buro Leerlinghulp, Schoolmaatschappelijk werk, logopediste en de inzet van vakleerkrachten voor tekenen, muziek, wetenschap en techniek en onze workshopformule kunnen wij een breed kwalitatief hoog onderwijsaanbod bieden. Ook in het naschoolse aanbod zijn activiteiten opgenomen gericht op talentontwikkeling, huiswerkbegeleiding en bijlessen.

Het leer- en vormingsgebied 'Dharma' en 'hindoeïsme' zijn in het lesrooster opgenomen.

Een school maken we samen: een goede samenwerking tussen bestuur, schoolleiding, leerkrachten, kinderen en ouders zijn de basis voor een goede sfeer op school. 

Bijzonderheden

De Shri Vishnu School is toegankelijk voor alle kinderen. Ook ouders die niet-hindoe zijn en zich kunnen vinden in de hindoelevenshouding, zijn welkom om hun kind(eren) in te schrijven.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op basis van het leerlingvolgsysteem, tevredenheidspeilingen en overleg met de klankbordgroep (OR.MR en contactouders)  monitoren wij onze kwaliteit.

Wij hanteren een eigen kwaliteitscyclus waarbij de ontwikkelingen van de leerlingen en het personeel het uitgangspunt van gesprek is.

Wij worden begeleid door het HCO en gecontroleerd door de inspectie.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De school wil het ouderbeleid zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Wij staan open voor de inbreng van ouders, omdat wij ons samen verantwoordelijk voelen voor de opvoeding van en het onderwijs aan hun kinderen.  

  • Iedere groep beschikt over contactouders
  • Zeer regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd.
  • Wij voeren samen met ouder en kind ontwikkelgesprekken.
  • Er zijn maandelijkse contactmomenten d.mv. inloopochtenden - en middagen.
  • Door dialoogsessies betrekken wij ouders bij het beleid van de school.
  • D.m.v. website, "mijn schoolinfo"en de oudernieuwsbrief communiceren wij intensief.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Sport&spel, dansen, creatieve activiteiten, acteren, kooklessen. Het aanbod varieert per schooljaar. Ook zijn er mogelijkheden voor huiswerkbegeleiding, bijlessen begrijpend lezen en sneltype cursus.
Theaterklassen  
Op zondag kunnen kinderen deelnemen aan dans- en theaterlessen.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Voor kennismaking en inschrijvingen kunt u telefonisch contact opnemen of ons een e-mail sturen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.