Spring naar inhoud

Schoolprofiel

'Omdat we nieuwsgierig zijn.'

Kinderen leren doordat en omdat zij nieuwsgierig zijn. Basisschool Paschalis staat voor uit­da­gend onder­wijs van hoge kwa­li­teit, in een vei­lige omge­ving waar kin­de­ren met veel ple­zier naar school gaan en nieuwsgierigheid dagelijks gevoed wordt. Het onder­wijs is geba­seerd op ken­nis en vaar­dig­he­den. Hier­mee wor­den de leer­lin­gen goed voor­be­reid op de toe­komst. Wij zien het als onze taak om bij te dra­gen aan het ont­plooien en oplei­den van talent, per­soon­lijke vor­ming te sti­mu­le­ren en een waar­de­be­wust­zijn bij leer­lin­gen te ont­wik­ke­len. Wij dra­gen zorg voor een leeromge­ving waar kin­de­ren zich vei­lig voe­len, ver­trou­wen krij­gen, zich gewaar­deerd voe­len, zich­zelf kun­nen zijn en nieuwsgierig blijven, om zo te komen tot de beste pres­ta­ties. Leer­krach­ten voe­len zich com­pe­tent en wer­ken samen op basis van ver­trou­wen. De wijze waarop wij hier invulling aan geven, hebben wij uitgebreid omschreven in onze schoolgids. Deze vindt u op de website van de school.

Onderwijsconcept

Kinderen leren doordat en omdat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen het geleerde op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. De kinderen van groep 1 en 2 zitten samen in één klas. Hier is bewust voor gekozen zodat de kinderen van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Er worden activiteiten op verschillende niveaus aangeboden waardoor het mogelijk is om voor elk kind een uitdagende speel – en leeromgeving te creëren. De kleuters leren zo veel mogelijk spelenderwijs. In de uitdagend ingerichte hoeken, waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden goed en uitdagend gestimuleerd worden, leren de kinderen door naar elkaar te kijken, samen te spelen en te overleggen. De leerkrachten observeren het spel van de kinderen en begeleiden waar nodig om de kinderen weer een stapje verder te helpen.

Het onderwijs op de Paschalis sluit aan bij het niveau van ieder kind. We willen dat kinderen zich persoonlijk breed ontwikkelen. Denk aan kwaliteiten als aanpassingsvermogen, flexibiliteit, inzet, nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. De wijze waarop wij hier invulling aan geven hebben wij uitgebreid omschreven in onze schoolgids. Deze vindt u op onze website.

Bijzonderheden

De school heeft nauwe banden met haar buren. Samen met Triodus, die dagopvang en buitenschoolse opvang verzorgt en peuteropvang Dribbel werken wij samen aan de ontwikkeling van een vreedzaam kindcentrum binnen één gebouw.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Basisschool Paschalis beschikt over een breed zorgteam dat samen met de leerkrachten de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Centraal in onze leerlingzorg staat de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Deze volgt dagelijks de ontwikkeling van de kinderen. De groepsleerkracht zorgt dat elk kind zorg op maat krijgt. Deze zorg wordt zowel binnen de groep als in kleine groepjes aangeboden door de remedial teachters. Voor kinderen die meer aankunnen, hebben wij een drietal Sophiegroepen. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen volgen éénmaal per week lessen buiten de klas. De opbrengsten van ons onderwijs zijn de basis voor gesprekken tussen zorgteam, leerkrachten en ouders.

De kwaliteitszorg is vastgelegd in ons schoolplan.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

“Goed onderwijs maak je samen!”

Een goede samenwerking tussen school en ouders heeft een positief effect op het welbevinden en leerprestaties van de leerlingen. Ouderbetrokkenheid is voor ons een gelijkwaardige samenwerking waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke  verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.

Naast ouderbetrokkenheid stimuleren wij ouders ook om te participeren in de activiteiten die de school organiseert voor de leerlingen. Ouders worden uitgenodigd om mee te denken over veranderingen in de school, zowel in officiële organen als op informele momenten.  

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Interesse? Bezoek dan eens een van onze inloopochtenden. Op onze website staan de data. Ook voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website. Voor verdere vragen kunt u telefonisch en per e-mail contact opnemen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2018 / 2019 56 plaatsen
 • 2019 / 2020 56 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2018 / 2019

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  14

  14

  14

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  14

  14

  18

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  14

  14

  18

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  14

  14

  23

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2018/2019 56

Het getal dat getoond wordt is voor het laatst bijgewerkt op 1 december 2019. Vanaf deze datum bepaalt de school zelf of zij nog kinderen kunnen aannemen. Doordat het geen actuele status betreft, is er geen garantie dat de school nog plekken beschikbaar heeft.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  14

  0

  17

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  28

  0

  34

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  14

  13

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 43

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk 2595, 2596 en 2597
 3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Triodus Jonas en peuteropvang Dribbel