Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Basisschool Statenkwartier is een buurtschool waar kinderen zich, vanuit een veilige omgeving, breed kunnen ontwikkelen. Zo krijgen onze kinderen zoveel mogelijk onderwijs ‘op maat', werken wij aan 21e-eeuwse vaardigheden en krijgen de kinderen twee keer per week gym en één keer per week muziek en handvaardigheid van een vakdocent. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan sociale competenties, door middel van de Vreedzame School, en persoonlijke groei, door middel van de lessen mindset. Verder bieden wij verlengde schooldag activiteiten aan op het gebied van vreemde talen, sport en creativiteit.


Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen Engelse les onder schooltijd. We gebruiken vanaf groep 3 iPads voor de verwerking van de rekenlessen.
Ons team beschikt over veel expertise, zodat we specifieke aandacht kunnen besteden aan rekenen, lezen, taal, meer- en hoogbegaafdheid, gedrags- en/of leerproblemen, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Onderwijsconcept

Basisschool Statenkwartier is een school met 16 groepen. Wij bieden onze kinderen lesstof per leerjaar aan. Door middel van kind- en ontwikkelgesprekken proberen we in samenspraak met kind en ouders aan te sluiten op de onderwijsbehoefte van een kind. Wij gebruiken werkvormen die daarbij passen, zoals instructie op minimaal 3 niveaus, zelfstandig werken, verlengde instructie, remedial teaching en weektaken. Ook de creatieve projecten en het culturele aanbod onder en na schooltijd sluiten aan bij wat de kinderen nodig hebben. Er is extra materiaal in de klassen aanwezig om kinderen te blijven uitdagen of te helpen met leerproblemen. Hierdoor volgen een aantal kinderen een eigen leerlijn. 

We gebruiken de modernste methodes die aansluiten op de vaardigheden die in deze tijd gevraagd worden. 

De uitgangspunten van " De Vreedzame school" zorgen voor een veilig schoolklimaat, waarin kinderen verantwoordelijkheid krijgen en gehoord en gezien worden.

Bijzonderheden

Voor uitgebreide informatie over onze school verwijzen wij u naar onze website. Hier vindt u ook de data voor rondleidingen.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Op onze school volgen we ieder kind op basis van cognitie, vaardigheden en op sociaal emotioneel gebied. Dit doen wij d.m.v. observaties door de leerkracht, methodegebonden toetsen, Cito-toetsen en observaties m.b.t. sociale competentie.

We bespreken regelmatig de resultaten van elk kind en van de groepen. We hebben een intern begeleider, een remedial teacher en een kindercoach die kinderen verder kunnen helpen in hun ontwikkeling.

We hebben kwaliteitskringen op het gebied van taal/lezen, rekenen, leerlingzorg, ICT, BHV en De Vreedzame School en er is op school een schoolmaatschappelijk werker aanwezig.

Regelmatig onderzoeken wij de tevredenheid van personeel, ouders en kinderen om voortdurend kritisch te blijven over onze kwaliteit.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn de natuurlijke partners van de school. Alleen door samenwerking met ouders kan de school ervoor zorgen dat het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt. Wij doen dat d.m.v. ontwikkelgesprekken waarbij we samen formuleren hoe we de doelstellingen met elkaar kunnen bereiken. 

Maandelijks informeren we de ouders via onze website. Iedere groep heeft een contactouder en een activiteitenouder. Naast het organiseren van extra activiteiten als zomer-, kerst- en sinterklaasfeest, begeleiden zij kinderen tijdens uitstapjes of bij activiteiten op school. 

De medezeggenschapsraad is zeer actief. Zij ondersteunen ons bij meer beleidsmatige aangelegenheden en zij organiseren samen met school workshop-, thema- en informatieavonden voor andere ouders, waarbij we bewust de dialoog aangaan over de koers van de school.

Nog meer op onze school

Verlengde schooldag  
Op veel scholen in Den Haag kunnen leerlingen na schooltijd meedoen met allerlei activiteiten of cursussen. Bijvoorbeeld sporten of muziek maken. Dit heet: ‘Verlengde Schooldag’.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Wij bieden een uitgebreid naschools pakket aan met sport, creativiteit, wetenschap en vreemde talen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wij organiseren maandelijks een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde ouders. Tijdens deze ochtend vertellen wij u uitgebreid over onze uitgangspunten en krijgt u een rondleiding door de school. De data van de informatiebijeenkomsten staan vermeld op onze website.

 

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 56 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  14

  0

  9

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  16

  0

  9

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  13

  20

  0

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  13

  13

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 23

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Statenkwartier/Geuzenkwartier