Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Toermalijn is een Kindcentrum in wording (school, peuteropvang en naschoolse opvang met één pedagogische visie en met één doorgaande leerlijn). Binnen een paar jaar verhuizen wij met ons Kindcentrum terug naar ons geheel verbouwde pand aan de Beeklaan, waar we 50 weken per jaar onderwijs en opvang bieden - van 's ochtends vroeg tot het begin van de avond. Ons onderwijsconcept is gericht op gepersonaliseerd leren: ieder kind volgt zijn of haar eigen leerlijn. Wij hebben een zeer breed onderwijsaanbod, o.a. door inzet van meerdere vakdocenten. Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen. Vanzelfsprekend geven wij aandacht aan de kernvakken om een goede basis voor het voortgezet onderwijs te leggen. Toermalijn is een 'school om de hoek' voor alle gezinnen in de buurt. De betrokkenheid van ouders is erg belangrijk voor ons onderwijs. Toermalijn biedt momenteel dagelijks onderwijs en opvang tot 18.00 uur, in goede samenwerking met onze peuteropvang De Toermalijntjes en met naschoolse opvang 2Hoek. Kortom: dé school voor uw kind.

Onderwijsconcept

Toermalijn is een vernieuwende school en heeft 'drie domeinen'. Ieder domein bestaat uit een aantal professionals: Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakdocenten en natuurlijk kinderen. Op Toermalijn heeft ieder kind een programma op maat, waarbij we gebruik maken van Snappet. Meerdere professionals geven les, kinderen volgen hun leerlijn en leren van elkaar. Binnen ons totale onderwijsaanbod krijgen onze leerlingen zes uur extra les per week (leertijdverlenging). Daarmee is ons onderwijs verrijkt met deze vakken: muziek, dans. beeldende vorming, techniek, ict en sport. Al deze vakken worden door gespecialiseerde vakdocenten verzorgd. 

We zijn trots op dat brede aanbod! Naast gedegen inzet op kernvakken als rekenen, taal en lezen, willen we het kind ook aanspreken op andere faculteiten van de ontwikkeling. We creëren ook 'podia' in school waar bereikte resultaten zichtbaar worden. Zo kan elk kind meerdere van zijn talenten ontwikkelen en ook laten zien.

Bijzonderheden

Duur van de schooldag: 8.30-15.15 uur (woensdag: 8.30-12.30 uur). Gratis opvang tussen de middag. Leertijdverlenging met gespecialiseerde vakdocenten.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De kwaliteit van het onderwijs op Toermalijn wordt geborgd door onze intern begeleiding in samenwerking met de groepsleerkrachten. Wij toetsen de leerresultaten met gebruik van de Cito-toetslijn. Dit is een cyclisch proces van toetsing, evaluatie en uitvoering door de leerkract in de klas.

De resultaten worden drie keer per jaar met ouders gedeeld en besproken.

Binnen de groepen wordt een gedifferentieerd leerstofaanbod gerealiseerd op basis van leerarrangementen. Wij werken steeds aan de ontwikkeling van onze eigen deskundigheid. Daarvoor schakelen wij ook externe expertise in, zoals onze vaste partner: het Haags Centrum voor Onderwijsadvies.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Diversiteit is een kwaliteit van Toermalijn. Graag verwelkomen wij alle gezinnen in de wijk op school. Wij vinden de ontmoeting van ouders een waarde en betrekken ouders op meerdere gebieden bij het leerproces van hun kind(eren). Wij zijn ervan overtuigd dat iedere mate van betrokkenheid leidt tot een beter studieresultaat.
Wij vinden het belangrijk met ouders in gesprek te gaan en te blijven, te investeren in een goede relatie, met wederzijds respect. Daarmee worden de verwachtingen al duidelijk(er) voordat zich een eventueel probleem voordoet.
Ouderparticipatie is voor Toermalijn ook van groot belang. Iedere vorm van hulp van ouders kunnen wij goed gebruiken. Als klankbord, maar ook om activiteiten organisatorisch voor elkaar te krijgen.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Toermalijn heeft een Peuteropvang met VVE: De Toermalijntjes. Binnen het domein peuteropvang-kleuters, de Voorschool, werken we samen aan de doorgaande ontwikkelingslijn van het jonge kind. Op onze peuteropvang spelen kinderen van 2,5 tot 4 jaar onder deskundige leiding van twee leidsters. Behalve voor ontwikkeling van taal en rekenen en spel, is er ook aandacht voor muziek, handvaardigheid en oefening in motorische ontwikkeling. De samenwerking met de kleutergroepen bevordert een soepele overgang naar de kleutergroep. In peuter- en kleutergroepen wordt met één programma gewerkt. In dit programma worden thema’s aangeboden met aandacht voor alle aspecten van de ontwikkeling van jonge kinderen, in het bijzonder voor de vroege taalontwikkeling.
Leerkansenprofiel  
Wij bieden extra onderwijs van 6 uur per week voor álle kinderen met ingang van groep 3. De vakken die wij bieden zijn: muziek, dans, beeldend, techniek, sport en ict/mediawijsheid. Alle vakken worden aangeboden door vakdocenten met een specifieke kwalificatie.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond
Kindcentrum

Toermalijn wordt een kindcentrum. We willen in 2020 een plek zijn waar peuterspeelzaal, school en opvang één pedagogische visie hebben, waar kinderen 50 weken in het jaar terecht kunnen van acht uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds. Ouders zijn dan niet meer gebonden aan de traditionele schoolvakanties.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Onze school is gehuisvest in het gebouw aan de Beeklaan, al zitten we tijdelijk in de Weimarstraat in verband met de verbouwing. Het gebouw wordt een geheel eigentijds gebouw, waarin alle delen van ons Kindcentrum opnieuw een plek krijgen. Voor een kijkje in onze school of informatie kunt u altijd langskomen. Voor inschrijving van uw kind voor de peuteropvang en/of basisschool kunt u bellen en een afspraak maken of even binnen lopen.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2018 / 2019 Geen leerlingplafond
  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Nieuwkomers

Deze school is aangewezen als een van de opvangscholen voor nieuwkomers. De leerlingen krijgen les volgens een voltijd variant. Op dit moment hebben wij 1 opvanggroep(en) en zijn er 0 plaatsen beschikbaar.