Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De 'open christelijke' Van Hoogstratenschool staat op een unieke locatie in Bezuidenhout en biedt goed onderwijs. Dat vindt de Onderwijsinspectie ook: 'De school valt in positieve zin op door een ambitieus en postitief schoolklimaat.' 'Het team en de directie hebben een missie. De school als kloppend hart in de wijk, een brede ontwikkeling van kinderen met daarbij de focus op ambitieuze leerresultaten.'

Wij zijn een diverse school met kinderen die op verschillende niveaus werken en leren, en dus ook naar verschillende onderwijssoorten uitstromen. Met elkaar samenwerken en samen leren stimuleren wij. 

Onderwijsconcept

Onze kernwaarden zijn:
- Kindgericht. Ieder kind heeft unieke talenten en mogelijkheden. Het onderwijsaanbod en de instructie op de Van Hoogstratenschool worden aangepast aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.
- Ondernemend. De Van Hoogstratenschool is continu in beweging en vol energie. We gaan met de tijd mee.
- Duurzaam. Wij zijn duurzaam in onze relatie met kinderen en ouders. Wij zijn betrouwbaar en betrokken. We hebben een prachtig groen schoolplein met natuurlijke materialen en een buitenklas. Zonnepanelen op ons dak leveren onze school schone energie. Kinderen worden geleerd zorg te dragen voor hun omgeving. 

Bijzonderheden

Met onze ouderapp Parro informeren we ouders over schoolzaken. Dit kunnen foto's en filmpjes zijn, maar ook informatiebrieven. Onze cultuurcoördinator zorgt ervoor dat cultuur hoog op de agenda staat en door middel van onze verlengde schooldag kunnen kinderen zich inschrijven voor naschoolse activiteiten, bijvoorbeeld drama of taekwondo. 

Twee keer per week krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 les van onze vakleerkracht gym in onze inpandige gymzaal of op het Spaarwaterveld naast onze school. Op het Spaarwaterveld spelen de kinderen van groep 5 t/m 8 tijdens de overblijf buiten. We organiseren op dit veld ook onze jaarlijkse sportdag en andere activiteiten. Kinderen uit groep 5 krijgen zwemles in zwembad Overbosch.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Van Hoogstratenschool realiseert haar visie op onderwijskwaliteit en ambities. Er wordt in een postitief klimaat gewerkt aan een voortdurende verbetering van het onderwijs en de leerresultaten. Het team is in staat breed naar de ontwikkeling van kinderen te kijken en stimuleren hen om zich in ruime zin te ontwikkelen. We werken vanuit een transparante en heldere cultuur waarin we zorgvuldig handeelen. 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Oudercontact vinden we erg belangrijk. Met onze ouderapp Parro informeren we ouders over de dingen die er op school spelen. Dit kunnen foto's en filmpjes maar ook informatiebrieven zijn. Met onze nieuwjaarsreceptie en gesprekkencyclus zorgen we ervoor dat er nauw contact is met ouders. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen zelf ook bij de gesprekken aanwezig om mee te denken over hun doelen en ontwikkeling. 

De ouderbetrokkenheid op school is groot. We zien ouders als gelijkwaardige partners om samen over het onderwijs van de kinderen te overleggen. Ouders zijn actief in de MR en OR. Elke groep heeft een klassenouder die in nauw contact met de leerkracht een aantal organisatorische zaken voor de groep regelt. 

Nog meer op onze school

Voorschool  
Een voorschool is een samenwerking tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. Zij werken samen aan één educatief programma.
Verlengde schooldag  
Wij bieden in verschillende blokken per schooljaar een breed activiteitenaanbod voor leerlingen uit alle groepen.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

U bent welkom op een van onze open ochtenden. De data vindt u op onze website. 

Aantal plaatsen in groep 1

 • 2019 / 2020 30 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  10 t/m 21 dec '18

  7

  0

  3

 • Periode 2

  18 t/m 29 mrt '19

  8

  0

  6

 • Periode 3

  17 t/m 28 jun '19

  7

  0

  3

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '19

  8

  15

  0

Totaal aantal toegelaten kinderen voor schooljaar 2019/2020 15

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2019/2020 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Is uw kind geboren op of na 1 oktober 2015? U kunt uw kind op onze school aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Kijk hier voor de data van de aanmeldperioden.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuteropvang 't Hoogstraatje
 3. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk in de wijk Bezuidenhout. De volgende straten vormen de buitengrens hiervan (en vallen dus nog binnen dit voedingsgebied): Rijksweg A12, Bezuidenhoutseweg, Schenkkade/Boekweitkamp en de Reigersbergenweg.