Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Onze missie: ‘Willem de Zwijgerschool, een wereldplek om te groeien’. 

We vinden het op school vanzelfsprekend heel belangrijk dat de kinderen goed reken-, taal- en leesonderwijs krijgen. Maar omdat we ze zo goed mogelijk willen voorbereiden op de toekomst, bieden we, naast het reguliere programma, een heel uitgebreid onderwijsaanbod. Hierbij werken we aan de culturele-, fysieke- en creatieve ontwikkeling. Er is veel aandacht voor levensbeschouwelijke, sociaal-emotionele vorming en 21-eeuwse vaardigheden. 

Wij zijn een buurtschool waar coöperatief werken veel aandacht krijgt en we hebben een groot aanbod van naschoolse (sport)activiteiten. 

De Willem de Zwijgerschool biedt een prettige en geborgen omgeving waar leerlingen leren op een verantwoorde wijze zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden. 

Onderwijsconcept

De Willem de Zwijgerschool haalt het beste uit al haar leerlingen en erkent dat ieder kind uniek is en eigen behoeften en talenten heeft. De leerlingen ontwikkelen zich breed. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling op cognitief, motorisch, sportief, creatief, cultureel,  sociaal en emotioneel vlak. De leermiddelen en het schoolgebouw dragen bij aan een uitdagende schoolomgeving.

De school biedt leerlingen onderwijs dat bij hen past en hen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. In de klas wordt de lesstof op verschillende niveaus aangeboden. Indien mogelijk wordt het aanbod gedifferentieerd naar individuele leerling. 

De school is op de hoogte van vernieuwende lesmethoden en leerstrategieën. En indien nodig past zij haar aanbod voortvarend aan. De leerlingen ontwikkelen de vaardigheden van de 21e eeuw. 

Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?

Onderwijsvernieuwing is geen doel op zich: het gaat om goed en passend onderwijs voor onze kinderen. Behouden wat goed is en veranderen op basis van ervaring en voortschrijdend inzicht. Hierin speelt ook de technologie een belangrijke rol. Onze populatie leerlingen is divers als het gaat om onderwijsbehoeften en vraagt om effectief onderwijs op maat. Wij hebben voor de organisatie van ons onderwijs de volgende uitgangspunten geformuleerd: We maken ons sterk voor een gedegen, compact en uitdagend onderwijsaanbod als basis voor iedereen. Dat betekent dat we voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus taal en rekenen/wiskunde, maar dat we de leerstof uit de methodes aanpassen aan de mogelijkheden en behoeften van onze kinderen. Gezien onze populatie en de resultaten die zij behalen, kunnen wij ons programma compact samenstellen. Dat betekent dat er tijd is om het aanbod te verrijken met een breed aanbod op het gebied van culturele vorming (museum- en theaterbezoek), creatieve vaardigheden, techniek & ICT. Wij zien dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de meeste voortgang boeken als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun basisgroep worden gehouden, zo nodig aangevuld met geïntensiveerde oefening (remedial teaching) en instructie. Leerlingen die het reguliere programma snel en met een goed resultaat doorlopen, kunnen in aanmerking komen voor verrijkende projecten (waaronder Spaans, Chinees, schaken, uitdagend rekenen). De criteria voor extra uitdaging buiten de klas zijn verder omschreven in ons protocol Projectonderwijs.

Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?

De school wordt bestuurd door de Vereniging Willem de Zwijgerschool. Ouders kunnen tegen een geringe bijdrage lid worden van de Schoolvereniging. Zij dienen daartoe de grondslag en doelstellingen van de Schoolvereniging te respecteren. Tweemaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

We zijn een christelijke school, waarbij we ons onderwijs mede baseren op waarden en normen uit de christelijke traditie. Burgerschap staat op de veranderagenda! Respect is daarbij een sleutelbegrip, dat terug gaat op het grote gebod: ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Hoewel de school een afspiegeling is van de maatschappij, wijzen wij verruwing van die maatschappij in de school beslist af. Onder verruwing van de maatschappij verstaan wij bijvoorbeeld: lichamelijk en verbaal geweld en discriminerend taalgebruik. Vanuit onze waarden en normen willen we dat de school veilig is voor iedereen.

 

Bijzonderheden

De school is een eenpitter: een bestuur met één school. Ouders kunnen lid worden van de vereniging. De school heeft een sterk buurtkarakter en nauwe banden met haar buren (zoals 2Samen). Ons cultureel aanbod is zeer gevarieerd door de samenwerking met het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest en Jazz4kids. Het overblijven is volledig geprofessionaliseerd. Naast de reguliere klaslokalen zijn er onderwijsruimten ingevuld als 'multifunctionele leerruimten'. Er zijn twee speelpleinen waaronder een prachtige natuurtuin.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

De Willem de Zwijgerschool werkt opbrengst-en handelingsgericht. HGW is doelgericht: zonder doelen heb je namelijk geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om je werk te evalueren. We werken via de PDCA cyclus aan onze kwaliteit. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

 • stellen van doelen voor de leerprestaties
 • inrichten van het onderwijsprogramma en -proces
 • meten van de opbrengsten
 • bekijken van de gegevens
 • bijstellen van de uitleg, het programma en de doelen

We houden kinderen zo lang mogelijk bij hun basisgroep. Leerlingen die het reguliere programma snel en met een goed resultaat doorlopen, krijgen een aanbod van verrijkende projecten en activiteiten.

Wij werken bewust en systematisch aan maximale opbrengsten. Dit doen we door de resultaten van individuele leerlingen en groepen leerlingen te volgen, te analyseren en op basis van de analyse het onderwijs steeds bij te stellen.

Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor het eigen gedrag en voor het gedrag naar elkaar. Wij stimuleren kinderen om problemen zelfstandig op te lossen.  In het onderwijsaanbod is ruimte om kinderen te leren samen spelen en samen werken. 

Ondersteuningsprofiel

Aan welke doelgroep(en) biedt uw school onderwijs aan? En welke speciale faciliteiten heeft u daarvoor?

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin wordt beschreven wat wij op het gebied van ondersteuning kunnen bieden. Voor onze school geldt dat de basisondersteuning goed en planmatig wordt vormgegeven. Wij werken handelingsgericht aan schoolsucces en houden  rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt hierbij is om het aanbod in de klassen te richten op drie niveaus; kinderen die gedijen bij de reguliere instructie en verwerking, kinderen die hierbij extra aandacht nodig hebben en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning. Onze school biedt extra ondersteuning. Wij bieden door de inzet van remedial teachers en onderwijsassistenten begeleiding aan kinderen die zijn gebaad bij extra begeleiding zowel binnen als buiten de klas. Met andere scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een individueel arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. Aan de inzet van extra ondersteuning gaat overleg vooraf met de ouders en andere deskundigen. We zoeken daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin in ons werkgebied en worden waar nodig geadviseerd door externen.

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig:

 • Dyslexiespecialist
 • Gedragsspecialist
 • Intern begeleider
 • Klassenassistent
 • Onderwijsassistent
 • Orthopedagoog
 • Rekenspecialist
 • Remedial teacher
 • Taalspecialist
 • Fysiotherapeut
 • Zorgassistent
 • Anders, namelijk:
 • ICT specialist
 • Techniek & Wetenschapspecialist
 • Schoolmaatschappelijkwerkster


 


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van de ouders bij de school is van groot belang. De ouders worden gestimuleerd om te participeren in de activiteiten die de school organiseert. Ouders worden uitgenodigd om mee te denken over belangrijke veranderingen in de school, zowel in officiële organen (zoals ledenvergaderingen en MR) als op informele momenten (zoals thema-avonden en oudergesprekken). Ouders worden gestimuleerd lid te worden van de Vereniging Willem de Zwijgerschool. Daarnaast overleggen leerkrachten en ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind.

Nog meer op onze school

Sportklassen  
Deze school heeft een actief na-schoolsaanbod op het gebied van sport. Daarnaast kunnen alle kinderen zich inschrijven voor veel sportieve activiteiten.
Brede buurtschool PO  
Brede buurtschool PO. De school heeft een breed aanbod voor activiteiten na schooltijd voor alle groepen.
Met leerlingplafond  
Deze PO school heeft een leerlingplafond
En we doen nog meer.

Projecten

 • Spaans
 • Chinees
 • Schaken
 • Wiskunde

 

Na/schools aanbod

 • Sport
 • Dammen
 • Programmeren
 • Spaans
 • Lego League

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Kijk voor meer informatie op onze website. Wilt u een rondleiding of hebt u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

 • 2019 / 2020 56 plaatsen
 • 2020 / 2021 56 plaatsen

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2019 / 2020

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

 • Periode 1

  16 dec '19 t/m 10 jan '20

  14

  0

  23

 • Periode 2

  23 mrt t/m 3 apr '20

  0

  0

  0

 • Periode 3

  22 jun t/m 3 jul '20

  28

  0

  32

 • Periode 4

  16 t/m 30 sept '20

  14

  0

  17

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2019/2020 56

Let op! Aanmelden in periode 2 was niet mogelijk vanwege de Corona-maatregelen. De periode plafonds van periode 2 en 3 zijn daarom samengevoegd.

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2020/2021 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

Beschikbare plaatsen per aanmeldperiode in aanmeldjaar: 2020 / 2021

 • periode plafond

  beschikbare plaatsen

  aanmeldingen

Totaal aantal toegelaten kinderen voor aanmeldjaar 2020/2021 0

Klik hier voor een nadere toelichting op bovenstaande informatie.

 • Eerste kolom (periode plafond): de verdeling van het leerlingplafond over de vier aanmeldperioden.
 • Tweede kolom (beschikbare plaatsen): wordt zichtbaar op het moment dat aangemeld kan worden.
 • Derde kolom: (aanmeldingen): na afronding van de aanmeldperiode wordt getoond hoeveel aanmeldingen er in die afgesloten aanmeldperiode zijn geweest.
 • Totaal aantal toegelaten kinderen: het aantal geplaatste kinderen voor schooljaar 2021/2022 wordt bij elkaar opgeteld na afsluiting van elke aanmeldperiode.

U kunt uw kind op onze school aanmelden met het aanmeldformulier, zodra uw kind 3 jaar is. Dit formulier en de brief over aanmelden ontvangt u van de gemeente Den Haag. In deze brief staat de periode waarin u uw kind kunt aanmelden aangegeven.

Voorrangsregels

 1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
 2. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk Voor meer info zie de website van de school.
 3. U werkt zelf op onze school