Spring naar inhoud

Yunus Emre - Mandelaplein

Schoolprofiel

De basisschool Yunus Emre heeft de Islamitische levensbeschouwing als basis. De uitgangspunten van de school worden hierdoor bepaald. Daarnaast gebruiken we het Nederlandse onderwijsprogramma voor de lessen die wij op school geven. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. We passen het onderwijs aan op de mogelijkheden van de leerling. Ook leren de kinderen samen te werken. Wij zijn een 'Vreedzame School’. De teamleden zorgen ervoor dat de rustige sfeer in de groep ook in andere ruimtes te vinden is.

Onderwijsconcept

 Onze methodes voor taal, rekenen en wereldoriëntatie volgen de kerndoelen. Het woordenschatonderwijs krijgt daarbij bijzondere aandacht. Dit aangevuld met de aanpak ‘voortgezet technisch lezen’. Wij specialiseren ons op het gebied van aanpak dyslexie. De toepassing van ICT is een vast onderdeel van ons onderwijsprogramma. Verder is er ook bijzondere aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Hiervoor is een signaleringssysteem in werking. Deze leerlingen krijgen extra opdrachten, techniek plus en een tweede vreemde taal aangeboden.  

Bijzonderheden

Voor zestig peuters is er een peuteropvang met voorschoolse educatie. Er is veel aandacht voor Nederlandse taal, woordenschat en rekenen. Daarnaast geven wij lessen godsdienst Islam, handvaardigheid en techniek. Ook is er logopedie op school. We bieden de verlengde schooldag aan en werken samen met SCW.  Ouders zijn sterk betrokken bij onze school.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Twee keer per jaar bespreken we de resultaten van de leerlingen. Zo kunnen we snel zien of het goed gaat met de leerlingen en de school. We vergelijken resultaten van de groepen met resultaten uit de afgelopen jaren middels trendanalyses. Op basis hiervan werken wij aan verbeteringen en borging van de onderwijskwaliteit. Dit ook door klassenbezoeken, groeps- en leerlingbesprekingen en teamtrainingen. Als het nodig is passen we onze manier van werken aan. Ook leggen we de ontwikkeling in onze werkwijze vast in het school- en jaarplan.


Bekijk meer informatie over deze school op:

www.scholenopdekaart.nl

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn belangrijk op onze school. Wij informeren en betrekken hen door middel van weekmails via Parro per groep, de schoolsite, ouderavonden, de  en activiteiten. Voor moeders bieden wij op school taalcursussen Nederlands aan. In de onderbouw zijn er inloopochtenden en een breed skala aan overige bijzondere activiteiten voor de ouders. Ouders helpen bij het overblijven, busvervoer en met activiteiten zoals de schoolreis, bibliotheek en bezoeken aan musea. Er is een oudergeleding van de medezeggenschapsraad en een zeer actieve ouderraad.

Nog meer op onze school

Voorschool  
Bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken wij op de locatie Mandelaplein 2, voor het peuteropvang deel, samen met het buurthuis Boerenplein. Op de locatie van Damstraat 7 wordt er samengewerkt met de welzijnsorganisatie Zebra.
Verlengde schooldag  
Middels de Verlengde schooldag activiteiten wordt ons onderwijsaanbod verder verrijkt. Bij deze sport- en recreatieve activiteiten is ook altijd aandacht voor de aspecten taal en rekenen.
Schakelklas  
Ibs Yunus Emre heeft regulaire schakelklassen. Dit is een klas voor leerlingen die reken sterk zijn maar extra aandacht nodig hebben op taalgebied.
Zonder leerlingplafond  
Deze PO school heeft geen leerlingplafond

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u uw kind bij ons aanmelden of wenst u meer informatie over onze school? Dan kunt u op onze website de contactgegevens van onze locaties vinden. Vervolgens kunt u een afspraak maken voor een gesprek en rondleiding op de locatie waar u uw kind wilt aanmelden. Daarbij wordt u ook geïnformeerd over het vervolgtraject, zoals beschreven in ons aannamebeleid. Aangezien wij te maken hebben met lange wachtlijsten, verzoeken wij u om uw kind vroegtijdig aan te melden.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.