Spring naar inhoud

Schoolprofiel

De Tamarschool heeft als lijfspreuk: Geloven in groei. Wij willen dat alle leerlingen groeien; lichamelijk, sociaal, cognitief, in geloof en in liefde.

De Tamarschool is een evangelische basisschool die openstaat voor alle kinderen die onze identiteit onderschrijven. Alle kinderen die, naast het gebruikelijke onderwijs, mee willen doen met de identiteitsgebonden activiteiten zoals zingen, bidden en luisteren naar bijbelverhalen, zijn welkom op onze school.
We hebben een jong en enthousiast team dat hard werkt en kindgericht is. Duidelijkheid, structuur en een vriendelijk klimaat kenmerken de sfeer op school.
Contact met ouders is heel belangrijk. We zien ouders en school als partners in de opvoeding. Daarom hebben ouders via een digitaal ouderportaal volledig inzicht in de leerresultaten van hun kind(eren). Elke vrijdagochtend is er een ouderochtend over de gang van zaken in de groepen en over opvoedkundige thema's.
Samen gaan we voor de groei van uw kind.

Onderwijsconcept

Op de Tamarschool bieden we kinderen een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten odat zij hun talenten zoveel mogelijk kunnen gebruiken. We worden hierbij geïnspireerd door de theorie van Meervoudige Intelligentie.

Er is een degelijk programma voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht besteed aan creatieve vakken zoals muziek, sport en drama. Dit gebeurt onder schooltijd, maar ook na schooltijd zijn er regelmatig activiteiten op dit gebied.

Er wordt vanaf groep 1 Engels gegeven.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen een programma dat aansluit bij hun eigenheid en mogelijkheden. 

 

Bijzonderheden

  • Twee ruime uitdagende schoolpleinen;
  • Mogelijkheid tot flexibele voor- en naschoolse opvang op hetzelfde plein: u betaalt alleen wat u afneemt;
  • Onlangs volledig gerenoveerd schoolgebouw met voldoende groeimogelijkheden. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Door middel van een modern leerlingvolgsysteem worden alle leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling. Na elke toetsronde worden de resultaten geanalyseerd en wordt een nieuw groepsplan opgesteld. Ouders kunnen meekijken in het leerlingvolgsysteem. Zij zien de resultaten van hun kind. 

Ouderbetrokkenheid

De Tamarschool vindt contact met ouders heel belangrijk. Ouders worden gezien als partners in de opvoeding. Daarom hebben ouders via een digitaal ouderportaal volledig inzicht in de resultaten van hun kind(eren). Elke vrijdagochtend is er een ouderochtend, steeds voor een andere groep ouders. Ook zijn er regelmatig schoolbrede ouderochtenden waarbij nagedacht wordt over een opvoedkundig thema. Ouders zijn welkom op de weekopening en wekelijkse gebedsgroep. 

Samen gaan we voor de groei van uw kind.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u kennismaken met de school? Maak een afspraak met de directeur voor een gesprek en een rondleiding.


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.