Spring naar inhoud

Schoolprofiel

Geloven in groei. Dat is waar de Tamarschool voor staat. Wij willen dat alle leerlingen groeien; lichamelijk, sociaal, cognitief, in geloof en in liefde.

De Tamarschool is een evangelische basisschool die openstaat voor alle (buurt)kinderen die goed en eigentijds onderwijs willen en onze identiteit respecteren. Alle leerlingen krijgen naast het gebruikelijke onderwijs de identiteitsgebonden activiteiten, zoals zingen, bidden en luisteren naar bijbelverhalen, cadeau. Iedereen krijgt daarmee een warm welkom op onze school.
We hebben een jong en enthousiast team dat hard werkt en kindgericht is. Duidelijkheid, structuur en een vriendelijk klimaat kenmerken de sfeer op school.
Contact met ouders is heel belangrijk. We zien ouders en school als partners in de opvoeding. Daarom hebben ouders via een digitaal ouderportaal volledig inzicht in de leerresultaten van hun kind(eren). Regelmatig is er een ouderochtend over de gang van zaken in de groepen en over opvoedkundige thema's.
Samen gaan we voor de groei van uw kind.

Onderwijsconcept

Op de Tamarschool bieden we kinderen een zo breed mogelijk aanbod aan activiteiten zodat zij hun talenten zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Er is een degelijk programma voor rekenen en taal. Voor wereldoriëntatie gebruiken wij Blink, een methode voor ontdekkend en onderzoekend leren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan creatieve vakken zoals muziek, sport en drama. Dit gebeurt onder schooltijd, maar ook na schooltijd zijn er regelmatig activiteiten op dit gebied.

Er wordt vanaf groep 1 Engels gegeven.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen krijgen een programma dat aansluit bij hun eigenheid en mogelijkheden. Daarbij leren we de kinderen vooral hoe zij kunnen leren leren. 

 

Bijzonderheden

  • Twee ruime uitdagende schoolpleinen;
  • Mogelijkheid tot flexibele voor- en naschoolse opvang op hetzelfde plein (u betaalt alleen wat u afneemt);
  • Onlangs volledig gerenoveerd schoolgebouw. 

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Door middel van een modern leerlingvolgsysteem worden alle leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling. Na elke toetsronde worden de resultaten geanalyseerd en wordt een nieuw groepsplan opgesteld. Ouders kunnen meekijken in het leerlingvolgsysteem. Zij zien de resultaten van hun kind. De school heeft van de Inspectie het predikaat GOED gekregen. 

Ouderbetrokkenheid

De Tamarschool vindt contact met ouders belangrijk. School en ouders zijn partners in de opvoeding. Daarom hebben ouders via een digitaal ouderportaal volledig inzicht in de resultaten van hun kind(eren). Elke vrijdagochtend is er een ouderochtend, steeds voor een andere groep ouders. Er zijn regelmatig schoolbrede ouderochtenden waarbij nagedacht wordt over een opvoedkundig thema. Ouders zijn welkom op de weekopening en wekelijkse gebedsgroep. 

Samen gaan we voor de groei van uw kind.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Wilt u kennismaken met de school? Maak een afspraak met de directeur voor een gesprek en een rondleiding.

MAXIMUM AANTAL PLAATSEN IN AANMELDJAAR

  • 2019 / 2020 Geen leerlingplafond
  • 2020 / 2021 Geen leerlingplafond


U kunt uw kind op onze school aanmelden vanaf 3 jaar.

Voorlichting en open dagen

Dit schooljaar zullen er t/m 5 februari 2021 geen fysieke open dagen zijn. Kijk op de website van de school voor meer informatie.