Spring naar inhoud

VierTaal College Den Haag

Schoolprofiel

Het VierTaal College verzorgt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met ernstige problemen op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerkingsproblemen en gehoor. Ook leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de communicatieve beperking het belangrijkst is, vallen binnen de doelgroep. Het voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen vanaf 12 jaar. Ons onderwijs is afgestemd op de specifieke communicatieve behoeften van de leerling. Het doel is de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

De school heeft twee stromingen: praktijkonderwijs en vmbo (bb, bk, tl). Leerlingen stromen indien mogelijk na drie jaar door naar de bovenbouw van het regulier voortgezet onderwijs.

Onderwijsconcept

Het onderwijs op het VierTaal College is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Dat betekent dat wij veel aandacht hebben voor: - veilige en uitnodigende situaties om te communiceren; - structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid; - visuele ondersteuning; - extra aandacht voor het taalonderwijs: veel oefenen, herhalen, differentiatie in leerstofaanbod en verwerking, praktische oefening in verschillende situaties. Dit geldt voor luisteren, spreken, begrijpend lezen en schrijven. Wij bieden modern onderwijs in een stimulerende, uitdagende leeromgeving.

Bijzonderheden

Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen. Er is veel aandacht voor veilige en uitnodigende situaties om te communiceren. De school biedt structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Extra visuele ondersteuning en extra aandacht voor het taalonderwijs.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Het team van het VierTaal College werkt planmatig aan ontwikkelingen en verbeteringen van het onderwijs. We gebruiken de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen om de ontwikkelingen van leerlingen te toetsen en te sturen. Tevens maken wij gebruik van onderzoeken onder ouders en personeel om de kwaliteit van onze school te bewaken.

Ouderbetrokkenheid

Goed contact tussen ouders en school draagt bij aan een optimale ontwikkeling van de leerling. Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk. Wij willen leerlingen actief betrekken bij hun eigen leerproces om de zelfstandigheid te bevorderen en hen zoveel mogelijk verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling. Zowel ouders als leerlingen worden daarom betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van handelingsplannen.

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken met de school

Om in aanmerking te komen voor onderwijs op het VierTaal College is een toelaatbaarheidsverklaring cluster 2 nodig. Onze trajectbegeleider kan u adviseren bij het opstellen van het dossier dat nodig is om een onderwijsarrangement aan te vragen. Trajectbegeleider: Margon Schoenmaker (070) 394 89 94. Voor informatie en rondleidingen kunt u contact opnemen met onze teamleider, mevr. Pronk (070) 380 35 86.